V jediné hodině se všechno změní | World Challenge

V jediné hodině se všechno změní

David WilkersonSeptember 3, 2007

Prorok Izaiáš nás varuje, že v posledních dnech Bůh „obrátí svět vzhůru nohama.“ Prohlásil: „Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob její, a rozptýlí obyvatele její“ (Izaiáš 24:1).

Podle tohoto proroctví přichází na zem náhlý soud, a v jediné hodině se všechno změní. Během této krátké chvilky bude celý svět svědkem rychle dopadající zkázy na město a národ, a celý svět už nikdy nebude tentýž.

Pokud jsi připoután k materiálním věcem – pokud miluješ tento svět a jeho věci – nebudeš chtít slyšet, co Izaiáš prorokoval. Faktem je, že i těm nejspravedlivějším Božím lidem se může zdát to, co říká Izaiáš, nemyslitelné. Mnozí jistě řeknou: „Jak může být celý svět zasažen v jediné hodině?“

Kdybychom nevěřili, že Bible je Boží ryzí slovo, jen nemnozí z nás by brali Izaiášovo proroctví vážně. Ale Písmo říká jasně: v jediné hodině se celý svět změní. Církev se změní, A každý jedinec na zemi se změní.

Apoštol Jan přináší ve Zjevení podobné varování. Mluví o zničujícím soudu, který přichází na město a národ: „Proto její rány přijdou v jednom dni: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm. Neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný … neboť v jediné hodině bylo zpustošeno tak veliké bohatství!“ (Zjevení 18:8, 17).

V Izaiášově proroctví je město pod soudem uvrženo do zmatku. Všechny domy budou zavřené, nikdo nebude přicházet ani odcházet. „Potříno bude město marnosti; zavřín bude každý dům, aby do něho nechodil“ (Izaiáš 24:10). Celé město bude zpustošené. „Zůstane v městě poušť, i brány zbořeny budou“ (24:12). Všechny vstupy a východy z města budou pryč. Pasáž naznačuje, že přijde oheň, výbuch, který otřese samými základy země (viz 24:6).

My, kdo žijeme v New York City, něco o takovém výjevu víme. Když byly zasaženy Twin Towers, na míle daleko bylo možné vidět zlověstné ohně a kouř stoupající do nebe. Nedávno obyvatelé New Yorku panikařili kvůli spoustě páry, která vyrazila zpod městských ulic. Lidé se rozutíkali do všech strana a vřeštěli: „Je to ono? Je tohle ten konečný útok?“

Dnes říká mnoho sekulárních proroků, že nukleární útok je nevyhnutelný. Jako terč zmiňují nejčastěji New York, ale mohlo by to být jakékoliv významnější město: Londýn, Paříž, Tel Aviv, Washington. Ani Izaiáš ani Jan nejmenují město, na které dopadá zničující soud.

Dovolte, abych v tuto chvíli něco ujasnil. Nemám v úmyslu tímto poselstvím kohokoliv vystrašit. Pavel nám říká, že jako učedníci Ježíše Krista jsme již přešli ze smrti do života. My, kdo vzýváme Ježíše jako Pána, bychom si měli být jisti, že ať se v tomto světě děje cokoliv, jeho krev nás zachrání a vysvobodí.

Proto se nemáme bát žádných rozhlasových zpráv, ale raději dávat pozor, co Pán ve světě dělá. Podobně jako mnoho lidí chci přeladit jinam, když slyším zarmucující zprávy. Ale pravdou je, že uprostřed takových časů se pohybuje Bůh, a jejich prostřednictvím přináší varování všem, kdo slyší jeho hlas.

Věřím, spolu s mnoha význačnými biblickými učenci, že Izaiášovo proroctví ukazuje na poslední dny. Tím míním naši dnešní dobu. Stručně řečeno, náhlý soud přichází a Písmo silně naznačuje, že je právě ve dveřích.

V tuto chvíli jsi možná zvědavý: „Jak si můžeme být jistí, že my jsme generace, na kterou tohle proroctví ukazuje?“ Ze dvou důvodů můžeme poznat, že nám takové soudy bezprostředně hrozí:

1. Rostoucí počet proroků varuje, že apokalyptické neštěstí je ve dveřích. Když používám slovo „proroků,“ nemluvím jen o těch v církvi. Mluvím také o „sekulárních prorocích.“

Pro sekulární proroky nacházíme v Písmu několik precedensů. Bůh použil Asýrii jako metlu k nápravě Izraele. A ustanovil krále Cýra jako svého služebníka, aby pomohl Izraeli: „Kterýž (Hospodin) dím o Cýrovi: Pastýř můj, nebo všelikou vůli mou vykoná“ (Izaiáš 44:28).

Podobně dnes Bůh používá sekulární proroky, aby přinášeli varování. Ti se stávají po určitý čas „jeho proroky.“ A jejich proroctví mohou být tvrdší než proroctví, která přinášejí věřící. Poselství, které tu píši, je mírné v porovnání s proroctvími, která jsou přinášena všemi způsoby sekulárních hlasů. Jen si to ověřte ve svých novinách nebo rozhlasových zprávách.

„Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům“ (Amos 3:7).

2. Náhlá zkáza přichází, když pohár násilí přeteče. Po celé naší společnosti se nekontrolovatelně šíří smyslnost, perverze a chamtivost. Když Bůh seslal potopu na zem, bylo to proto, že na celém světě propukalo násilí: „Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravostí“ (Genesis 6:11).

Právě teď dochází na celé zeměkouli k velkému počtu válek a stoupá vražedné krveprolévání. Avšak v mé mysli uvažuji na prvním místě o násilí, které se vede na celém světě proti dětem:

  • Přemýšlím o sexuálním násilí pedofilů. Děti na celém světě jsou znásilňovány, unášeny a donuceny k otroctví v celosvětovém obchodu se sexem. Nedávno byl v USA odhalen pedofil, provozující webové stránky, na nichž doporučoval jiným pedofilům nejsnadnější místa, kde sebrat děti. Neexistuje žádný vhodný zákon, který by tohoto muže zastavil.

Největší světová církevní denominace utrácí sta milionů dolarů, aby uhradila škody všem, kdo byli v dětství obtěžováni knězi. Řekněte mi, jak dlouho bude Bůh snášet žalostný pláč dětí, které jsou zneužívány těmi, kdo by měli reprezentovat Krista?

  • Tisíce dětí v Africe je vyvražďováno v domorodých válkách, rozsekáno k smrti mačetami, Mladíci – někdy i méně než desetiletí – jsou odváděni do kmenových milic a donuceni vraždit lidi v zasvěcovacích obřadech.
  • Zde v USA volá ze země krev milionů potracených dětí.
  • Zprávy o vrazích ve školách již mnohé z nás nešokují, ale dál straší naše děti. Možná jsme se již vůči takovým zprávám zatvrdili, ale Boží srdce je jimi zarmoucené.

Říkám vám, že není horšího násilí než týrání dětí. Nebe volá: „Běda, běda! Vaše soudy nelze odvrátit.“

Udeří náhlá kataklyzmatická pohroma, první z posledního Božího soudu. Tato veliká událost způsobí, že se země zapotácí. A Izaiáš říká, že až udeří, nebude existovat místo, kam utéct: „Ale obyvatele vysokých míst snižuje, města vyvýšeného ponižuje, ponižuje ho až k zemi, sráží je až do prachu“ (Izaiáš 26:5). „Hořeti budou obyvatelé země“ (24:6).

Až k tomu dojde, propukne chaos. Všechny občanské aktivity se zastaví, a společnost upadne do úplného zmatku. Vládní činitelé budou bezradní, bezmocní obnovit jakoukoliv logičnost. Žádná státní policie, žádná národní garda, žádná armáda nebude schopna zajistit pořádek.

Dobře si pamatujete, že když byly zničeny Twin Towers, plynula do New Yorku pomoc z celého světa. Armáda lidí přišla pomáhat jakýmkoliv způsobem mohla. Ale scéna z Izaiášova proroctví je odlišná: tahle katastrofa je jasně mimo lidskou schopnost zareagovat.

Až tento soud dopadne, zničí ekonomiku. Bohatí obchodníci budou stát opodál, plakat a naříkat, s bolestí sledovat, jak stojí před bankrotem. V okamžiku bude bohatství, které nakupili, zničeno. Jan tuto scénu popisuje: „Obchodníci s těmito věcmi, kteří z ní zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví zdaleka a budou plakat, truchlit a naříkat: Běda, běda, veliké město … neboť v jediné hodině bylo zpustošeno tak veliké bohatství“ (Zjevení 18:15–17).

Přes noc se zastaví veškeré nakupování a prodávání. Každá restaurace a bar se uzavřou a všechno popíjení alkoholu a muzicírování skončí. Opravdu, každá stopa veselí a potěšení, radosti a slasti zmizí: „Žalostiti bude mest, usvadne vinný kmen, úpěti budou všickni veselého srdce. Odpočine radost bubnů, přestane hluk veselících se, utichne veselí harfy. Nebudou píti vína s prozpěvováním, zhořkne opojný nápoj pitelům jeho … Naříkání bude na ulicích pro víno, zatemněno bude všeliké veselí, odstěhuje se radost země“ (Izaiáš 24:7–9, 11).

Ano, tohle je obrázek posledního soudu. Ale není to moje proroctví. Tohle slovo bylo dáno svatým duchem všemohoucího Boha, které přinesl spravedlivý prorok Izaiáš. I sekulární svět se připravuje na to, že k tomu dojde. Utrácejí se miliardy za bezpečnost vlasti v USA, Anglii, Evropě a Izraeli. Proč? Armádní experti varují, že určitě přijde teroristický útok, který zasáhne celý svět.

Možná bys rád věděl: „Proč by se měl změnit celý svět, jestliže k nukleárnímu útoku dojde jen v jednom městě?“ Stane se kvůli strachu z odvety. Jestliže ničemný národ pošle takový útok, můžete si být jisti, že tento národ bude během hodin úplně zničen. Uvažujte o Izraeli, který má příhodný plán, známý jako „Samson Option“ (Samsonova volba). V momentě, kdy proti nim bude vypuštěna raketa s nukleární hlavicí, odpálí Izrael během chvíle řízené rakety, aby zničil hlavní města všech nepřátelských států.

Svět se stal tikající bombou, a čas rychle vyprší.

Tato hodiny zkázy rázem změní církve, ať jsou živé nebo mrtvé. Izaiáš píše: „Nebo tak bude u prostřed země, u prostřed národů, jako očesání olivy, jako paběrkování, když se dokoná vinobraní“ (Izaiáš 24:13). Je to obrázek o tom, že Bůh bude třást olivou poté, co z ní bylo otrháno ovoce. Stručně řečeno, bude otřásat vším, čím je možné otřást, nic neušetří. Bude to čas kataklyzmatické zkázy a naprosté temnoty.

Takže, ptáš se: „A co Boží lid uprostřed toho všeho? Co se stane církvi?“ Izaiáš přináší neuvěřitelné slovo o tom, co se stane s věřícími.

Uprostřed strašlivého otřásání bude slyšet píseň, a její zvuk bude neustále sílit. Náhle, neočekávaně, v té nejtemnější hodině bude celosvětový chór hlasů zpívat chvály Božímu majestátu: „Tiť pozdvihnou hlasu svého, prozpěvovati budou v důstojnosti Hospodinově, prokřikovati budou i při moři“ (24:14).

Chápete ten obraz? Všude bude panika. Lidská srdce budou selhávat pro strach, až budou na tisíce mil vidět ohně chrlící kouř. Nepořádek a chaos bude vládnout na všech stranách. Ale uprostřed zničujících ohňů a katastrofy uslyší svět zpívat nádhernou píseň: „Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mořských jméno Hospodina Boha Izraelského. Od končin země slyšíme písničky o slávě spravedlivého“ (Izaiáš 24:15–16).

Svatý ostatek se probudí a v ohni se zrodí píseň. Místo panikaření bude Boží lid chválit Jeho mocný majestát. Představ si to: v nejtemnější hodině všech časů povstane společný hlas milionů z každého národa, ne ve strachu nebo hrůze, ale v radostné chvále Hospodinu.

Ptáte se, jak se to stane? V jediné hodině Bůh obnoví a uzdraví svou církev. Suché kosti se otřesou a zachrastí, a spravedlivý bude probuzen, až Duch svatý povolá zástupy vlažných věřících zpět k jejich první lásce. Ve svém milosrdenství vyburcuje ty, kdo Ho zanedbávali, ignorovali Jeho Slovo, vyhýbali se modlitbě, možná i zvažovali rozvod. Náhle budou jejich duše zaplaveny prudkou bolestí výčitek a zbožného zármutku. A mnozí padnou na kolena a budou plakat v pokání.

To bude obnova velebení Božího majestátu. A píseň tohoto probuzení bude slyšet z nejzazších částí země. Východ, západ, sever, jih – od Arabských zemí k Číně, Indonésii, Africe a do všech částí země – nádherná píseň povstane z prostředka ohně. V jeden denní čas, budou ti, kdo přežili ohně, zpívat novou píseň všude na světě.

Všude na světě bude Pánův lid „hodovat“ na jeho Slově: „I učiní Hospodin zástupů všechněm národům na hoře této hody z věcí tučných, hody z vína vystálého, z věcí tučných, mozk v sobě majících, z vína vystálého a učištěného“ (Izaiáš 25:6).

„A zkazí na hoře této zastření, kteréž zastírá všecky lidi, a přikrytí, jímž přikryti jsou všickni národové“ (25:7). Právě teď, v tomto čase prosperity se zdá, že jsou spousty lidí přikryty závojem, neschopni vidět pravdu Ježíše Krista. Ale až Bůh povstane, aby otřásl světem v soudu, pak budou plachty, pokrývající mysli milionů lidí, odhozeny. Závoj temnoty bude odstraněn a mnozí uvidí Pána v jeho slávě. Duch svatý nebude těmto otevřeným očím a srdcím nutit Krista; spíš to bude ostatek, který povstane uprostřed nich.

Věřím, že nejtemnější zahalení je dnes na očích a srdcích mladých po celém světě. Obzvláště je to pravdou u studentů kolejí, jejichž víra byla celé čtyři roky bombardována. Postupem doby byly jejich mysli naočkovány bezbožnými profesory ve třídách, kde byla víra napadána, zesměšňována a opovrhována. Teď je víra těchto mladých mužů a žen v troskách. Opouštějí kolej přesvědčeni, že Bůh je mrtvý.

Ale v jediné hodině zkázy – nukleární, ekonomické a sociální – všechny takové pokrytecké závoje zmizí. Ti samí profesoři, kteří je zesměšňovali, pochopí, až budou čelit skutečnosti smrti, že si musí vybrat: „A co věčnost? Existuje život po smrti?“ Budou hledat někoho, kdo jim vysvětlí všechno, co se děje.

Až se bude zpívat píseň, uslyší ji mladí lidé z každé společenské vrstvy, ze všech národů pod sluncem. Mnozí svá srdce zatvrdí a budou při zvuku té písně Boha proklínat , ale zástupy jiných se zpívání o jeho majestátu zúčastní.

V jediné hodině se změní zaměření našich životů. Nebudeme již zachváceni naším vlastním neštěstím a problémy. Mnoho věcí, které jsme považovali za drahé, pro nás rázem již nebude mít žádnou cenu. Proč? V té hodině budou všichni na stejné lodi:

„Budeť jakož lid tak kníže, jakož služebník tak pán jeho, jakož děvka tak paní její, jakož kupující tak prodávající, jakož půjčující tak vypůjčující, jakož lichevník tak ten, jenž lichvu dává“ (Izaiáš 24:2).

Přicházející náhlý soud nebude dělat žádné rozdíly mezi lidmi. Přesněji, dotkne se všech, kdo jsou uvnitř oblasti jeho běsnění. Prezidenti, králové, nejbohatší a nejslavnější lidé světa – všichni se budou třást jako ti nejchudší na zemi. A tato kataklyzmatická pohroma přivede nazmar (zničí) každou modlu, vymýtí (očistí) nepravosti a strhne všechny falešné oltáře:

„A protož tím způsobem očištěna bude nepravost Jákobova, a toť bude veliký užitek, že odejme hřích jeho, když rozmece všecko kamení oltáře jako kamení vápenné rozsypané, neostojí hájové, ani sluneční obrazové“ (Izaiáš 27:9).

Nejmarkantnější modlou světa jsou peníze, a právě teď Amerika čelí obrovské finanční katastrofě. Investoři se rvou, aby dostali své peníze z vysoce rizikových fondů a hypotéční společnosti krachují. Nedávno jeden finanční titulek zněl: „Opusťte loď!“ Každý prodává a nikdo nenakupuje. Mnoho majitelů domů podléhá panice, jejich životy se přes noc mění. Přemýšlím o prezidentovi multi-miliardového investičního fondu, který nedávno dával do prodeje svou jachtu, dlouhou 142 stop, a svůj šestnácti pokojový dům v Aspen, v Coloradu. Jeho fond vyschnul prakticky přes noc.

Přichází den, kdy sporty budou tou poslední věcí, o níž budou lidé přemýšlet. Nemám nic proti sportu, ale brzy se již nebude rozdávat 250 milionů dolarů za sportovce, když tolik světa hladoví. Všechny modly se zřítí, zhroutí se do prachu a sportovní hřiště se zplanýrují. Ti nejbohatší i ti nejchudší budou čelit stejné situaci.

To všechno se stane během jednoho dne. „Až totiž budou říkat: 'Pokoj a bezpečnost,' tehdy na ně nečekaně přijde zhouba, tak jako bolest na těhotnou ženu, a neuniknou“ (1. Tesalonickým 5:3).

Možná bys rád věděl, co dobrého může vzejít z těchto prorockých poselství? Proč by měl někdo žít s tak strašným pocitem úzkosti?

Připomínám vám, že Ježíš varoval Jeruzalém před náhlou zkázou, která na toto město přijde. Bude do základů vypáleno a miliony lidé budou povražděny. Kristus své varování vysvětlil: „A řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste až se to stane, uvěřili“ (Jan 14:29). V podstatě říkal: „Až se to stane, budete vědět, že existuje Bůh, který vás miluje a předem vás varoval.“

Pavel nazývá taková varování „světlem,“ nahlédnutím, které vyhání temnotu. Řekl, v krátkosti: „Vy jste děti světla, protože víte, co v budoucnosti přijde. Takže, až zkáza přijde a všude kolem bude panika, budete mít klid Ducha svatého. Něco ve vás oživne a vy si připomenete: ' Bůh mě varoval.' Tohle poselství není o hněvu na Boží lid, ale výstražné volání, abychom se začali připravovat.“

„Bůh nás přece neurčil k hněvu, ale k tomu, abychom došli spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním“ (1. Tesalonickým 5:9–10). Pavel tu mluví o době možné zkázy. Proto říká: „Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak také činíte“ (5:11).

V tomto dni prosperity nechce nikdo slyšet poselství podobné Izaiášovu. Samozřejmě, že je nechci slyšet. Ale nemůžeme to ignorovat, protože je to tady, v našich dveřích. V takových časech, říká Pavel, když víme, že přichází náhlá zkáza, se nemáme třást nebo se trápit jako to dělá svět. Raději máme jeden druhého posilovat ve víře, protože víme, že Bůh vládne nad každým aspektem našich životů.

„My, kdo patříme dni, však buďme střízliví a oblečení pancířem víry a lásky a přilbou naděje spasení“ (5:8). Pavel nás vyučuje: „Vyzbroj se vírou. Vybuduj svou víru teď, než ten den přijde. Nauč se svou píseň, a budeš schopen ji zpívat ve svém ohni.“ „Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mořských jméno Hospodina Boha Izraelského“ (Izaiáš 24:15).

Tohle je naděje naší nejsvatější víry: náš Pán způsobí, že z nejtemnějších časů vyjde píseň. Začni teď budovat svou víru v něho, a nauč se chválit jeho majestát potichu ve svém srdci. Až budeš zpívat svou píseň, posilní a povzbudí to tvé bratry a sestry. A bude tomuto světu svědectvím: „Náš Pán vládne nad Potopou!"

Download PDF