Polish Devotions | Page 2 | World Challenge

Polish Devotions


LEKARSTWO NA NIEWIARĘ

David Wilkerson (1931-2011)
February 8, 2018

Jak szczery wierzący może znaleźć „lekarstwo” na niewiarę? Pomyśl jak uwolnić twoje serce od zwątpienia.

Zanieś każde zmartwienie i ciężar do Jezusa. – i pozostaw je tam na Jego ramionach!

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Pt 5:7). To jest Boże Słowo osobiście do ciebie: „Nie noś tego ciężaru ani godziny dłużej. Ja zatroszczę się o wszystko, co się stanie i jestem wystarczająco wielki, by to od ciebie zabrać.”

Ja jestem bardzo wdzięczny, że Bóg nigdy nie jest zestresowany i przeciążony. Jego ramiona mogą unieść ciężary wszystkich Jego dzieci równocześnie; właściwie to On nas namawia, byśmy włożyli wszystko na Niego. „Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy” (Psalm 55:23).

Sprawdź teraz swoją listę ciężarów i powiedz Bogu, „Ojcze, oddaję Tobie ten problem, to wyzwanie, tą relację.” I bądź w pełni przekonany, że On się zatroszczy!

Następnie wystartuj w pełnej wierze w zapisane Słowo Boże. Przyjmij wezwanie Pana, by żyć tym Słowem. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4:4). Musisz być w stanie powiedzieć, „Będę żył i umierał przez Słowo Boże”!

„A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24). Pozwól Bogu wziąć na Siebie ciężar zachowania ciebie. Po prostu uwierz w Jego słowo i powiedz Mu, że postawisz na to swoje życie. Pokaż Mu, że ufasz każdemu słowu – i bądź błogosławiony!

Download PDF

NIE CHCĘ TEGO SŁYSZEĆ

David Wilkerson (1931-2011)
February 7, 2018

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego uczniowie byli tak nieświadomi dróg Chrystusa i odwiecznych celów Bożych? Dlaczego, po trzech latach słuchania błogosławionego nauczania Zbawiciela świata, pozostali ślepymi i nieprzygotowanymi na to, co miało nadejść? Dlaczego ich zrozumienie krzyża i zmartwychwstania było tak ograniczone?

To dlatego, że nie słuchali z wiarą! Przy kilku okazjach Jezus ich zganił: „O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy” (Łuk. 24:25).

„Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? (Mt 8:26). Oni mieli mało wiary – serca były oporne do wierzenia Słowu. Dlatego byli pustymi, nieprzygotowanymi,  zmieszanymi – zaślepionymi przez niewiarę!

Jeżeli Jezus dziwił się niedowiarstwu uczniów w czasie, kiedy był na ziemi, co musi myśleć o nas dzisiaj? Niniwa pokutowała po zaledwie jednym kazaniu, wierząc w każde słowo, które Jonasz głosił. Ameryka słyszała tysiące takich ostrzeżeń od wielu proroków, ale tłumy tak zwanych napełnionych Duchem wierzących nie są temu posłuszne. Mówią, „Ja już tego nie chcę więcej słuchać.” Potem usuwają to ze swoich myśli!

Ile zapamiętałeś z tego, co słyszałeś? Jak głęboko to weszło w twoją duchową strukturę? Jeżeli Słowo Boże nie jest przyjęte z wiarą – jeżeli nie prosimy Go w wierze, by nam pomógł to przyjąć i zastosować -  to w końcu będziemy sobie wybierać tylko to, co nam się podoba. Zazwyczaj wybieramy błogosławieństwa, miłosierdzie i wygody, a odrzucamy wymagania, napomnienia i ostrzeżenia.

Zaufanie powoduje, że Boże Słowo znajduje drogę do naszego ducha, a wiara zapisuje to w naszej osobowości i umyśle, byśmy tego nigdy nie zapomnieli.

Download PDF

LEPSZE OBIETNICE, ŻYWA NADZIEJA

David Wilkerson (1931-2011)
February 6, 2018

W Starym Przymierzu obietnice dla Izraelitów, że Bóg będzie ich błogosławił, jeżeli będą posłuszni, to było wszystko, co mieli. Dzisiaj, w Nowym Przymierzu mamy „lepsze obietnice.” „[Chrystus] jest pośrednikiem lepszego przymierza, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice” (Hbr 8:6).

Te „lepsze obietnice” oznaczają, że wszyscy  będziemy Go znali. Mamy nie tylko najwyższego kapłana, który wchodzi przed oblicze Boga. Nie –  ponieważ zasłona została rozerwana na dwie części, byśmy wszyscy mogli wejść przed oblicze samego Boga!

Zwróćcie uwagę na to, co Pan nam obiecał:

  • Jego prawo jest zapisane w naszych sercach. Jego Duch Święty mieszka w nas, a sam Chrystus jest z nami zawsze.
  • Pojednanie z Bogiem: uzdrowienie, miłosierdzie i przebaczenie poprzez prostą pokutę i wiarę.
  • Moc i autorytet, by prosić w imieniu Jezusa. Moc nad grzechem i szatanem. Żadna broń skierowana przeciw nam nic nie wskóra.
  • Dostęp do Ojca. On ma tron, do którego możemy pobiec w godzinie potrzeby. On nas uwalnia od potężnych pokus, a my cieszymy się ze stałej manifestacji obecności Jezusa.
  • Odpocznienie poprzez prostą prośbę i zaufanie. Pokój przewyższający ludzkie zrozumienie i wolność przez wszystkie dni naszego życia.

On nam to wszystko obiecał! A jednak ciągle wielu chrześcijan żyje w strachu, zwątpieniu, zamieszaniu – zawsze czegoś się obawiają. Nie wierzą mu lub nie doceniają jego drogocennego Słowa; właściwie postępują tak, jak gdyby On nigdy nie dał takich obietnic.

Prawda jest taka, że my mamy o wiele mniej powodów do zwątpienia i strachu, niż mieli nasi przodkowie. Dzisiaj nasi wrogowie nie są fizycznymi armiami; ale to stres, pokusy ciała, zmęczenie ciała i umysłu, społeczeństwo zakompleksione i gwałtowne, nowe i subtelne formy zła, których żadna inna generacja nie znała. Ale Bóg obiecał, że gdzie grzech się rozmnożył, tam mamy więcej łaski do staczania walki, niż inne pokolenia w historii.

Download PDF

ODDZIELENII DLA BOGA

Gary Wilkerson
February 5, 2018

W nocy przed ukrzyżowaniem, przy Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział swoim uczniom, „Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie” (Jan 14:19). To było interesujące stwierdzenie Jezusa. Jeden z nich zapytał, „Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?” (14:22).

Oczywiście Jezus miał na myśli pewną lekcję. Odpowiedział, „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.. . Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka…  Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie; lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec” (14:23, 27, 29-31).

Odpowiedź Jezusa wskazuje tu na temat, który pojawia się w całym urywku – oddzielenie.  W tych kilku wierszach Chrystus czyni trzy wyraźne różnice pomiędzy Jego królestwem, a światem:

  • „Świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie” (14:19).
  • „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję” (14:27).
  • „Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie” (14:30).

Aż do ostatnich kilku lat, oddzielenie było cechą charakterystyczną kościoła Chrystusa. Być oddzielonym, to było wyraźne polecenie ze Słowa Bożego i część powołania każdego chrześcijanina. Dzisiaj wydaje się, że niewiele różni kościół od świata. Pamiętajmy, że jesteśmy oddzieleni dla celów królestwa, by być narzędziami zmiany.

Download PDF

POWSTAŃCIE W JEDNOŚCI

Nicky Cruz
February 3, 2018

Co by było, gdyby Ciało Chrystusa, jako całość, zeszło się w jedności, odrzuciło różnice zdań i nasze socjalne dysputy doktrynalne, a skupiło się na jednym specjalnym celu – by dosięgnąć zgubionych? Co, gdybyśmy wezwali Ducha Świętego, by uleczył rany i dał przebaczenie do naszych serc i dusz, zapomnienie przeszłości i skoncentrowanie się na przyszłości? Jakiego rodzaju duchowe przebudzenie przeżyłby świat, gdyby widział nas stojących razem przed nimi w jedności?

To jest ten rodzaj miłości i jedności, o który Jezus modlił się przed pójściem na krzyż: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. . . .Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (Jan 17:20-23).

Jezus modlił się o jedność swoich naśladowców, bo wiedział, że bez niej będziemy bezsilni w tym złym i nieprzyjaznym świecie. Tylko przez zjednoczonego ducha, przez stanie razem w jedności przeciwko atakom złego, jesteśmy w stanie efektywnie zanieść Boże poselstwo miłości i nadziei do świata pogrążonego w grzechu. Nie możemy zaoferować pokoju i miłości dla chaotycznej kultury, jeżeli nie ma tego wśród nas.

Tęsknię za tym dniem, kiedy chrześcijanie „powstaną w jedności” i poproszą każdą osobę na tej planecie, by ugięła kolana przed miłosiernym Zbawicielem. To byłby dzień, którego ludzkość nigdy nie zapomni – dzień, w którym naśladowcy Jezusa zejdą się razem z jednym sercem, jednym umysłem, jednym duchem i jednym celem: by uwolnić święty ogień nad tym światem.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

DOCENIANY PRZEZ BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
February 2, 2018

Po latach służby możesz stwierdzić, że nadal jesteś szkolony przez Pana. Nigdy nie przestaniemy się uczyć o naśladowaniu Jego wyraźnych wskazówek, szczególnie kiedy nas prowadzi do trudnych miejsc. Ja nadal się uczę, żeby nie mówić: „Otóż to, Boże. Mam już tego dosyć.” Zamiast tego uczę się mówić: „Panie, nie widzę tej drogi przed sobą; nie wiem gdzie znajdę łaskę, żeby przez to przejść. Ale Ty obiecałeś być moją siłą.”

To jest miejsce prawdziwej wiary. Tutaj też znajdujemy nasze odpocznienie – poprzez pełne zaufanie w miłość Pana do nas. Jak mówi Paweł, czy możemy Mu dać coś więcej niż naszą wiarę? Ani uczynki, ani działanie (zobacz Efezjan 2:8-9). Mamy tylko naszą wiarę w Niego i nasze poleganie na Nim, że da nam wszystko, czego potrzebujemy.

Drogi, On ciebie przeprowadzi i chce ciebie zabrać do miejsc niesamowitego błogosławieństwa. Może będziesz musiał być gotowy, żeby robić pozornie mało ważne rzeczy – chociaż one nie są mało ważne dla Niego! Będziesz przeżywał próby i doświadczenia, które będą trudne, niektóre nawet pozornie ponad twoje zdolności przeżycia. Ale to jest pole szkolenia jakie Bóg wyznaczył dla mnóstwa Jego najbardziej umiłowanych, wybranych. Tam poznasz Jego naturę, Jego charakter, Jego błogosławieństwo i Jego dobroć.

Może będzie to trudno pojąć i zrozumieć, że pomimo twoich upadków jesteś doceniany przez świętego Boga. Ale jesteś kochany  taką samą miłością, jaką On okazał Swojemu Synowi. I On ma święty cel dla ciebie tak jak miał dla Jezusa. Dlatego przyjmij pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i odpocznienie, wiedząc, że Jego błogosławieństwo jest przed tobą.

Na koniec, będziesz mógł skłonić głowę i powiedzieć, „Panie, znowu tego dokonałeś. Przeprowadziłeś mnie w zwycięstwie!”

Download PDF

PAN WIE JAKIM JESTEŚ ULEPIENIEM

David Wilkerson (1931-2011)
February 1, 2018

Czy kiedyś zmagałeś się z posłuszeństwem dla Boga, dlatego, że tak naprawdę chciałeś iść naprzód i zrobić coś z własnej woli? Jeżeli tak, to zachęcam cię, żebyś sprawdził swoje powołanie. Zrób dokładnie to, co Bóg ci mówi i idź dokładnie tam, gdzie ciebie prowadzi. Jeżeli jesteś tam teraz, to masz pokój. Ale jeżeli nie masz pokoju, to może być dlatego, że nie ufasz Panu w taki sposób jak powinieneś.

Może te rzeczy, które robisz teraz wydają ci się mało ważne. W swoim umyśle może nie wyglądają tak, jak ty byś postrzegał swoje powołanie. Ale jeżeli masz pokój w tym gdzie Bóg ciebie posłał, to będziesz obficie błogosławiony. Pan zna, „jakim jesteś ulepieniem” i On ciebie pouczy, zachowa i pobłogosławi ponad to, co możesz sobie wyobrazić. Najważniejsze jest, zawsze idź, albo (pozostań) tam, gdzie On ciebie pokierował w Swojej nieskończonej mądrości. Bądź tylko gotowy na przejście przez jakieś poważne próby.

Czytamy w Starym Testamencie, że wielu sług Bożych zrobiło pierwszy krok posłuszeństwa, ale potem szemrali i narzekali, kiedy zaczęły się trudności. Nawet prawdziwy sługa Boży może myśleć: „Panie, nie wiem czy zdołam sobie z tym poradzić. Nie jestem pewny czy przez to przejdę.”

Piotr z miłością ostrzega nas, że czasami będziemy kwestionowali walkę jaką będziemy musieli staczać. „ Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu,  ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili” (1 Piotra 4:12-13).

Szemranie i narzekanie może spowodować, że nasze serca staną się zatwardzone, więc musimy się tego wystrzegać. Kiedy Bóg mówi swoim sługom, żeby Mu ufali, to mamy robić to, co nam mówi, bez szemrania, wiedząc, że On na sercu nasze najwyższe dobro.

Download PDF

ODPOWIEDŹ NA MODLITWY Z NAWIĄZKĄ

David Wilkerson (1931-2011)
January 31, 2018

Pewnego razu król Dawid prosił Boga, żeby go zachował od śmierci i Bóg odpowiedział na jego modlitwę: „ Prosił cię o życie, dałeś mu je - długie dni” (Psalm 21:4).Ale Bóg poszedł dużo dalej w odpowiedzi na modlitwę Dawida. Nie tylko darował mu życie, ale również włożył koronę na jego głowę i uczynił go królem nad Izraelem.

Kiedy Bóg uczynił Dawida królem, to wylał na niego szacunek i splendor. „ Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. . . Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go” (21:3,5). a żeby to jeszcze dopełnić, Bóg dodał wielką radość: „ Udzielasz mu radości przed obliczem swoim” (21:6).

„Gdyż u Pana jest. . . obfite odkupienie (Psalm 130:7). Dawid mówił, „Panie, Ty nie tylko okazałeś mi łaskę, ale wylałeś Twoje odkupienie.”

Syn Dawida, Salomon też się modlił prostą modlitwą: „Daj więc Twojemu słudze mądre serce, aby sądził Twój lud i rozeznawał pomiędzy dobrem i złem” (1 Król. 3:9). Salomon mówił: „Panie, chcę tylko mądrości, żeby wiedzieć jak prowadzić Twój lud. Ja tylko chcę być nad nimi sprawiedliwym królem.”

Bóg odpowiedział na bezpośrednią modlitwę Salomona w niesamowity sposób: „Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przez tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie” ( 1 Król. 3:11-12).

Bóg z wielką rozkoszą odpowiedział z nawiązką na niesamolubne modlitwy tych wielkich mężów! I twój Ojciec w niebie chce to samo uczynić dla ciebie.

Download PDF

BEZ POŚREDNIKA

David Wilkerson (1931-2011)
January 30, 2018

Większość chrześcijan chce słyszeć i poznawać Boży głos i Bóg na pewno chce mówić do Swojego ludu. Ale wielu wierzących zostaje sprowadzonych z drogi przez bałwana – ulubionego kaznodzieję, nauczyciela czy ewangelistę – który mówi do nich tylko dobre rzeczy. Żeby poznać głos Ojca, trzeba się zwrócić bezpośrednio do Niego bez pośrednika.

Bóg pragnie mówić do ciebie tak, jakbyś siedział z Nim przy stole i obiedzie. On chce z tobą rozmawiać bezpośrednio na dowolny, czy każdy temat. Biblia mówi, „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Obj. Jana 3:20).

Ten werset jest często odnoszony do niewierzących; my mówimy o Jezusie, który stoi u drzwi serca grzesznika, chcąc wejść. Ale Chrystus mówi to do wierzącego! Kontekst pokazuje, że On mówi do tych, którzy są ubrani w białe szaty (sprawiedliwości), którzy nabyli złota wypróbowanego w ogniu, których oczy zostały namaszczone (mają objawienie) i są ukochani, byli napominani i karani (zobacz wersety 18-19). Są to pokutujący, święci ludzie, którzy chcą poznać głos Boga!

Drzwi, o których jest mowa z wersecie dwudziestym reprezentują oddanie się – coś, czego wielu chrześcijan jeszcze nie uczyniło w pełni. Modlisz się do Boga i prosisz o radę i wskazówki, ale On chce czegoś więcej! On chce twojej bliskości, twoich najgłębszych emocji. On chce siadać z tobą i dzielić się tym wszystkim, co jest w Jego sercu.

Jezus stoi u drzwi i puka, zaprasza , żebyś Mu otworzył drzwi. On prosi o oddanie wiary, która mówi, że otwierasz twoje serce, duszę i umysł dla Niego. W Jego obecności, oddzielony sam na sam z Nim będziesz Go poznawał. I nauczysz się poznawać Jego głos – głos tego, który cię kocha wystarczająco, aby nadal pukać.

Download PDF

JEZUS NIE UTRACIŁ CELU

Gary Wilkerson
January 29, 2018

Jako naśladowcy Chrystusa musimy uważać, żeby nie wpaść w popularną pułapkę szatana; tak się zaangażować w ulotne kulturalne i polityczne myślenie, jakie jest powszechne w naszym świecie. Kiedy szatan powoduje, że świat jest coraz bardziej zawzięty na chrześcijan, to chce nas też nakłonić do złości i odwetu. Inaczej mówiąc, chce on zamienić nasz głęboki pokój w Jezusie na spór, chcąc, żebyśmy odpierali ataki prześladowania, zamiast je znosić dla Ewangelii.

Kościół nie jest zaangażowany w mecz szachowy ze światem, przesuwanie figur strategicznie, mając na uwadze jeden cel: wygrać wojnę kulturową. Ale jeżeli nie jesteśmy ostrożni, możemy zostać złapani w „ taką grę” i stracić całą sól i światło jakie Chrystus nam dał, abyśmy wykonali Jego cel tu na ziemi.

Ta wojna kultur nie jest niczym nowym.  Pomyśl o okropnym ludobójstwie jakie miało miejsce w Izraelu, kiedy narodził się Jezus. „ Słyszano głos w Rama, . . .  płacz i żałosną skargę (Mat. 2:18). Jezus wychowywał się w kulturze, gdzie nie było chłopców w Jego wieku, bo wszyscy zostali zamordowani. On mógł wzrastać w pragnieniu zemsty w swoim umyśle, myśląc: „Herod zapłaci za wszystko co zrobił wszystkim moim Żydowskim braciom. Pewnego dnia ja go usunę!”

Zamiast tego, kiedy Jezus był młodym mężczyzną w wieku trzydziestu lat, zaczął głosić dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, czynić cuda, nawet wzbudzać z martwych. Krótko mówiąc, wykonywał dzieła Swojego Ojca. Nie stracił celu! Nawet kiedy Faryzeusze powiedzieli Mu, że Herod Antypas chce Go zabić (zobacz Łukasza 13:31), odpowiedział im, żeby mu dali znać, iż będzie kontynuował to, co robi. Wiedział, że Herod był groźny, ale On nie da się skusić, żeby z nim walczyć, ponieważ był skupiony na wypełnieniu Swojego, żeby uwalniać więźniów!

Download PDF