Polish Devotions | Page 3 | World Challenge

Polish Devotions


NIC INNEGO, TYLKO MIŁOŚĆ

Jim Cymbala
January 27, 2018

Życie miłości jest jedynym sposobem, by „podobać się Bogu we wszystkim” (Kolosan 1:10). Ponieważ Bóg jest istotą emocjonalną, przeżywa radość lub smutek tak, jak my. Nasze codzienne słowa i czyny mogą Go zasmucić lub poruszyć do radości z powodu nas, ze śpiewem. Co za niesamowita myśl! Dzisiaj ty i ja możemy podobać się Bogu wszechświata. Chociaż On przewyższa nasze pojęcie, jest wszechmocny, wszechobecny i wszystko wiedzący, Jego serce może być dotknięte naszymi czynami miłości, nawet codziennymi działaniami. Cóż więcej, prócz miłości mogłoby podobać się Bogu miłości?

Miłość jest zawsze  podstawą. Dlatego Biblia stwierdza: „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (Galicjan 5:6).

Nawet jeżeli znakiem przymierza Boga z Abrahamem było obrzezanie wszystkich chłopców, nadszedł nowy dzień i zostało ustanowione nowe przymierze. Obrzezanie, rasa, talent, pieniądze, sława, wykształcenie lub cokolwiek innego, co cenimy, staje się mało znaczące w porównaniu z miłością. Osoba kochająca, albo jeszcze lepiej, kościół pełen kochających ludzi, ma ogromną moc oddziaływania na ludzi dla Boga.

Kiedyś starsze małżeństwo z południowego stanu odwiedzało nasz zbór i po nabożeństwie spotkali się ze mną w biurze. Mężczyzna bardzo emocjonalnie powiedział, „Pastorze, jeszcze nigdy w życiu nie uwielbialiśmy Boga z czarnoskórymi i Latynosami. Ale kiedy poprosiłeś ludzi, by wzajemnie się przywitali, ludzie wszelkich ras, których nigdy nie spotkałem, uściskali mnie, jakbym był ich bratem.” Łzy napełniły jego oczy, kiedy mówił dalej, „Tego ranka odczułem więcej miłości od obcych, niż kiedykolwiek w ciągu trzydziestu lat w moim kościele.”

To jest błogosławieństwo! On nie mówił o moim kazaniu, ani o śpiewie chóru. Co dotknęło jego serce i otworzyło jego oczy, to przepływająca miłość Boża!

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

KOCHAJ BOGA, KOCHAJ LUDZI

David Wilkerson (1931-2011)
January 26, 2018

Od stworzenia świata Bóg przewidział ciało wierzących złączone z Jego Synem. Jezus poświadcza, „Ja byłem codzienną rozkoszą mojego Ojca, radością Jego istoty. A teraz każdy, kto nawróci się do Mnie z wiarą, jest również Jego rozkoszą” (zobacz te prorocze słowa o Chrystusie w Księdze Przypowieści Sal. 8:30-31).

Jak my okazujemy naszą miłość do Jezusa? Jan odpowiada: „To jest miłość do Boga, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. A Jego przykazania nie są ciężkie” (1 Jana 5:3).

A czym są Jego przykazania? Jezus mówi, że właściwie są tylko dwa: „Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały Zakon i Prorocy” (Mat. 22:40).

Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest kochać Pana z całego serca, duszy i myśli. Nie mamy przed nim nic zatrzymywać. A drugim jest, abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. Te dwa proste przykazania podsumowują całe Boże Prawo.

Jezus właściwie mówi tu, że nie możemy chodzić w Bożej chwale, jeżeli trzymamy urazę do kogoś. Dlatego kochać Boga oznacza kochać każdego brata i siostrę tak samo, jak zostaliśmy umiłowani przez Ojca.

„Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego” (1 Jana 4:20-21). „ Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością” (w. 8).

Możemy uwielbiać Boga z podniesionymi rękami, modlić się do Niego codziennie i spędzać całe godziny na studiowaniu Jego Słowa, ale jeżeli mamy gorycz i nieprzebaczenie w stosunku do kogoś, to wszystko to jest daremne.

Jeżeli jesteś w takim stanie, powiedz Bogu, że jest ci przykro. Ale zrób dodatkowy krok i pojednaj się z tą osobą, żebyś mógł radować się prawdziwą intymnością z Ojcem.

Download PDF

SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM

David Wilkerson (1931-2011)
January 25, 2018

Nasze ziemskie uczucia zmieniają się, czasem nawet codziennie, przechodzimy od gorących i gorliwych do letnich albo nawet zimnych, kiedy zmieniają się nasze emocje. Tak jak uczniowie, możemy być jednego dnia gotowi aby umrzeć dla Jezusa, a potem być gotowi, żeby się Go zaprzeć i uciekać następnego dnia. Możemy mówić Panu, że ufamy Mu, że zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, ale pielęgnować wątpliwości i strach, kiedy zmieniają się nasze okoliczności.

Boża miłość do nas się nie zmienia. Jego Słowo mówi: „Jam jest Panem i nie zmieniam się” (Malachiasza 3:6). A w Jakuba 1:17: „Każdy doskonały dar . . .  pochodzi od Ojca światłości, u Niego nie ma odmiany ani cienia odwrotu.”

Kiedy jesteśmy w prawdziwej społeczności z Ojcem, to nie tylko otrzymujemy Jego miłość, ale my Go również kochamy. Jest to wzajemne uczucie: zarówno dawanie i otrzymywanie miłości. Biblia mówi nam: „Będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą i z całej siły” (5 Mojż. 6:5). Mówi nam również, „Synu, daj Mi serce swoje” (Przyp. Sal. 23:26). Jego doskonała miłość wymaga wzajemności, oddania Jemu miłości, która jest całkowita, niepodzielna.

Pan mówi nam w sposób jasny: „Nie możecie sobie zasłużyć na Moją miłość. Miłość, którą Ja wam daję jest niezasłużona.” Jan pisze: „ Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 Jana 4:10). „Miłujemy Go, bo On nas pierwszy umiłował” (w. 19).

Bóg zniżył się do pustyni naszego życia, pokazał nam nasz zgubiony stan i sprawił, że poczuliśmy się źle w naszym grzechu. Posłał do nas Swoje Słowo, żeby nam pokazać prawdę, posłał Swojego Ducha, żeby nas przekonał, a potem poszedł sam za nami. Z tego powodu, kiedy przyjmujemy Go do naszego życia i trwamy w społeczności z Nim, możemy chodzić w bezpieczeństwie i stabilności, nigdy się nie wahać.

Download PDF

BEZPIECZNI W MIŁOŚCI PANA

David Wilkerson (1931-2011)
January 24, 2018

Wielu chrześcijan mówi o intymności z Panem, o chodzeniu z Nim, poznaniu Go, społeczności z Nim. Ale nie możemy mieć prawdziwej społeczności z Bogiem, jeżeli nie otrzymamy w naszych sercach pełnego objawienia Jego miłości, łaski i miłosierdzia.

Społeczność z Bogiem składa się z dwóch rzeczy: przyjęcie miłości Ojca i kochanie Go w odpowiedzi na to. Bycie bezpiecznym w Jego miłości to jest pierwszy krok. Możesz spędzać godziny w modlitwie każdy dzień i mówić Mu jak bardzo Go kochasz, ale jeżeli nie przyjąłeś Jego miłości, to nie miałeś społeczności z Nim.

Psalmista zachęca nas: „Wchodźcie w Jego bramy z dziękowaniem i do Jego przedsionków z chwałą” (Psalm 100:4). Dalej pokazuje nam do jakiego Boga mamy przychodzić: „Bo Pan jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie” (w. 5).

Zbyt wielu ma takie pojęcie Boga jako wymagającej postaci z gniewnym obliczem, który tylko czeka na nasze potknięcie, żeby mógł powiedzieć, „Złapałem cię!” Ale nasz niebiański Ojciec objawił Siebie jako uprzejmy, delikatny, pełny łaski i miłosierdzia, gotowy, aby ponieść wszystkie nasze troski i ciężary.

Prorok Sofoniasz pisze o niesamowitej Bożej miłości do nas: „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta” (3:17).

Możesz wejść do Jego przedsionków z dziękczynieniem, bo jesteś tak wdzięczny za to kim jest Bóg. Pomimo twoich słabości i upadków twój niebiański Ojciec troszczy się o wszystko, co przeżywasz.

Nie żyj w strachu i rozpaczy bez nadziei. Proś Pana, żeby ci pomógł zrozumieć i objąć prawdę o Jego miłości do ciebie i uchwyć się tej miłości przez wiarę.

Download PDF

OGLĄDANIE BOŻEJ CHWAŁY

David Wilkerson (1931-2011)
January 23, 2018

Tylko jedna rzecz może nas trzymać w nadchodzących trudnych czasach, a jest to zrozumienie Bożej chwały. Poprzez zrozumienie jej odmykamy drzwi do zwycięskiego życia!

Chwała Boża jest objawieniem natury i istoty naszego Pana. W Starym Testamencie Mojżesz dosłownie widział Bożą chwałę. „ Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”  zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, (2 Mojż. 34;6-7).

Ten fragment Słowa Bożego jest nieodzowny dla naszego zrozumienia tego kim jest Pan.  Często, kiedy myślimy o Bożej chwale, to myślimy o Jego majestacie i wspaniałości, Jego mocy i panowaniu, albo o jakiejś manifestacji w Jego ludzie, takiej jak podniosłe uwielbianie. Takie rzeczy mogą być rezultatem oglądania Jego chwały, ale nie jest to chwała, przez którą On chce być przez nas poznany. On chce żebyśmy poznali Jego chwałę poprzez objawienie Jego wielkiej miłości  do rodzaju ludzkiego. I to właśnie On objawił Mojżeszowi.

Objawienie Bożej chwały potężnie wpływa na tych, którzy to przyjmują i modlą się o zrozumienie jej. Do tego punktu Mojżesz patrzył na Pana jako Boga prawa i gniewu i drżał w obecności Pana. Ale nowe spojrzenie na Bożą chwałę spowodowało, że Mojżesz czcił Boga bez strachu. Zobaczył on, że Bóg jest miłością a Jego naturą jest uprzejmość i delikatne miłosierdzie!

Uczestnictwo w seminariach na temat poznania, słuchanie znanych mówców, czy pochłanianie książek i kazań na temat poprawy samego siebie jest dobre, ale jedyna trwała zmiana wynika z osobistego objawienia Bożej chwały. Oglądanie Jego chwały zmienia sposób naszego życia! To wpływa na nasz wygląd i zachowanie i powoduje, że stajemy się bardziej podobni do Niego. Jakie to wspaniałe wiedzieć, że Bóg już dał to objawienie Siebie w Księdze Wyjścia 34 i jest to dla nas!

Download PDF

ŚWIADECTWO O MIŁOŚCI JEZUSA

Gary Wilkerson
January 22, 2018

Kiedy Pan przyszedł na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, to miał szczególny cel, który był przygotowany przed założeniem świata. Przyszedł z misją, aby uczyć nas o Ojcu, dokonywać potężnych dzieł, ratować nas od grzechu i uwalniać nas od wszelkich więzów.

Taki Zbawiciel normalnie by przyciągał uwagę władców świata, ale pomimo najróżniejszych śmiertelnych przeszkód rzucanych na Niego przez ludzi i szatana, Jezus był w stanie wypełnić Swój cel.

My żyjemy w świecie podobnym do tego, do jakiego Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu. Według większości źródeł informacji dzisiaj, wielu w Ameryce jest zaniepokojonych pomysłem  Jezusa jako Zbawiciela. W ostatnich latach, administratorzy szkół, media narodowe a nawet urzędnicy rządowi zareagowali mocno – i negatywnie – na publiczne wspominanie Imienia Chrystusa. To nas nie powinno dziwić, gdyż Jezus przepowiedział nam, że kiedy będzie się przybliżał dzień Jego powrotu, „miłość wielu oziębnie” (Mat. 24:12).

Niedawno narodowy chrześcijański szpital przekazał do sieci telewizji sportowej spot reklamowy, która odmówiła nadania tego spotu, jeżeli nie będzie z niego usunięte słowo „Jezus.” Również patriarcha rodziny przedstawianej w popularnym programie TV Duck Dynasty (Dynastia kaczki) stwierdził, że Biblia nie rozgrzesza homoseksualizmu i został nazwany fanatykiem, homofobem i pełnym nienawiści. Oczywiście, to są mniejsze prześladowania w porównaniu z tymi, które znoszą chrześcijanie w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne. Podczas moich wizyt w ponad sześćdziesięciu krajach widziałem codzienne trudności, jakie znoszą wierzący w tamtych krajach. Mogę was zapewnić, że niedługo nastaną gorsze czasy dla kościoła w Ameryce. Prześladowanie będzie coraz większe, ponieważ Ewangelia niepokoi tych, którzy chodzą w ciemności.

Niech w naszych sercach rządzi miłość Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świadectwem Jego miłości i mogli oglądać wypełnienie Jego celów w tym zepsutym pokoleniu.

Download PDF

NIE UCICHNIJ W MODLITWIE

Carter Conlon
January 20, 2018

Bądź mocny, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, gdyż zwycięstwo jest dalej dostępne. Ono nie zostało ci zabrane; nie zostałeś odcięty od życia Bożego z powodu kilku błędów po drodze, gdyż Bóg w taki sposób nie działa. Po prostu zwróć się do Niego, jak to zrobił król Dawid – całym sercem.

Po przejściu przez okres ciszy – z trudnościami, ciemnością i zamieszaniem – Dawid napisał takie słowa na poświęcenie świątyni: „Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Do ciebie, Panie, wołałem I Pana błagałem o zmiłowanie” (Psalm 30:8-9). Dawid mówił, „W moim życiu był okres, kiedy ukryłeś swoją twarz przede mną. Wydawało się, że już Ciebie nie ma. Widziałem tylko zniszczenie wokół mnie, głupotę moich własnych błędów. To mnie zmartwiło, ale wołałem do Ciebie.”

„Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał” (30:12-13). Innymi słowy, „nawet, kiedy jestem nierozumny, Ty pozostajesz wierny. Włożyłeś we mnie pieśń pochwalną, która jest niezależna od okoliczności. Włożyłeś wiarę w moje serce, że będzie dokładnie tak, jak powiedziałeś, a więc będę śpiewał na chwałę i dziękował Ci.”

W taki sam sposób Bóg włożył już pieśń w twoje serce. Nawet jeżeli wydaje się, że milczy, nie milcz przed Nim. Raduj się w Nim, wiedząc, że On na pewno spełni każdą obietnicę, którą ci dał. Bóg był ci wierny i zawsze będzie.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. 

Download PDF

ŁASKA LUDZI

David Wilkerson (1931-2011)
January 19, 2018

Król Dawid często wyrażał swój smutek i zmaganie: „Ach, żebym miał skrzydła jak gołębica! . . . Chętnie uleciałbym i odpoczął. . .  Oto uleciałbym daleko” (Psalm 55:6,8). Czasami smutek Dawida prowadził go do łez i on wymownie wyraża swoją rozpacz.

Ponieważ żyjemy w upadłym świecie, to wszyscy przeżywamy dni smutku i walki. Jak więc mamy znaleźć łaskę ku pomocy w naszym czasie potrzeby? Poleganie na religijnej definicji łaski nie pomaga nam kiedy jesteśmy w centrum kryzysu. Potrzebujemy prawdziwej pomocy Boga kiedy cierpimy.

Bóg posyła Swoją łaskę poprzez objawienia w czasie naszych doświadczeń, której byśmy nigdy nie zrozumieli w naszych dobrych czasach. Znajdujemy przykłady tego w Słowie.  Jan otrzymał objawienie swojego Pana, które stało się ostatnim elementem Pisma: Księgą Objawienia. W środku tej ciemnej godziny, doszło do niego światło Ducha Świętego i Jan zobaczył Jezusa takiego, jakiego nie widział Go nigdy przedtem.

Bóg również posyła Swoją łaskę poprzez swoich ludzi, używając swoich troskliwych świętych, żeby się stali kanałami Jego łaski dla innych. Ja to nazywam „łaską ludzi” i Paweł o tym mówi. ”Każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego” (Efezjan 4:7).

Jak pisze Piotr, „Tak jak każdy z nas otrzymał dar, tak nim usługujcie jedni drugim, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (1 Piotra 4:10).

Pomyśl o tym co to znaczy być dobrym szafarzem, albo rozdzielającym Bożą łaskę. Czy jesteś taką osobą, czy spędzasz czas modląc się tylko o swój ból, smutek i zmagania?

Umiłowany, twoje obecne cierpienia wytwarzają w twoim życiu coś cennego. Kiedy otrzymujesz Jego wielką łaskę, niech Pan ci pomoże, żebyś się stał dawcą. Doświadczaj Jego życia i radości!

Download PDF

JA JEDNAK BĘDĘ UFAŁ BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
January 18, 2018

Pisarz Listu do Hebrajczyków mówi nam: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr. 4:15).

Większość chrześcijan zna ten werset; on nam mówi, że nasz Najwyższy Kapłan, Jezus, odczuwa wraz z nami nasze cierpienia. Jego osobiście dotyka każdy nasz ból i zamieszanie i rozpacz, jakie na nas spadają. Ponieważ mamy takiego wielkiego Najwyższego Kapłana, to mamy takie polecenie, „ Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (4:16). Mówi nam: „Twój Zbawiciel wie dokładnie co przeżywasz i On też wie dokładnie jak ci podać Swoją łaskę.” Kiedy jesteśmy w wielkiej potrzebie, jak „znajdujemy łaskę” którą przedstawia List do Hebrajczyków?

Kiedy uderza nieszczęście, to masz wybór: albo zaufasz Bogu, albo będziesz Go oskarżał. Kiedy Job i jego żona przeżywali tragiczną stratę swojej rodziny i rozpacz ich fizycznego stanu, wybrali dwie całkiem inne reakcje. Jego żona stała się zgorzkniała i głupio oskarżała Boga, nawet namawiała swojego męża, żeby „Złorzecz Bogu i umrzyj!” (Joba 2:9).

Job również przeżywał głęboki smutek i wielki fizyczny ból, ale zaufał Bogu w tym wszystkim. Powiedział, „Nie rozumiem tego co się dzieje wokół mnie, ale 'będę Mu ufał choćby mnie zabił” (13:15). Job właściwie mówił, „Nie ma znaczenia czy te wrzody mnie zabiorą do grobu. Ja będę nadal ufał Panu i nigdy nie zrezygnuję z mojej pewności, że On wie co robi. On ma jakiś wieczny cel i ja Mu będę ufał do ostatniego tchu.”

Jaka wielka ufność była w sercu Joba! I ta wspaniała prawda jest taka, że taka sam pewność w naszym kochającym Ojcu może być nasza, jeżeli położymy naszą ufność w Nim.

Download PDF

CICHE DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

David Wilkerson (1931-2011)
January 17, 2018

Niektórzy chrześcijanie są zawsze w kryzysie i wydaje się, że chcą ci opowiadać wszystko o swoich problemach, jakie przeżywają. Mają potrzebę opisywania swoich problemów innym, ale mają opory, żeby je przynieść do Jezusa, jak gdyby On nie miał nic do zaoferowania.

Nie zrozum mnie źle. Nie mówię o chrześcijanach, którzy przechodzą przez prawdziwe, usprawiedliwione kryzysy. Ale jest to ważny znak dojrzałości, żeby nie żądać od Boga, żeby ci się objawił poprzez widzialną obecność, albo mocny, wewnętrzny głos. Pan mówi, że Jego owce znają Jego głos, ale często tym głosem, przez który On mówi do Swojego ludu jest Jego objawione Słowo. Czytamy: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył” (Hebr. 1:1-2).

Kiedy Ducha Święty mówi do nas, to przypomina nam słowa Jezusa: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jana 14:26).

Kiedyś przemawiałem do grupy kaznodziejów i Duch Święty pokierował mnie, żeby żony pastorów pomodliły się o siebie nawzajem. Kiedy te kobiety wzięły się za ręce i modliły się o siebie, wypełniła je słodka obecność Pana i wtedy zaczęły one płakać i dzielić się swoimi świadectwami. Nie było tam żadnych grzmotów ani błyskawic czy innych nadprzyrodzonych dowodów, a tylko piękne, ciche działanie Ducha Świętego na tym miejscu. Później słyszeliśmy dobre wiadomości od tych kobiet, których życie zostało przemienione w tym drogocennym czasie z Panem.

Nie wpadnij w pułapkę szukania znaków i cudów; po prostu bądź posłuszny Panu, ufaj Jego Słowu i zostaw rezultaty Jemu!

Download PDF