STAN SERCA | World Challenge

STAN SERCA

David Wilkerson (1931-2011)May 2, 2018

"Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki" (Mat 7:24-27).

Jezus ilustruje tutaj, że jedyny dom, który przetrwa nadchodzący sztorm, jest założony na mocnym fundamencie. Dom, o którym Jezus mówi, to nasze chodzenie z Nim. Budujemy fundament poznawania Chrystusa; rozumienia Jego dróg. Budujemy naszą wiarę na pewnych cechach, które określają, jak reagujemy pod presją.

Wielu chrześcijan mówi, "Przecież jestem wierzący. Budowałem na skale." Ale nie rozumieją, co to znaczy i przeżyją wielki szok, kiedy ich relacja z Jezusem nie przetrwa sztormu. Okaże się, że nie mieli fundamentu!

Nie zrozumiemy tego podobieństwa, jeżeli nie rozumiemy, że tu chodzi o posłuszeństwo! Jezus mówi o człowieku, który słucha Słowa i wykonuje je, który jest Mu posłuszny i postępuje według Jego poleceń. Opisuje styl życia - chodzenie w całkowitym, absolutnym posłuszeństwie Jego Słowu. To ma być nasz fundament!

Oczywiście, to Jezus jest naszą skałą, ale to nie jest pełne znaczenie słowa "skała", którego On użył w tej przypowieści. Niektórzy, którzy twierdzą, że budowali na Chrystusie jako skale, może nie budują prawidłowo. Ta skała jest stanem serca i reprezentuje podstawowe motywacje, z których pochodzi nasze posłuszeństwo.

Download PDF