LŚNIJ JASNO W TWOICH DOŚWIADCZENIACH | World Challenge

LŚNIJ JASNO W TWOICH DOŚWIADCZENIACH

David Wilkerson (1931-2011)July 25, 2019

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie! Służcie Panu z radością” (Psalm 100:1).

„Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!” (Psalm 68:4).

„Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą” (Psalm 5:12).

Bóg naprawdę chce, by jego dzieci służyły mu z radością i zadowoleniem -- a to jest wynikiem fundamentalnej prawdy; jesteśmy pod jego ochronnymi skrzydłami! On nie chce, byśmy byli pokonani i przygnębieni, żyjąc tak, jak niewierzący.

Biblia jest pełna chwalebnych historii o tych, którzy zachowali radość w utrapieniach -- nawet kiedy wszyscy inni zrezygnowali. W jednym przypadku cały Izrael szemrał i narzekał, z wyjątkiem dwóch mężów Bożych, Jozuego i Kaleba. Oni ani raz nie zachwiali się w swojej wierze i radości, nawet kiedy wszyscy wokoło poddali się rozpaczy i zniechęceniu (patrz 4 Mojż. 13).

W innym przypadku trzech Hebrajczyków, Szadrach, Meszach i Abednego radowali się, kiedy oświadczyli, „Będziemy służyć naszemu Bogu z ufnością i zadowoleniem.” Oni radowali się w Panu; z niewzruszoną wiarą, kiedy zostali cudownie uwolnieni z rozpalonego pieca (patrz Daniel 3).

Apostoł Paweł powiedział, „nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym” (2 Kor 7:4). Całkowite zaufanie Panu wytwarza radość. Nawet dzisiaj Pan ma ludzi, którzy się nie ugną. Oni podnoszą swoje ręce w swoich doświadczeniach i chlubią się Panem. Oni błyszczą jako piękne przykłady tego, że radość w Panu jest możliwa w każdym doświadczeniu.

Jeżeli twoje serce jest w porządku przed Bogiem, to masz wszelkie prawa, by radować się i cieszyć! Ciągle na nowo Bóg wyjaśnia, że on chce, by jego dzieci cieszyły się nim. pamiętaj, „Radość Pańska jest naszą siłą” (Nehemiasz 8:10).

Download PDF