Polish Devotions | Page 2 | World Challenge

Polish Devotions


CZY NASZA PIERWSZA MIŁOŚĆ ZWIĘDŁA?

David Wilkerson (1931-2011)
June 5, 2018

Jezus powiedział wierzącym w Efezie – zborowi założonemu na bogobojnym nauczaniu apostoła Pawła – że oni „utracili swoją pierwszą miłość” (zobacz Objawienie 2:4).

Kiedy Jezus używa tutaj słów „pierwsza miłość”, to nie mówi o niedojrzałej miłości, jaką przeżywamy zaraz po nawróceniu. Mówi raczej o wyłącznej miłości. Mówi,” Ja kiedyś zajmowałem pierwsze miejsce w twoim sercu, ale teraz pozwoliłeś, aby inne rzeczy zajęły moje miejsce.”

Zwróć uwagę, że z tych wszystkich grzechów, które Jezus wypomina w tych siedmiu zborach Nowego Testamentu w Azji, najwięcej smuci Go jeden: utrata miłości do Niego.

Chrześcijanie w Efezie otrzymali wyjątkowe nauczanie od Pawła; właściwie kiedy czytam listy Pawła do Efezjan, jestem zdumiony ewangelią, jaką oni słyszeli i jaką żyli. Chodzili blisko z Panem i Paweł chwali ich w Liście do Efezjan 1:1-5.

Ci chrześcijanie zostali „ożywieni wraz z Chrystusem . . . i wraz z Nim wzbudzeni i posadzeni w okręgach niebiańskich z Chrystusem Jezusem” (zobacz Efezjan 2:5-6). Jaki wspaniały opis błogosławionego, świętego ludu! Jest oczywiste, że Efezjanie nie byli tylko grupą nowicjuszy czy letnich świętych. Jezus badał serca ludzi, którzy byli ugruntowani w prawdzie ewangelii. Ale wskazał, że coś było głęboko nie w porządku: „Jakoś we wszystkich waszych działaniach pozwoliliście, aby wasza pierwsza miłość zwiędła.”

Wierzę, że to ostrzeżenie do Efezjan jest przeznaczone dla każdego chrześcijanina żyjącego w tych ostatecznych dniach. Mówiąc prosto, Pan nam mówi, „Nie wystarczy to, żebyś się troszczył, dawał, było pilnym sługą, który zachowuje moralne standardy. Jeżeli w tym procesie twoja miłość do Mnie nie wzrasta, to zatraciłeś swoją pierwszą miłość.”

Zachęcam cię, żebyś sprawdził swoje serce dzisiaj i wrócił do swojej pierwszej miłości. Proś Boga o łaskę i siłę, żeby na nowo zacząć strzec swojej miłości do Chrystusa.

Download PDF

TRZYMAJ SIĘ JEZUSA CAŁYM SERCEM

Gary Wilkerson
June 4, 2018

„A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej.  I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia . . .  prosił o jałmużnę.  I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź . . .   natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził” (Dz. Ap. 3:1-2; 6-8).

Piotr i Jan właśnie zostali napełnieni Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy i oglądali więcej cudów niż kiedykolwiek przedtem.

Pewnego dnia, kiedy szli do świątyni, żeby się modlić, spotkali chromego człowieka przy bramie zwanej Piękną. Widzieli tego człowieka wcześniej wiele razy, ale tym razem, kiedy prosił o jałmużnę, powiedzieli: „Spójrz na nas.” Człowiek ten myślał, że chcą mu dać pieniądze, ale zamiast tego kazali mu wstać i chodzić – w imieniu Jezusa. Kiedy ten człowiek wyskoczył i zaczął chodzić, wszyscy, którzy to widzieli, byli pełni zdziwienia i zaczęli wielbić Boga.

Co za wspaniały czas, majestatu Bożego w działaniu. Byli zdziwieni i zgromadzili się razem, żeby omówić to co właśnie widzieli. Biblia mówi, że ten człowiek, który został uzdrowiony, „trzymał się Piotra i Jana” (zobacz werset 3). Jego serce zostało ujęte i mówił, „Nie odejdę od tej cudownej obecności Bożej.”

Każdy wierzący powinien wołać, „Panie, pokaż mi Swoją chwałę. Obejmuję Twoje cudowne dzieła, Boże. Nie jestem zadowolony z małych części – chcę pełni Twojej chwały w moim życiu i będę się trzymał Słowa. Ojcze, chcę Ciebie całego.”  Ojciec kocha serce, które Go szuka – i kiedy On dokonuje potężnego działania w tobie, trzymaj się Jego całym sercem!

Download PDF

CZY ZAPOMNIELIŚMY O ODRZUCONYCH?

Nicky Cruz
June 2, 2018

Jak reagujemy na odrzucanych przez społeczeństwo? Co nasza kultura robi z biednymi, uzależnionymi, alkoholikami, członkami gangów, gejami, chorymi na AIDS, grzesznikami? Jeszcze ważniejsze jest, co Ciało Chrystusa robi z nimi? Czy widzimy ich, jako ludzi potrzebujących pomocy, zagubionych i szukających sposobu wyjścia z ich desperacji i zniewolenia? Czy może udajemy, że oni nie istnieją? Czy trzymamy ich z dala od siebie, by ich nie widzieć, by nie musieć się nimi zająć?

Zapomnieliśmy, co Jezus uczynił dla nas. Zapomnieliśmy, że bez Jego zbawiającej łaski, bylibyśmy tak samo zgubieni, bez nadziei i ślepi, jak oni. Gdyby zabrać nam nasze ładne ubrania, samochody, nasze domy i biżuterie, naszą pracę, nasze zdrowie, siły i wiarę, to my też bylibyśmy niechciani. Bez Jezusa jesteśmy niczym! Bez współczucia nie mielibyśmy miejsca w Bożym królestwie i prawa, by nazywać się synami i córkami Króla.

Wiele razy w Piśmie widzimy Jezusa, który zbacza z drogi, by dotknąć życia jednej osoby. Nawet w tłumie często skupiał się na potrzebach biednego żebraka, prostytutki, celnika, rybaka, chromego i ślepego. On nie widział tłumów; On widział ludzi, dusze szukające pomocy.

Wyobraźcie sobie wpływ, jaki moglibyśmy mieć na świat, gdyby każdy kaznodzieja, pastor, ewangelista i wierzący dzisiaj tak patrzył na ludzi. Obyśmy mogli odstawić na bok nasze potrzeby, nie zwracając uwagi na siebie, a zamiast tego skupili się na potrzebach innych, na twarzach samotnych, na oczach pełnych bólu i zamieszania na każdym miejscu świata.

„Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych” (Łk 14:21).

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

WALKA BY PAMIĘTAĆ BOŻĄ DOBROĆ

David Wilkerson (1931-2011)
June 1, 2018

Psalmista Asaf, który napisał Psalm 73, był bliskim przyjacielem Króla Dawida. Człowiek czystego serca, który wierzył w dobroć Bożą, zaczął swoją rozprawę w tym Psalmie, mówiąc, „Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca” (73:1). Innymi słowy, „Bóg był dla mnie dobry, dając mi czyste serce.” Jednak w następnym wierszu ten drogi człowiek wyznaje, „”O mało się nie pośliznąłem. O mało nie popadłem w grzech.” Dlaczego Asaf tak stwierdza?

Wiem z tego Psalmu, że Asaf zmagał się z wielkimi kłopotami (patrz 73:14). i z porównywaniem. Mówi w wierszu 3: „Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych.” Patrząc wokoło, widział grzesznych ludzi, mających wielkie bogactwa, a to mogło powodować w nim ból z powodu jego własnego ubóstwa. Z jakiegoś powodu ten drogi człowiek wołał, „Panie, dla mnie to nie ma sensu!”

Potem powiedział do siebie, „Popatrz na tych grzeszników. Oni się nie modlą. Oni zaniedbują Słowo Boże i są nieposłuszni, a nie spadają na nich ciosy, jak na innych” (w. 5).  Asaf miał na myśli to, że „Bezbożni nie mają trudności takich, jak on. Oni czynią tylko zło - a jednak im się powodzi. Kiedy ja jestem słaby i smutny, ich siła wzrasta” (patrz w. 4).

Jaki więc był grzech, w który Asaf o mało nie popadł? To było wierzenie, że jego cierpienia, to niesprawiedliwa kara od Boga - że Bóg był niesprawiedliwy i nieczuły. To jest pułapka, w którą każdy z nas może wpaść i musimy być czujni!

Kiedy nadchodzi doświadczenie, kiedy się smucisz, musisz być na straży, by twoje serce się nie pośliznęło. Asaf tak zrobił, udając się do świątyni Bożej (patrz 73:17). Rozmyślał o Panu i mówił sobie, „Nie pozwolę, by diabeł spowodował mój upadek. Porozmawiam o tym z Panem.”

Asaf o mało się nie pośliznął - ale utrzymał się i zakończył ten psalm nutą zwycięstwa: „Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (73:28).

Download PDF

ON POSTANOWIŁ BYĆ TWOIM OJCEM

David Wilkerson (1931-2011)
May 31, 2018

Niektórzy chrześcijanie ciągle się boją. Niektórzy zawsze są przygnębieni, a inni pogrążają się w poczuciu winy i boją się, że nigdy nie będą mieli zwycięstwa nad grzechem. Boją się, że stracą pracę, wiarę czy rodzinę. Nie mają absolutnie pokoju, radości i odpocznienia. Właśnie wtedy słyszę, jak Jezus pyta, „Byłem z tobą już tak długo, a ty tego nie widzisz? Jeszcze nie znasz Boga, jako twojego Ojca?”

Z twojej bliskości z Chrystusem musi wypływać objawienie, że masz Ojca w niebie, który pokazał ci bez cienia wątpliwości, jaki On jest i czego pragnie dla ciebie!

Po pierwsze, On postanowił być twoim Ojcem. To nie ty go wybrałeś, ale On wybrał ciebie. Czy Bóg jest władcą nieba i ziemi? Czy jest wszechmogący? Czy siedzi jako król nad potopem? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi tak. Ale w tych dniach ostatecznych Bóg chce dać ci jeszcze inne objawienie o Nim - On chce, byś zrozumiał, że jesteś jego synem czy córką.

Kiedy Jezus chodził po ziemi, żył w każdej godzinie w świetle miłości Ojca, nigdy nie był zakłopotany, nigdy nie wątpił. Dlatego mógł stawić czoła wszystkiemu, co wróg rzucał na niego - każdej trudności, każdemu doświadczeniu - ponieważ wiedział, że Ojciec jest z nim. Mógł powiedzieć, „Mój Ojciec mnie posłał; On mnie wybrał i wyznaczył i jest zawsze ze mną. Nigdy nie jestem sam!”

Twój Ojciec mówi do ciebie, „Ja chcę być przy tobie, być twoim obrońcą, zaspokoić każdą twoją potrzebę, przeprowadzić cię przez każde doświadczenie. Postanowiłem być twoim Ojcem, więc przyjmij Moją miłość.”

Bóg postanowił być twoim Ojcem jedynie na podstawie miłości i miłosierdzia Nie ma innego warunku. On nie czekał, aż będziesz wystarczająco dobry, albo dobrze zrozumiesz doktryny. Nie, On powiedział, „Kiedy jeszcze byłeś zgubiony w grzechu, Ja cię umiłowałem.”

Download PDF

CO POBUDZA JEZUSA DO DZIAŁANIA

David Wilkerson (1931-2011)
May 30, 2018

Większość chrześcijan żyjących obecnie chciałoby myśleć, że tak jak Jezus, oni też są „poruszeni współczuciem.” W czasie pobytu na ziemi Jezus był ucieleśnieniem Bożego współczucia. Pismo często mówi, że Chrystus był „poruszony współczuciem” do ludzi cierpiących. Jeżeli tak było w pierwszym wieku, jaki wielki smutek musi być w sercu Pana teraz.

Biblia mówi nam, „Miłosierdzie jego nie ustaje” (Treny 3:22). „Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym” (Ps 86:15).

Współczucie to coś więcej, niż okazywanie sympatii; więcej niż być wzruszonym do łez czy pobudzonym emocjonalnie. Jest to też więcej, niż mówienie o grzechu stojącym za strasznymi przestępstwami. Współczucie znaczy żal i okazywanie miłosierdzia, wraz z pragnieniem pomocy, by to zmienić. Prawdziwe współczucie pobudza nas, by coś zrobić.

Jest to zilustrowane poprzez współczucie Jezusa opisane w Ewangeliach. W jednym miejscu Jezus oddalił się na pustkowie, by się modlić. Kiedy tłumy to zobaczyły, poszły za nim i w desperacji przynieśli do niego chromych. ślepych, umierających i opętanych przez demony. A co Jezus zrobił? Biblia mówi, „I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich: (Mt 14:14). To jest przykład współczucia!

Gdyby Jezus był kierowany naszym modnym myśleniem, może by zebrał uczniów i powołał komitet, albo próbował analizować problem. Albo mógłby powiedzieć, „Jestem bardzo zmęczony i muszę porozmawiać w Ojcem. Odczuwam wasz ból i razem z uczniami będziemy się o was modlić. A teraz idźcie w pokoju.”

Jednak Jezus zrobił coś więcej. Jego uczucie żalu i sympatii pobudziło Go do działania. Powiedział, „Zrobię wszystko, co mogę, by zmienić sytuację.”

Uważajmy, by nie pozwolić naszym sercom stać się nieczułymi i stwardniałymi na potrzeby tych, którzy są wokół nas.

Download PDF

OJCIEC ZOSTAŁ OBJAWIONY

David Wilkerson (1931-2011)
May 29, 2018

W Starym Testamencie dzieci Boże miały tylko niewielkie pojęcie o Bogu, jako Ojcu. Dawid powiedział, „Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją” (Psalm 103:13). Izajasz nazwał Boga „Ojcem Odwiecznym” (Iz 9:6), a Jeremiasz pisał o nim, „Będziecie na mnie wołać: Mój ojcze!” (Jer 3:19).

Jednak ci wtedy nie mieli pełnego objawienia o niebiańskim Ojcu. Sam Jezus powiedział, „Prorocy pragnęli widzieć to, co wy widzicie i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie mogli.” Tamci w Starym Testamencie znali Jahwe poprzez wszystkie imiona, które były im objawione, ale On nie objawił się im, jako Ojciec. To objawienie nie mogło przyjść do czasu, aż Syn Go objawił. Jezus powiedział, „Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11:27).

Chrystus przyszedł, by objawić Ojca dla zgubionego pokolenia, w sposób, jaki żadne inne pokolenie Go nie znało. Wszystko, co Jezus czynił - od przemienienia wody w wino, do wskrzeszenia umarłego - było jakby obrazowym kazaniem. Jego każdy czyn miał mówić, „To jest dzieło Mojego Ojca; taki On jest.”

„Nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną” (Jan 8:28-29). Innymi słowy, „Ja mówiłem po całym kraju i kiedy chodziłem ulicami Jerozolimy, Betlejemu i Judei, mówiłem wam wiele razy, że wszystko, co czynię, jest od Ojca. Gdybyście tylko otworzyli wasze uszy i oczy i przyjęli moje słowa, pokazałbym Go wam. On został objawiony!”

Jeżeli mamy objawienie naszego niebiańskiego Ojca - jego miłości, jego łaski - możemy powiedzieć światu, „Słuchajcie tego, co ja do was mówię. Patrzcie na moje życie i zobaczcie Ojca we mnie!”

Download PDF

PONIEWAŻ PUSTY CZŁOWIEK SPOTKAŁ JEZUSA

Gary Wilkerson
May 28, 2018

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, .. ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,.. i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. . aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Kor 1:26-31).

Paweł, albo Saul, jak go znano przed nawróceniem, na pewno miał czym się chwalić zewnętrznie. Wysoce inteligentny, był naturalnym liderem i posiadał wiele możliwości. Urodzony w religijnej rodzinie żydowskiej, jako młody został wysłany do Jerozolimy, by zdobyć wykształcenie w szkole Gamaliela, jednego z najznakomitszych rabinów w historii (patrz Dz.Ap. 22:3). Ta szkoła była znana z tego, że dawała studentom zrównoważone wykształcenie, czyli Paweł otrzymał szerokie spojrzenie na literaturę klasyczną, filozofię i etykę.

Jednak Paweł był gwałtownym, pustym człowiekiem aż do spotkania z Jezusem. Próbował uzyskać to, co uważał za Boży cel, poprzez ludzką mądrość i wysiłek, używając swojej własnej siły i zrozumienia. Kiedy spotkał żywego Chrystusa i otrzymał objawienie prawdy, Jezus uzmysłowił mu, kogo prześladował. Po kilku dniach ślepoty i czasie przemyśleń o tym, co usłyszał, Paweł był gotów uczyć się prawdy o tym Jezusie, którego w nieświadomości tak nienawidził. Mógł powiedzieć z wielką pewnością, „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2:2).

Dumny Saul stał się pokornym Pawłem. Przemawiał w miłości Jezusa Chrystusa, nie w swojej mądrości. Chciał tylko, by ludzie poznali Jezusa. Tak samo powinno być z nami dzisiaj, kiedy kierujemy nasz wzrok na Jezusa i Jego wielką miłość do tych, którzy są wokół nas.

Download PDF

BÓG NIGDY NIE ZAWIÓDŁ SWOJEGO LUDU

Carter Conlon
May 26, 2018

Według Listu do Hebrajczyków, każdy z nas powinien „Przypominać sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliśmy w licznych zmaganiach z utrapieniami” (Hbr 10:32). Przypominaj sobie, jak Bóg był wierny - jak przeprowadził cię przez poprzednie zmagania i doświadczenia. Kiedy przyszedłeś do Chrystusa, może cała twoja rodzina uważała, że zwariowałeś; twoi dawni przyjaciele nie chcieli już z tobą przebywać. Ludzie oskarżali cię w miejscu pracy tylko dlatego, że postanowiłeś czynić to, co właściwe. A teraz, jeszcze raz doświadczasz oskarżeń z każdej strony. Dlatego ważne jest, by sobie przypominać, jak Bóg okazywał się mocnym i przeprowadził cię przez to w przeszłości. On cię nie zawiódł, prawda? Nie zawiedzie cię też w przyszłości.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi, „Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia,” (Hbr 10:34). Wielu z tych wierzących jeszcze osobiście nie cierpiało, ale byli świadomi, że inni przed nimi cierpieli. Kiedy pisze, że oni „z radością przyjęli grabież ich mienia”, to znaczy, że oni rezygnowali ze swoich planów i marzeń - ze wszystkich pomysłów, jak układać sobie życie. Zamiast tego chętnie zgadzali się na Boży plan dla ich życia, wiedząc, że w tym będzie jakaś miara cierpień.

Ten wiersz mówi dalej, „Wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą w niebie” (10:34). To jest jakby inny sposób przygotowania się na czas cierpienia. Bez względu na to, przez co przechodzimy, to będzie tego warte. Pamiętaj, że walczymy o coś, co ma wieczną wartość - nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Walczymy, by pozostawić coś dla następnego pokolenia po nas.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

ZNALEŹĆ ODPOCZNIENIE DLA ZMĘCZONEJ DUSZY

David Wilkerson (1931-2011)
May 25, 2018

Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek, aby odkupić rodzaj ludzki z naszych grzechów i każdego rodzaju więzów. Ale przyszedł również na ziemię, żeby objawić nam Niebiańskiego Ojca.

Powiedział swoim uczniom, „Ojciec mnie posłał” (Jana 5:36). Powiedział też, „Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. . . nie szukam własnej woli, ale woli Ojca, który Mnie posłał” (Jana 5:30). A potem powiedział, „Odchodzę do Mojego Ojca” (Jana 14:12).

Jezus mówił trzy rzeczy: „Przyszedłem od Ojca. Kiedy tu jestem, będę czynił tylko Jego wolę. Wkrótce odejdę z powrotem do Ojca.” Całe życie Jezusa – Jego przyjście na ziemię, Jego cel tu na ziemi i Jego powrót do nieba – były objawieniem niebiańskiego Ojca.

Jezus powiedział Faryzeuszom: „Patrzcie na Moje życie, Moją służbę, wszystkie cuda i dobre czyny, które czynię, a zobaczycie niebiańskiego Ojca. Wszystko co robię jest odbiciem tego kim On jest i ma na celu objawienie Go dla was.”

„Wszystko zostało Mi przekazane przez Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce Go objawić.” (Mat. 11:27).

Jezus mówi, że dla nas nie jest możliwe poznanie kim jest Ojciec, jeżeli Jezus nam Go nie objawi. Ważne jest to, co dodaje w następnym wersecie: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (11:28).

Jezus nam pokazuje, że jeżeli chcemy odpocznienia dla naszej duszy, zakończenia wewnętrznego zmagania, to musimy mieć objawienie tego kim jest Ojciec. Musisz wiedzieć, że masz Ojca w niebie, który troszczy się o ciebie! Nikt nie otrzyma tego objawienia poza Chrystusem i we wszystkim co On czyni i mówi, pokazuje nam serce Ojca.

Download PDF