CUDOWNE BOGACTWA BOŻEJ ŁASKI | World Challenge

CUDOWNE BOGACTWA BOŻEJ ŁASKI

David Wilkerson (1931-2011)November 1, 2019

Pismo mówi, „Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1:30). Nie przejmuj się tymi wszystkimi określeniami w tym wersecie. Po prostu, celem ewangelii jest odkupienie i Boża łaska obejmuje wszystko, co on uczynił dla nas przez Chrystusa, by nas odkupić z mocy diabła i przenieść nas do królestwa jego chwalebnej światłości!

Sprawiedliwość (która jest usprawiedliwieniem), jest kamieniem węgielnym łaski. Być usprawiedliwionym przez Boga, oznacza otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i win i być uznany przed nim jako sprawiedliwy. Jak otrzymałeś przebaczenie i akceptację przed Bogiem? Czy dlatego, że Bóg widział coś dobrego w tobie, jakąś wrodzoną sprawiedliwość, która pociągnęła go do ciebie? Czy zdobyłeś jego przychylność poprzez posłuszeństwo i uprzejmość?

Nie -- absolutnie nie! Słowo mówi, „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9). Nikt nie staje się świętym lub sprawiedliwym przez swoje uczynki, posłuszeństwo lub wierność. Te rzeczy są raczej rezultatem wiary w moc krwi Chrystusa i to czyni nas miłymi w Bożych oczach.

„Myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek” (Galacjan 2:16). Być sprawiedliwym przez wiarę, to najtrudniejsza do przyjęcia rzecz dla ciała. Chcemy zasłużyć sobie na zbawienie, ale musimy się poddać sprawiedliwości Chrystusa i przyjąć jego zbawienie. To jest droga do całkowitej wolności.

Download PDF