DUCH OŻYWIA PRACĘ | World Challenge

DUCH OŻYWIA PRACĘ

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

„Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,  ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,  którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym” (1 Piotra 1:2-5).

Piotr był uradowany, że może się komunikować ze zborami w miastach, przez które przechodził. Byli oni wyrzutkami, wygnanymi ze swojego kraju, ale Piotr malował dla nich piękny obraz. Jego dusza była poruszona, kiedy mówił o uświęceniu przez Ducha, o posłuszeństwie Jezusowi i o tym, że Ojciec zna całą przyszłość. Mówił o tym jak Bóg ich zachowa i da im dziedzictwo w Zbawicielu, które będzie objawione „w czasie ostatecznym.” Oni byli narodzeni na nowo do żywej nadziei w Jezusie.

Uświęcenie daje wierzącym moc do posłuszeństwa poprzez działanie Ducha Świętego; On sprawia, że to dzieło jest żywe. Może czasami Go zawodzisz, ale jeżeli zostałeś oczyszczony krwią Jezusa, to Jego moc nadal działa w tobie, więc nie żyj w potępieniu i wstydzie.

Tak jak ci „wybrani na wygnaniu” byli przemieszczeni na inne miejsce, i ty możesz w swoim życiu stawiać czoła rzeczom, które wydają się być wstecznymi i cofającymi, ale możesz być pewny, że za każdym razem, kiedy Bóg mówi nie, to jest tak dlatego, że przygotowuje coś lepszego, coś, co postawi cię w pozycji do osiągnięcia celów jakie On dla ciebie przygotował. On żyje i działa - i jego obietnice są dla ciebie!

Download PDF