Prayer | Page 8 | World Challenge

Prayer

قوة الصلاة بلجاجة

Gary Wilkerson30-03-20

في أعمال 12 ، تم سجن بطرس من قبل الملك هيرودس.  تم خلاص الآلاف في القدس من خلال أعمال الله القديرة ، وكان أصداء هذا العمل في جميع أنحاء المدينة - وشعر هيرودس انه مهددا.  بالطبع ، عندما يتحرك الله بشكل خارق من خلال شعبه ، فإنه يغضب العدو.  لقد أثار الشيطان بالفعل هيرودس لقتل يعقوب ، وهو قائد في الكنيسة إلى جانب شقيقه يوحنا وبطرس.

Download PDF

ie Krag van Ernstige Gebed

Gary Wilkerson30-03-20

In Handelinge 12, was Petrus deur Koning Herodus in die tronk toegesluit. Duisende mense in Jerusalem was besig om gered te word deur die magtige werke van God en dit het weerklink deur die hele stad – en Herodus het bedreig gevoel. Dit is vanselfsprekend dat wanneer God ook al bonatuurlik optree deur sy kinders, dit die vyand woedend maak. Satan het Herodus reeds sover gekry om Jakobus, ‘n leier in die kerk, saam met sy broer Johannes en Petrus dood te maak.

Download PDF

El Poder de una Oración Sin Cesar

Gary Wilkerson30-03-20

En Hechos 12, Pedro fue encarcelado por el rey Herodes. Miles de personas en Jerusalén estaban siendo salvas a través de las poderosas obras de Dios, con reverberaciones en toda la ciudad, y Herodes se sintió amenazado. Por supuesto, cada vez que Dios se mueve sobrenaturalmente a través de su pueblo, el enemigo se enfurece. Satanás ya había incitado a Herodes a matar a Santiago, un líder de la iglesia junto a su hermano Juan y Pedro.

Download PDF

The Power of Earnest Prayer

Gary Wilkerson30-03-20

In Acts 12, Peter was imprisoned by King Herod. Thousands in Jerusalem were getting saved through the mighty works of God, with reverberations throughout the city—and Herod felt threatened. Of course, whenever God moves supernaturally through his people, it enrages the enemy. Satan had already stirred Herod to kill James, a leader in the church alongside his brother John and Peter.

Download PDF

Prayer for Believers Amid the Pandemic

World Challenge Staff
March 20, 2020

God commands us to lay our worries before him, and many brothers and sisters around the world are doing just that as the coronavirus spreads. Let’s join them and pray!

Several of our partners around the world have reached out to World Challenge and asked for prayer during this COVID-19 pandemic.

In Cambodia, our partners have been notified that all schools are now closed, and the country’s New Year celebrations are canceled.

Pericolul neglijării rugăciunii

David Wilkerson (1931-2011)18-02-20

Se pare că le este greu creștinilor să se roage. Ei își petrec zilele îngrijorându-se, tulburându-se deoarece nu au un răspuns la problemele lor. Vorbesc cu prietenii lor, caută consilieri, citesc cărți de auto-ajutorare, ascultă podcast-uri, fac aproape orice pentru a evita să ajungă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Dar Cuvântul vorbește clar că trebuie să mergem mai întâi la Dumnezeu: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra!” (Matei 6:33)

Download PDF

Le danger de négliger la prière

David Wilkerson (1931-2011)18-02-20

Les chrétiens semblent avoir du mal à prier. Ils passent leur journée à s’inquiéter, à lutter parce qu’ils n’ont pas de réponse à leurs problèmes. Ils parlent à leurs amis, cherchent des conseillers, lisent des livres, écoutent des podcasts, tout ce qui peut leur éviter de se mettre à genoux devant Dieu. Mais la Parole dit clairement que nous devons d’abord aller à Dieu : “Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus” (Matthieu 6:33).

Download PDF

Опасность Пренебрегать Молитвой

David Wilkerson (1931-2011)18-02-20

Христианам, кажется, что молиться трудно. Не имея ответ на свои проблемы, их дни проходят в волнении и переживаниях. Они делают все - рассказывают друзьям, идут к консультантам, ищут помощь в книгах, но не становятся на колени перед Богом. Слово говорит ясно, мы должны сначала идти к Богу: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»(Матф.6:33).

Download PDF

HATARI YA KUPUUZA MAOMBI

David Wilkerson (1931-2011)18-02-20

Wakristo wanaonekana kuwa na wakati mgumu kuomba. Wao hutumia siku zao kuwa na wasiwasi, wasiwasi, kwa sababu hawana jibu la shida zao. Wanazungumza na marafiki, watafute washauri, wanasoma vitabu vya kujisaidia, wanasikiza na vipindi, karibu kila kitu ili kujiepusha na magoti mbele ya Mungu. Lakini Neno ni wazi kuwa tunapaswa kwenda kwa Mungu kwanza: "Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake; na hayo yote mtaongezewa" (Mathayo 6:33).

Download PDF