PRZYŁÓŻ RĘKĘ DO SŁUŻBY | World Challenge

PRZYŁÓŻ RĘKĘ DO SŁUŻBY

David WilkersonFebruary 26, 2016

 Jeżeli kochamy ten świat i rzeczy tego świata, nie możemy należeć do Boga: „Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1 J 2:15). Jeżeli jesteśmy chciwi, chcemy więcej i więcej, nie jesteśmy z Jego owiec: „Ani złodzieje, ani chciwcy,  …… Królestwa Bożego nie odziedziczą” (1 Kor 6:10).

Tacy wierzący będą kozłami, nie tylko z powodu chciwości, albo że nie pomagali potrzebującym. Pan im powie, „Wy źle Mnie reprezentowaliście przez tym światem.  Powodowaliście to, że bezbożni identyfikowali Mnie z dobrobytem, pieniędzmi i sukcesami. Oszukiwaliście biednych, mówiąc im, że Ja chcę uczynić ich bogatymi. Mówiliście chorym, że cierpią, bo nie mają wiary.

Ja was błogosławiłem, wylewałem na was Moje zaopatrzenie, ponieważ was kochałem, ale wy nie otworzyliście waszych uszu na wołanie potrzebujących wokół was. Dławiliście się własnymi dobrami. Gdybyście byli Moi – gdybyście Mnie kochali – przestrzegali byście Moich przykazań.”

Może powiesz, Bracie Dawidzie, to jest zbyt trudne. Na pewno Bóg taki nie jest.” Czytaj słowa Ezechiela: „Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój …. lecz nie wspomagała ubogiego i biednego” (Ezech 16:49). Kiedy Bóg sądził Sodomę, nie wspominał ich homoseksualizmu lub bałwochwalstwa. Chodziło o pychę, wygody i zaniedbywanie potrzebujących. Oni nie mieli starania o biednych.

Jak możesz się zaangażować dla biednych? To dzieło Ducha  Świętego. Jeżeli jesteś przekonany przez to słowo, pójdź do Niego. On cię poprowadzi bezpośrednio do potrzeb, które chce, byś zaspokoił w jakiejś dziedzinie przykładania rąk do służby. Nie chcę cię stawiać w poczuciu winy lub potępienia, ale chcę ci pomóc, byś sprawdził swoje serce w świetle słów Jezusa.

Pan nie oczekuje, że ktoś z nas zrobi wszystko. Ale jestem pewien, że On oczekuje, byśmy osobiście przyłożyli ręce do służby przynajmniej w jednej z tych potrzeb. Czy możesz powiedzieć, że jesteś gotów stanąć przed Chrystusem tego dnia, wiedząc, że pomagasz karmić głodnych, przyodziewać biednych, odwiedzać uwięzionych, błogosławisz lub odwiedzasz wdowy i sieroty?

Download PDF