Polish Devotions | Page 3 | World Challenge

Polish Devotions


MÓJ BRAK MIŁOSIERDZIA

David Wilkerson (1931-2011)
May 24, 2018

Jezus powiedział przypowieść o słudze, któremu darowano wielki dług. Ten człowiek znalazł łaskę i miłosierdzie, ale uznał, że mu się to należy. Natychmiast, kiedy mu to darowano, wyszedł i zaczął dusić człowieka, który był mu winien małą, nieznaczną sumę i żądał, „Oddaj mi wszystko co jesteś mi winien – teraz!” Kiedy ten dłużnik prosił go o miłosierdzie, ten odmówił i wsadził tego dłużnika do więzienia.

Dlaczego ten człowiek był tak surowy? Dlaczego nie miał miłosierdzia? To dlatego, że nie brał pod uwagę swojej niegodności. Nie rozumiał jak był beznadziejny, jak bardzo grzeszny w swoim grzechu. Nie doceniał niebezpieczeństwa, w jakim się znajdował – jak bliski był śmierci – zanim okazano mu miłosierdzie. Kiedy jego pan dowiedział się o tym, co ten niewdzięczny człowiek zrobił innemu dłużnikowi, wrzucił go do więzienia na resztę życia.

Kiedy studiowałem tę przypowieść, Pan mnie zatrzymał i przekonał o moim braku miłosierdzia. „Ja, Panie? Ja jestem jednym z najbardziej miłosiernych kaznodziejów w Ameryce.” Ale On mi zaczął przypominać moje nieczułe uwagi, jakie robiłem, to co wyrzuciłem z siebie w pośpiechu. Płakałem przed Panem i pytałem jak to się mogło stać.

„Dawidzie, zapomniałeś o niesamowitej łasce jaką Ja tobie okazałem. Ile razy wykopałem cię z czegoś, co mogło cię zniszczyć? Nie byłoby ciebie tutaj bez Mojego miłosierdzia!”

Płakałem przed Panem i po poproszeniu o Jego przebaczenie zwróciłem się ponownie do Słowa po pomoc aby być miłosiernym. W Psalmie 119:76 znalazłem wspaniały werset: „Niechaj łaska twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu.”

Tutaj znaczenie jest takie: „Panie, Twoje Słowo mówi mi, że mam być pocieszony przez poznanie, że Ty jesteś miłosierny i pełny współczucia dla mnie. Pozwól mi okazywać takie samo miłosierdzie dla tych, którzy są wokół mnie.”

Download PDF

BOŻA MOTYWACJA ŻEBY CIEBIE WYRATOWAĆ

David Wilkerson (1931-2011)
May 23, 2018

Kiedy ci trzej młodzieńcy, których znamy jako „trzech Hebrajczyków” zostali wrzuceni do rozpalonego pieca, czwarty Mąż był tam z nimi – Jezus! Ci mężczyźni się nie spalili; właściwie ich ubrania i włosy nawet nie pachniały dymem, kiedy wyszli z pieca. Umiłowani, takie wybawienie Bóg chce dać wam!

Jaka jest motywacja Boga, że chce ciebie wybawić? Czy jest to coś, co zrobiłeś, żeby Go uspokoić?  Czy obiecałeś, że nigdy Go nie zawiedziesz? Izajasz miał prawdziwe objawienie: „Ponieważ byłeś drogocenny w Moich oczach, dostąpiłeś tego zaszczytu. I Ja ciebie umiłowałem” (Izajasz 43:4).

Bóg mówił do Izraela, „Będziecie przechodzić przez ogień i wody, ale Ja pójdę z wami poprzez to wszystko. A na końcu, wybawię was po prostu ponieważ jesteście Moimi! Znam was po imieniu i jesteście rozkoszą Mojego serca.”

„Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę i nie jest to z was; jest to dar Boży, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Może powiesz, „Mogę uwierzyć, że Bóg cieszy się sprawiedliwymi pastorami. Oni się modlą i spędzają tyle czasu w Słowie. A Starsi i wstawiennicy znosili doświadczenia i próby i przeszli je zwycięsko. Ale trudno mi uwierzyć, że zakłopotany, chwiejący się chrześcijanin może być cenny dla Boga.”

Nawet gdybyś dożył do pięciuset lat, nie żyłbyś na tyle długo, żeby się spodobać Bogu poprzez własne wysiłki. Może diabeł ciebie przekonał, że rozczarowałeś Boga i nigdy Mu się nie będziesz podobał. Ale to jest kłamstwo, gdyż zostałeś zbawiony i otrzymałeś przebaczenie.

Ach, dzięki Bogu za Jezusa! Jego łaska umożliwia nam stać zwycięsko.

Download PDF

WSZYSTKO DZIĘKI WIELKIEMU BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

David Wilkerson (1931-2011)
May 22, 2018

„Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.  Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.  I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia” (Łukasza 6:35-37).

1 Księga Mojżeszowa opowiada historię Sodomy i Gomory (zobacz 1 Mojż. 18 i 19). Widzimy zadziwiający przykład Bożego wielkiego miłosierdzia, kiedy ostrzegał bratanka Abrahama, Lota o nadchodzącym sądzie nad miastem i zapewnieniem drogi ucieczki dla niego i jego rodziny. Lot ostrzegał swoich zięciów, ale oni uważali, że żartuje, a jego żona była niezdecydowana i spojrzała wstecz, podczas ich ucieczki. Ale Lot i jego córki ostatecznie zostali uratowani.

„Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem” (1 Mojż. 19:16).

Biblia nazywa Lota sprawiedliwym (zobacz 2 Piotra 2:8-9), kiedy jest przedstawiany jako typ resztki wierzących w tych ostatecznych dniach. Kiedy grzechy naszego społeczeństwa piętrzą się aż do nieba – zmysłowość, niemoralność i coraz odważniejsze zło – Ameryka jest dojrzała do zniszczenia. Jeżeli Boży kościół dzisiaj jest sprawiedliwy, to tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa, a nie dzięki naszej dobroci czy moralności, jaką On w nas widział. Jego łaska przyszła do nas i wyciągnęła nas spod sądu.

Pomyśl o tym. Kiedy zostałeś zbawiony (a), Duch Boży wziął ciebie za rękę i wyciągnął z twoich grzechów tak jak wyprowadził Lota z Sodomy i Gomory. On ciebie postawił poza zasięgiem bezbożności i buntu i wyciągnął spod sądu. To wszystko dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu!

Download PDF

CZY PROWADZISZ ROZWODNIONE ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE?

Gary Wilkerson
May 21, 2018

Francis Chan, znany autor Crazy Love i wielu innych książek odczuł powołanie od Boga, żeby zostawić swój mega kościół, w pięknym, bogatym przedmieściu miasteczka w Kalifornii. Wychodząc z finansowego zabezpieczenia i komfortu, zebrał on małą grupkę wierzących razem z sercu San Francisco i rozpoczął ewangelizację uliczną. Ponieważ jest tak dystyngowany i znany w kręgach chrześcijańskich, to mógłby rozwiesić kilka bilbordów, rozdawać traktaty i przy niewielkim wysiłku założyć zbór z kilkoma tysiącami ludzi. Ale on nie chciał, żeby ludzie z innych kościołów odchodzili ze swoich kościołów i przyszli do jego kościoła – on chciał zdobywać dusze dla Chrystusa.

Francis Chan zostawił wszystko za sobą dla sprawy Ewangelii, żeby żyć realnością księgi Dziejów Apostolskich. Ilu z nas ma miejsce w naszym codziennym życiu dla prawdziwego Nowotestamentowego życia? Tak wielu prowadzi normalne, dostateczne, rozwodnione życie chrześcijańskie. Przynajmniej myślą, że to jest normalne, ponieważ to wszystko widzą wokół siebie, więc staje się to akceptowalne. Bycie czymś innym niż to kim są, byłoby uważane za nienormalne.

Leonard Ravenhill, sławny brytyjski pastor, który zmarł dwie dekady temu, powiedział: „Chrześcijaństwo dzisiaj jest tak nienormalne, że gdyby jakiś chrześcijanin zaczął postępować jak normalny Nowotestamentowy chrześcijanin, byłby uważany za nienormalnego.”

To jest prawda, chrześcijaństwo dzisiaj jest bardziej samolubne niż miało to miejsca w poprzednich pokoleniach – bardziej konsumpcyjne, bardziej materialistyczne. „Co ja mogę dostać z kościoła? Co mogę dostać od Boga?” Ludzie przyjęli Chrystusa, ale nie pozwolili Mu tak naprawdę zmienić ich sposobu życia.

Boże wezwanie dla Jego ludu dzisiaj jest z miłością, ale jest bardzo pilne. On chce, żebyśmy Mu powiedzieli, „Jestem pustym naczyniem, Panie. Proszę napełń mnie i pomóż mi prowadzić Nowotestamentowe życie. Bez względu na koszt, czegokolwiek będzie to wymagało, Boże, ja chcę zdobywać dusze.”

Download PDF

ŚWIAT PATRZY

Nicky Cruz
May 19, 2018

Paweł powiedział do Kolosan, „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości” (Kolosan 3:12-14).

Dlaczego mamy żyć tak, jak żył Chrystus? Ponieważ ten świat patrzy na nasze życie, jak żyjemy, co mówimy i robimy, i porównują to z Jezusem. Widzą Go tak jak widzą nas. Nic nie przynosi większego zniesławienia sprawie Chrystusa, niż ludzie, którzy twierdzą, że Go znają, ale żyją w gniewie, osądzaniu i arogancji. Tacy ludzie w kościele żyją w hipokryzji.

Odwrotność też jest prawdą. Nic nie przynosi większej czci Chrystusowi, niż ludzie, którzy prowadzą życie w miłości, współczuciu i uprzejmości. To ludzie, którzy patrzą na innych tak, jak Jezus patrzył i traktują innych tak, jak Jezus by ich traktował. To ludzie, którzy żyją tak, jak żyłby Chrystus.

Każdego dnia ty i ja musimy dokonywać wyborów. Mamy możliwość postępować tak, by być odbiciem Jezusa, ale to my musimy podejmować takie decyzje. Decyzje, które podejmujemy dzień po dniu, godzina po godzinie i minuta po minucie. Czy postanowimy żyć w łasce, dobroci i miłosierdziu? Czy postanowimy przebaczać zamiast szukać odpłaty? Czy będziemy żyć w goryczy i hipokryzji?

To, co postanowimy, będzie decydować, jak świat reaguje na Boże przesłanie nadziei i zbawienia. Możemy być pewni, że świat patrzy - a więc postępujmy mądrze!

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

Download PDF

UCHWYĆ RĘKĘ JEZUSA I IDŹ ZA NIM

David Wilkerson (1931-2011)
May 18, 2018

Kiedy klękniesz pod krzyżem, nie usłyszysz łatwych i delikatnych słów - nie na początku. Chociaż krzyż jest jedynymi drzwiami do życia, usłyszysz o śmierci, - śmierci każdego grzechu.

Pod krzyżem zobaczysz kryzys swojego życia i tego właśnie brakuje dzisiaj w wielu kościołach. Głoszenie krzyża powoduje kryzys grzechu i samowoli. Usłyszysz pełne miłości, ale ostre słowa o konsekwencjach trwania w twoim grzechu: „Zaprzyj się samego siebie. Zgódź się na śmierć na krzyżu. Pójdź za Mną!”

Upamiętanie, to coś więcej, niż powiedzenie, „Panie, nie miałem racji.” To również znaczy, „Panie, Ty masz rację!” Jest to miejsce, gdzie przyznasz, „Nie mogę trwać w moim grzechu i mieć w sobie Ducha Świętego. Panie, masz rację, że grzech sprowadza na mnie śmierć i zdaję sobie sprawę, że jeżeli będę w tym trwał, to zniszczy mnie i moją rodzinę.”

Wspaniałą prawdą ewangelii jest to, że jeżeli umieramy z Jezusem, to również wchodzimy do chwały Jego zmartwychwstania i do nowego życia. Jego krzyż jest naszym krzyżem, Jego śmierć naszą śmiercią, Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem, przez nasze utożsamianie się z Nim. To jest prawdziwy krzyż, który niesiemy. Ale jest to krzyż, który wielu tak zwanych głosicieli ewangelii odrzuciło. Prawdziwy krzyż, to nie są ładne słowa, mówiące o cierpieniu naszego Zbawiciela i Jego krwawieniu na Golgocie. Nie, prawdziwe znaczenie krzyża, to Jezus, który krwawił i umarł, by wprowadzić nasze chore od grzechu dusze do chwalebnej wolności - zerwać wszelkie więzy grzechu, które nas zniewalają.

Jezus przychodzi do nas i mówi, „Uchwyć moją rękę i pójdź za Mną - w głębię Mojej śmierci, Mojego pogrzebu i Mojego zmartwychwstania. Patrz na krzyż i obejmij go. Uchwyć się Mojego zwycięstwa!” Dzięki Bogu, możesz mieć zwycięstwo Jezusa i moc w twoim życiu!

Download PDF

PEWNY W BOŻYM UCHWYCIE

David Wilkerson (1931-2011)
May 17, 2018

„Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy” (Jakuba 4:8).

To jest wielka obietnica o zwycięstwie nad wszelkim grzechem. Sam takiego zwycięstwa nie osiągniesz. Nie możesz oczyścić swoich rąk i swojego serca. Jakub mówi, „Jeżeli chcesz mieć czyste ręce i serce - jeżeli chcesz zwycięstwa nad poczuciem winy, pokusą i wszystkim, co wychodzi przeciwko tobie - musisz przybliżyć się do Boga i wierzyć, że On jest blisko ciebie.

Od tego wszystko zależy! Po prostu przybliż się do Boga i uwierz, że On jest blisko ciebie. Jeżeli to zrobisz, On pokona wszystkich wrogów w twoim ciele.

Może pytasz, „Jak mam przybliżyć się do Boga?” Odpowiedź jest dziecinnie prosta. Po prostu przychodź do Pana i rozmawiaj z Nim - kiedykolwiek, gdziekolwiek, przez cały dzień. W drodze do pracy, w pracy, wszędzie. Rozmawiaj z Nim i przybliż się w pełnym zaufaniu i wierze.

Wielka ewangelistka Kathryn Kuhlman zwykle pracowała siedemnaście godzin na dobę. Ja często zastanawiałem się, „Kiedy ona właściwie ma czas, by być sama w komorze modlitwy?” Potem zobaczyłem, że ona zawsze wydawała się rozmawiać z sobą. Ona się modliła! Modliła się, jadąc samochodem, schodami ruchomymi i wszędzie, gdzie była.

Pewnego dnia powiedziała do mnie, „Dawidzie, Biblia mówi, że mamy się modlić bez ustanku. Ja rozmawiam z Panem przez cały dzień, gdyż On jest dla mnie tak realny, jak ty. Jesteśmy przyjaciółmi.”

Drogi święty, Bóg jest zawsze dostępny. Ja wierzę w modlitwę w komorze, ale twoja komora może być wszędzie, gdzie zamkniesz się z Nim.

Rozmawiaj z Bogiem - praktykuj Jego bliskość - a On będzie czynił wielkie rzeczy dla ciebie. Odczujesz Jego uchwyt na twojej ręce w każdym czasie. Helleluja!

Download PDF

BÓG ZACHOWA CIĘ OD NIEPRZYJACIÓŁ

David Wilkerson (1931-2011)
May 16, 2018

„Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Bliski jesteś, Panie, a wszystkie twe przykazania są prawdą” (Psalm 119:150-151).

W tym urywku jest wspaniała prawda, która może zmienić twoje życie, przynieść ci pokój i odpoczynek przewyższający wszystko, co dotychczas przeżyłeś. Kiedy zrozumiesz prawdę, że Bóg jest stale blisko ciebie - że kocha cię -wszelki strach i niepokój musi zniknąć!

W tym tekście Dawid widzi, że zło jest coraz bliżej niego i chce go zniszczyć. Mówi, „Gwałtowni, zepsucie i zdradzieccy grzesznicy chcą mnie całkowicie zniszczyć i zdobywają nade mną przewagę. Są wszędzie wokoło mnie i ich siła rośnie.”

Wszyscy mamy takiego nieprzyjaciela - wroga naszych dusz, diabła. On zawsze ma tylko jeden cel; zniszczyć Boże dzieło i zwieść, i zniechęcić Jego lud.

Szatan nie będzie zadowolony, póki nie zobaczy całkowitej ruiny i upadku każdej dobrej służby, kościoła i prawdziwie kochających Jezusa. Demoniczne duchy szatana nie są tylko intruzami, które chodzą wokoło i uprzykrzają życie.  Nie, cel szatana jest o wiele poważniejszy. On jest zdecydowany, by totalnie zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa. Jego celem jest, by nas wyciąć i pozostawić tylko pamiątkę.

Diabeł był bezczelny nawet w stosunku do Jezusa. Odważnie podjął grzeszne kroki, kusząc Syna Bożego. Szatan będzie próbował wszystkiego, co w jego mocy, by zniszczyć wszystko, co jest sprawiedliwe i święte. I on nigdy nie ustaje! Zawsze przychodzi pomysł ż piekła.

To, co może przeżywasz, dotyczy wielu. Jak dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest bardziej przygotowany, by dotrzymać danych ci obietnic, niż diabeł, by cię zrujnować. Naprawdę, czym bliżej podchodzi nieprzyjaciel, tym bliżej pozostaje Pan!

Download PDF

BÓG WEZWAŁ CIĘ PO IMIENIU

David Wilkerson (1931-2011)
May 15, 2018

„[Pan] wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował”(Psalm 18:19).

Wspaniałe i zachęcające słowa. Ojciec nas miłuje! Dawid właśnie został przeprowadzony przez straszny czas doświadczeń. Saul wyznaczył nagrodę za jego głowę i Dawid  uciekał przed śmiercią. Jednak Bóg przyszedł mu na ratunek i Dawid mógł powiedzieć, „Powód, dla którego Bóg uwolnił mnie od wszystkich moim wrogów jest taki, że jestem dla Niego cenny. Mój Bóg cieszy się mną!”

Takie myśli powtarzają się w Piśmie Świętym: „Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego” (Psalm 147:11). I znowu, „Bo Pan upodobał sobie lud swój” (149:4).

Mógłbym próbować przekonać cię, że Bóg ma w tobie upodobanie, mówiąc ci, „Jesteś cenny dla Pana!” Możesz pomyśleć, „To piękna myśl. Jakie to słodkie.” Ale ta prawda jest czymś więcej, niż piękną myślą. To klucz do twojego uwolnienia z każdej walki, która rozgrywa się w twojej duszy, tajemnica wejścia do  odpocznienia, które Bóg ci obiecał. Póki tego nie uchwycisz i to nie stanie się fundamentalną prawdą w twoim sercu, nie będziesz w stanie przetrwać tego, co cię czeka w tym złym czasie.

„ Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasz 43:1-2).

Może właśnie teraz przechodzisz przez głębokie wody i boisz się, że to cię zniszczy. Zrozum z Jego słowa, że Bóg nie zawsze ucisza wzburzone morze, czy zapobiega powstawaniu powodzi. Nie zawsze też gasi ogień. Ale obiecuje, że przez to wszystko pójdzie z tobą.

Download PDF

KIEDY WIATRY SĄ PRZECIW NAM

Gary Wilkerson
May 14, 2018

Apostoł Paweł  miał określony cel, wizję, misję - Bożą misję. Jego zdecydowanie pomagało mu zawsze iść naprzód. Wiedział, że będzie miał wiele trudności, ale nauczał, że możesz przetrwać wiele cierpień, jeżeli twoje serce jest nastawione na cel. Jeżeli twoje serce jest nastawione na wygody, możesz nie przeżywać cierpień wcale.

Kiedy Paweł był już w służbie wiele lat, postanowił, „To jeszcze nie koniec. Mam jeszcze wiele do zrobienia. W moim sercu coś się pali, pasja w mojej duszy, by zwiastować ewangelię. Chcę udać się do Rzymu.” Chciał pójść do samego centrum tego świata z dobrą nowiną. Nawet do samego cesarza.

„A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii.. wiatry były przeciwne” (Dz.Ap. 27:1 i 4).

Paweł był za tym, by płynąć, pomimo możliwych przeciwności, które od razu się zaczęły. Żeglarze widzieli niebezpieczną pogodę i Paweł ostrzegał innych na statku, by przerwali podróż, bo czeka ich katastrofa i straty. Jednak został przegłosowany przez innych i przyszła katastrofa (patrz Dzieje Apost 17:10-20). Kiedy zmagali się z nawałnicą i musieli odciążyć statek, Paweł wiedział, że wyraźne słyszał głoś Boży i wiedział, że Bóg zadba o to, by mógł osiągnąć swój cel. Paweł mógłby przemyśleć sprawę i wycofać się - ale on nie rezygnował!

Może ty też przeżyłeś coś podobnego w twoim życiu. Wiesz, że słyszałeś głos Boży, by zrobić coś dla Niego i zacząłeś tą podróż. Jednak kiedy na poważnie zacząłeś wywyższać imię Jezus i zdobywać dusze, zaczęły na ciebie nacierać wiatry w dramatyczny sposób. Szatan nienawidzi, kiedy zdobywamy dusze! Może będziesz musiał pójść na wojnę przeciwko wielu siłom ciemności, ale zwyciężysz i zobaczysz Jezusa uwielbionego.

Download PDF