PONIEWAŻ JESTEŚ UMIŁOWANYM DZIECKIEM BOGA | World Challenge

PONIEWAŻ JESTEŚ UMIŁOWANYM DZIECKIEM BOGA

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

Pismo mówi wyraźnie, że odpowiedzią na wszystko w naszym życiu jest modlitwa połączona z wiarą. Apostoł Paweł pisze, „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” (Filipian 4:6). Paweł mówi nam, „Szukajcie Pana w każdej dziedzinie waszego życia i dziękujcie Mu przed czasem za to że was słyszy.”

Nacisk Pawła jest wyraźny: Zawsze najpierw się módlcie – nie jako ostateczność. Jezus mówi nam, „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko inne będzie wam dodane” (Mat. 6:33).

Dlaczego tak trudno jest chrześcijanom szukać Boga w ich rozpaczliwych potrzebach? Przecież Biblia jest jednym wielkim świadectwem, że Bóg słyszy wołanie swoich dzieci i odpowiada im z miłością.

  • „Oczy Pana skierowane są na sprawiedliwych, a jego uszy są otwarte na ich wołanie” (Psalm 34:16).
  • „Sprawiedliwi wołają i Pan słyszy i wybawia ich ze wszystkich ucisków” (werset 18).
  • „Modlitwa prawych podoba Mu się” (Przyp. Salom. 15:8).

Biblia podaje nam wiele obietnic, jeżeli chodzi o modlitwę, ale również daje nam ostrzeżenia o niebezpieczeństwie zaniedbania modlitwy: „Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? (Hebr. 2:3). Greckie słowo na „zlekceważymy” tutaj znaczy „niewielkie zainteresowanie; lekkie traktowanie.”

Jak mogą ludzie Boży mówić, że Go miłują i wierzą w Jego obietnice, ale nigdy się nie przybliżają do Jego serca?

Autor Hebrajczyków wzywa nas „żebyśmy się przybliżyli do Boga z zupełną pewnością” (Hebr. 10:22). Boże drzwi są zawsze otwarte dla Jego dzieci i możesz być pewny, że On jest całkowicie wierny. Wchodź regularnie do swojej komory modlitwy i szukaj Go całym sercem. Może twoja odpowiedź nie przyjdzie od razu, ale Bóg wykona swoje dzieło w swoim czasie i na swój sposób – ponieważ jesteś Jego umiłowanym dzieckiem.

Download PDF