CHRYSTUS ZBIERZE SWOJĄ OBLUBIENICĘ | World Challenge

CHRYSTUS ZBIERZE SWOJĄ OBLUBIENICĘ

David WilkersonJune 9, 2016

Jezus mówił o wielkim i nagłym zniknięciu ludzi z ziemi. „Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony” (Łukasz 17:34-36). Uczniowie Jezusa zapytali, „Dokąd będą zabrani ci ludzie?” On odpowiedział, „Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy” (17:37).Mówił im, „Ja jestem głową Ciała i Głowa będzie zjednoczona z Ciałem.”

Niektórzy bibliści mówią, że ludzie zabrani to są grzesznicy, którzy są zabierani na sąd. Ale Pismo mówi inaczej. Izajasz mówi o orłach w odniesieniu do Kościoła: „Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:31). Bóg również powiedział do Izraela, „ Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie” (2 Mojż. 19:4).

W Ew. Mateusza Jezus mówi o wybranych, zabranych przez Boga: „- I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi” (Mat. 24:31). Paweł pokazuje to wyraźnie i mówi: „ Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4:16-18).

Chociaż to wydarzenie będzie tak dramatyczne, to Jezus mówi, że to się stanie w normalny dzień. Będzie to tak, jak w dawnych dniach sądu, w społeczeństwie w czasach Noego i Lota. Ludzie będą zajęci swoją pracą i codziennymi obowiązkami tak, jak zawsze. Wtedy wszystko się stanie nagle, w jednym momencie. Paweł mówi: „ wszyscy będziemy przemienieni,  w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Koryntian 15:51-52).

To będzie taki dzień jak inne. Cała ludzkość będzie nieświadoma, ale wtedy, w jednym momencie Chrystus zabierze Swoją Oblubienicę.

Download PDF