Polish Devotions | Page 5 | World Challenge

Polish Devotions


KOGO OSTATNIO BŁOGOSŁAWIŁEŚ?

David Wilkerson (1931-2011)
May 1, 2018

Najpewniejszy dowód, że błogosławiąca ręka Pana jest na tobie jest taki, że inni są błogosławieni przez ciebie. Bóg powiedział do Abrahama, " będę ci błogosławił obficie. .  i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi." (1 Mojż. 22:17-18). Inaczej mówiąc, "Ja błogosławię tobie Abrahamie po to, byś ty mógł błogosławić wszystkie narody."

Niewielu z nas jest powołanych, by błogosławić całe narody, ale każdy z nas ma swój krąg rodziny, przyjaciół i kolegów. Ilu z twojego kręgu jest błogosławionych przez to, co Pan czyni w tobie? Czy chwała twojej relacji z Jezusem spływa na twoje otoczenie? Czy twoi przyjaciele i rodzina są błogosławieni przez Chrystusa w tobie? Kogo ostatnio błogosławiłeś?

Kiedy zaczniesz błogosławić innych w czasie twoich doświadczeń, wtedy poznasz, że Boża błogosławiąca ręka jest na tobie. Tak było z Dawidem, kiedy jego wrogowie nie okazali mu miłosierdzia, on świadczył, " Oni przeklinają, lecz Ty błogosław. Niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, a sługa twój radować się będzie" (Psalm 109:28). Dawid wolał do Pana o pomoc, kiedy jego wrogowie go przeklinali.

Jezus nam nakazuje, " Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mat 5:44). Jeżeli możesz wykonywać to słowo, jesteś naprawdę błogosławiony przez Pana.

Innym pewnym znakiem, że jesteś błogosławiony jest to, że jesteś bliżej Pana. Bóg nigdy nie błogosławi kogoś, nie pociągając go bliżej siebie. Jeżeli patrzysz wokoło siebie i widzisz, że brakuje ci jakichś darów, które widzisz w innych, możesz mieć pewność, że jeżeli przybliżysz się do Niego, to On pobłogosławi cię wielu błogosławieństwami duchowymi. Przyjdź do Niego w wierze. On chce ci błogosławić!

Download PDF

JEZUS WYWALCZYŁ ZWYCIĘSTWO

Gary Wilkerson
April 30, 2018

"Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?... Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane" (Mat. 6:25 i 33).

Wielu z nas  żyje prawie że w świecie fantazji i pozorów. Wierzymy, że zostaliśmy uwolnieni. Zostaliśmy obmyci i odkupieni, uświęceni - czyści - i prowadzimy życie sprawiedliwe dla Boga. Przynajmniej tak myślimy i rozumiemy.

W rzeczywistości możesz mieć wątpliwości, które powodują pytania, "Czy naprawdę zostałem uwolniony?" Możesz mieć pewne zmagania i ponieważ to pytanie jest w twoim umyśle, modlisz się codziennie, "Panie, uwolnij mnie! Wyzwól mnie z tych więzów, z mocy grzechu, z przyzwyczajeń, uzależnień. Proszę, uwolnij mnie!

Z przyjemnością mówię wam, że sposób, w jaki widzisz swoje życie i w jaki sposób widzi je Ojciec, są różne. Prosisz, "Panie, zmień mnie!" chociaż już zostałeś zmieniony. ponieważ spotkałeś Jezusa Chrystusa i zostałeś obmyty przez krew Baranka. Kiedy zostałeś oczyszczony Jego drogocenną krwią, stałeś się wolny i teraz jesteś nowym stworzeniem. Nie musisz przychodzić do ołtarza, prosić i błagać w desperacji i poczuciu winy.

Kiedy Jezus mówi o "szukaniu najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości," On nas zapewnia, że wywalczył zwycięstwo dla nas. Nie ma strachu i potępienia, ponieważ On się nigdy nie zmienia. Dlatego kiedy przychodzisz do ołtarza, przychodź by Go wielbić i wychwalać za jego miłość i łaskę, ponieważ jesteś odkupiony.

Download PDF

BÓG MÓWI DO TYCH, KTÓRZY SŁUCHAJĄ

Jim Cymbala
April 28, 2018

Kiedy prorok Samuel był małym chłopcem, wydawało mu się, że słyszał, jak jego nauczyciel Heli woła go po imieniu w środku nocy. Był to właściwie głos Pana, ale Samuel wtedy jeszcze nie wiedział jak rozpoznać głos Pana. Kiedy już Samuel pytał trzy razy Heliego, ten poinstruował go co ma odpowiedzieć, „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Samuela 3:9). Później cały Izrael przychodził do Samuela, żeby słyszeć słowo Pana, jakie otrzymał poprzez społeczność z Bogiem.

To właśnie poprzez społeczność z Bogiem Mojżesz otrzymał Dziesięcioro Przykazań i plany budowy Przybytku. Później, poprzez słuchanie, Dawid otrzymywał instrukcje jak ma budować świątynię, którą jego syn Salomon będzie wznosił. Bóg mówi do tych, którzy słuchają.

W erze Nowego Testamentu, prosty wierzący o imieniu Ananiasz otrzymał instrukcje od Chrystusa, żeby poszedł do świeżo nawróconego Saula z Tarsu i usłużył mu (zobacz Dz. Ap. 9:10-18). Nie był on prorokiem, ale usłyszał od Boga poselstwo nie jakiejś nowej doktryny, ale osobiste polecenie. Czemu Duch Święty by nie miał nadal chcieć prowadzić wierzących chrześcijan dzisiaj?

Kiedy poświęcamy czas na słuchanie Boga, możemy być nauczani co mamy powiedzieć i otrzymywać słowa na dany dzień. Czasami otrzymamy ogólne odczucie, albo fragment Pisma, które przygotuje nasze serce na to, z czym mamy się spotkać wkrótce. Innym razem Bóg może nam dać specjalny werset, słowo mądrości, albo słowo zachęty, które możemy przekazać komuś, kogo spotkamy w tym dniu. Ale słuchające ucho i przygotowany język pochodzą tylko z chwil społeczności z Panem. I pamiętaj, te przypadki kierowania przychodzą, kiedy słuchamy, a nie kiedy mówimy.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

PRZEKONANIE BOŻEJ ŁASKI

David Wilkerson (1931-2011)
April 27, 2018

Kiedykolwiek Duch przychodzi, zawsze są dwie rzeczy jako dowód: duch łaski i duch błagania. „I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy Ducha łaski i błagania” (Zachariasza 12:10).

List do Tytusa mówi nam, że łaska jest nam dana, jako moc nad grzechem, żeby nam umożliwić prowadzenie życia trzeźwego i świętego. „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tytusa 2:11-13).

Cudowna miara tej łaski była obecna w ludziach Bożych od czasu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty posyłał przekonania o grzechu do wszystkich narodów, nauczając wierzących każdej rasy i języka jak się wyrzekać bezbożności. Rezultatem byli ludzie, którzy żyją trzeźwo i sprawiedliwie i oczekują na przyjście Jezusa.

Ja wierzę, że Zachariasza 12 jest proroctwem, że w ostatecznej godzinie Duch Święty zstąpi w potężny sposób na Boży lud, z duchem łaski, który odwróci ich całkowicie od wszelkiej świeckości. To wytworzy w nich czystość serca. Boży ludzie obudzą się do prawdziwego „zwiastowania łaski” - która przekonuje ludzi o każdej ukrytej rzeczy w ich życiu. Kaznodzieje będą głosić przekonujące, obnażające grzech kazania jak nigdy dotąd w historii. Wszelka nieprawość, bezbożność i głupota będą obnażone i ci w domu Bożym będą odczuwali „presję”, żeby robić to co jest właściwe.

Kaznodzieje po całym świecie, którzy byli letni, będą poruszani przez Ducha Świętego. Bóg ich uderzy przekonaniem o Jego łasce i powie im, „Świat się rozpada i niedługo staniecie przede Mną. Zacznijcie mówić do serc ludzi z namaszczeniem Ducha Świętego.”

Download PDF

SZATAN NIE MOŻE CIEBIE MIEĆ!

David Wilkerson (1931-2011)
April 26, 2018

Było to konieczne aby Jezus przyjął ludzkie ciało, żeby mógł przejść przez wszystko, przez co my przechodzimy – odrzucenie, ból, smutek, pokusy. I chociaż był Bogiem w ciele, znosił wszelkie ludzkie doświadczenia nie jako Bóg, ale jako człowiek, ze wszystkimi naszymi słabościami. To umożliwia Jezusowi, żeby się modlił o nas z wielkim współczuciem: „Bo ponieważ sam był kuszony, może pomóc tym, którzy są kuszeni” (Hebr. 2:18).

Pomyśl o drogiej siostrze w doświadczeniach. Kocha Jezusa, ale jest zniechęcona, przybita, odrzucona. Stojąc zawstydzona, myśli sobie, „Zostałam tak zraniona i chyba nikt mnie nie rozumie.” Na krawędzi rezygnacji, jest w całkowitej rozpaczy.

Do tego, szatan stoi koło niej i oskarża, „popatrz na nią! Ona nie ma wiary. Co z niej za chrześcijanka?”

Wtedy wkracza Jezus! Widzi jej ból i wie, że jej wiara jest słaba, więc zwraca się do Ojca w jej sprawie i zaczyna się wstawiać za nią. Staje się jej Obrońcą! „Ojcze, wiem co czuje ta droga niewiasta. Ja tam byłem – odrzucony, wyszydzany, pluto na Mnie. W desperacji wołałem, „Czemuś Mnie opuścił? Współczuję tej kobiecie, Ojcze, ale Ja obmyłem jej grzechy i ona nadal ma serce dla Mnie.”

Właśnie tu przychodzą modlitwy Jezusa dla nas: „Ojcze, chcę dla niej nowej dostawy łaski z Góry. Niech Duch Święty zstąpi na nią ze szczególnym odnowieniem zachęty. Daj jej pokój i odpocznienie w Duchu Świętym. On jest moja i szatan nie może jej mieć!”

Nagle, jakby znikąd, ta kobieta czuje się zachęcona, bo została jej dana łaska poprzez modlitwy naszego Najwyższego Kapłana. On jest dotknięty naszymi odczuciami i naszymi niemocami – i On postępuje z miłosierdziem.

Download PDF

JEZUS MODLI SIĘ O CIEBIE

David Wilkerson (1931-2011)
April 25, 2018

Jezus modlił się stale. Odchodził na górę, żeby się modlić; szukał miejsc odosobnienia na modlitwę. Modlił się rano i wieczorem. Właściwie Jezus powiedział, że nie robił nic bez usłyszenia najpierw tego od Swojego Ojca – w modlitwie.

Ew. Jana 17 jest to modlitwa Jezusa o Jego uczniów i jego lud – wszystkich, którzy szli za Nim i wierzyli w Niego. Ale Jezus modlił się nie tylko o Swoich naśladowców, ale o „tych wszystkich, którzy uwierzą we Mnie poprzez ich [uczniów] słowo (werset 20). Jaka to potężna prawda. Zwrot „tych, którzy uwierzą we Mnie” obejmuje ciebie i mnie!

Umiłowani, Jezus modlił się o nas, kiedy żył na tym świecie w ciele, ale Jego modlitwa nie zaginęła gdzieś w powietrzu. Ona paliła się na Bożym ołtarzu cały czas i Bóg przyjął modlitwę Swojego Syna za każdego z nas. Wieki temu już byliśmy w Jego myślach; On nawet zapisał tę modlitwę w Swoim Słowie, wiedząc, że będziemy to czytać.

Właśnie teraz Jezus się modli o przestępców, którzy się jeszcze nie nawrócili do Niego. Pismo mówi, że On może zbawiać do końca - „do końca czasu” - wszystkich, którzy kiedykolwiek przyjdą do Niego.

Poprzez moje lata służby widziałem wielu uzależnionych, jak chwalebnie zostali zbawieni i za każdym razem myślałem sobie, „Ten musiał mieć modlącą się matkę, albo wstawiającą się w modlitwie babcię i Bóg odpowiada na modlitwy tych świętych wojowników.” Ale teraz rozumiem coś jeszcze lepiej niż wtedy. Jezus modlił się o nich cały czas! „Proszę . . .o tych, którzy uwierzą we Mnie poprzez ich słowo” (Jana 17:9,12).

Jeżeli uciekałeś od Pana, to nigdy nie uciekniesz przed modlitwami. Ojciec odpowiada Swojemu Synowi i wszyscy, którzy się Jemu sprzeciwiają, żyjąc nadal w swoich grzechach, zatwardzają swoje serca na modlitwy Chrystusa – który modlił się o nich na ziemi i nadal się o nich modli.

Download PDF

ZASPOKAJANIE NASZYCH PRAGNIEŃ

David Wilkerson (1931-2011)
April 24, 2018

Niektórzy z najbardziej błogosławionych ludzi w Domu Bożym są ślepi na ich błogosławieństwa. Jaka szkoda. Nie rozróżniają tych wielkich rzeczy jakie dał im Ojciec – dlatego nie cieszą się nimi w pełni. Częściową przyczyną tego może być niszczący zwyczaj porównywania.

Możesz się rozglądać w ciele Chrystusowym i widzieć chrześcijan, którzy wydają się bardziej utalentowani i błogosławieni. Niektórzy nauczyli się na pamięć całych ksiąg Biblii, a inni potrafią głosić kazania, albo nauczać czy śpiewać. Diabeł chce, żebyś porównywał się z innymi, żebyś powiedział, „Jaki ja biedny. Nie mam takiej pamięci, żeby uczyć się na pamięć Słowa Bożego i na pewno nie potrafię powiedzieć kazania. Po prostu nie mam żadnego z tych darów, jakie mają moi bracia i siostry.”

Umiłowany, Jezus mówi, „Jesteś błogosławiony!” On nie powiedział: „Błogosławieni  są mocni, szczęśliwi, samowystarczalni , przebojowi, bardzo obdarowani.” Ale w tym pięknym fragmencie Pisma, powszechnie nazwanym „Błogosławieństwami” wymienia On ubogich w duchu; tych, którzy się smucą; cichych; tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; miłosiernych; czystego serca; czyniących pokój; i tych, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości (zobacz Mat. 5:3-10). Mówił On, „Tak, jesteście błogosławieni, gdyż Moja siła okazuje się w waszej słabości. Ponieważ Mi ufasz, mogę ciebie użyć.”

Bóg wie wszystko o ludzkiej naturze. Spójrzmy na chwilę na Abrahama. Bóg wiedział, że będzie miał wielką radość, kiedy otrzymał obietnicę syna. Abraham mógł powiedzieć, „On to uczynił! Bóg mi obiecał syna i dotrzymał słowa.” Ale Bóg też wiedział, że Abraham nie będzie całkowicie spełniony, kiedy przyjdzie to dziecko. Nadal będzie miał niespokojny, wewnętrzny głód, niewyjaśnioną potrzebę, której nie zaspokoi żaden człowiek.

Czy nie jest tak z nami, kiedy wreszcie otrzymujemy to, czego tak bardzo chcieliśmy? Jesteśmy najbardziej błogosławieni, kiedy rozumiemy, że sam Pan może w pełni zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby.

Download PDF

SŁABNĄCY ZAPAŁ DLA BOGA

Gary Wilkerson
April 23, 2018

Piszą do Zboru w Koryncie apostoł Paweł dzieli się swoim spostrzeżeniem, że ich zapał dla Boga słabnie. Część ich ambicji przechodzi gdzieś indziej, odsuwają się z centrum, a ich kierunek nie jest jasny, więc wysyła im list mocnego napomnienia.

„Już jesteście nasyceni! Już wzbogaciliście się!. . . Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie; myśmy słabi, a wyście mocni; wy jesteście szanowani, a my w pogardzie.  Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy, i policzkowani, i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk; spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy, złorzeczą nam, my się modlimy; staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane” (1 Kor. 4:8, 10-14).

Bibliści mówią nam, że zbór w Koryncie był prawdopodobnie najbogatszym ze wszystkich zborów w Nowym Testamencie. Ich lokalizacja dawała im wiele okazji do wielkiego bogactwa z przemysłu okrętowego. Paweł wykazywał im, że stawali się coraz bardziej podobni do otaczającego ich społeczeństwa; chociaż to wszystko im się dobrze układało, to czegoś im brakowało. Nawet przy tym całym  zewnętrznym powodzeniu, wewnątrz było coś niedobrego.

Co się działo w tym zborze? Paweł nie napominał ich za to, że im się dobrze powodziło, ani nie sugerował, że bycie ubogim jest czym wyższym. Nie! Pokazywał, że ich uwaga była skierowana w niewłaściwą stronę. Próbowali zaspokajać pragnienia swoich serc rzeczami tego świata, zamiast szukać najpierw Boga. Innymi słowy, oni szukali miłości we wszystkich niewłaściwych miejscach. Z powodu tego ich życie nie wywierało wpływu dla Jego królestwa. Podobnie dzisiaj, musimy uważać, żeby się nie dać zwieść  przez starania, które nas odciągają od wyraźnej wizji Jezusa!

Download PDF

OWCE BEZ PASTERZA

Nicky Cruz
April 21, 2018

Jacyś ludzie pewnego razu przyprowadzili do Jezusa człowieka ślepego, żeby go uzdrowił. Jezus wziął tego człowieka za rękę i odprowadził na miejsce osobne, za wioskę, gdzie splunął na jego oczy. W każdej kulturze to by było uważane za zniewagę. Ale Jezus i tak to uczynił.

Wtedy Jezus zapytał go, czy coś widzi, a ten odpowiedział, „widzę ludzi; wyglądają jak chodzące drzewa.”

Jestem pewny, że ten człowiek był już uradowany, że chociaż troszeczkę coś widzi, ale Jezus chciał, żeby widział wyraźnie, żeby wiedział czego mu brakowało, żeby widział pełną chwałę stworzenia  Jego Ojca. Dlatego położył ponownie ręce na oczy tego człowieka i nagle ten zaczął widzieć wszystko wyraźnie. Jego wzrok został całkowicie przywrócony (zobacz Marka 8:22-25).

Ja widziałem jak Bóg czynił tę samą rzecz w moim życiu na wiele sposobów. Kiedy oddałem Mu swoje serce, to zostałem wypełniony chwalebnym uczuciem, ale moje widzenie było zamglone, mylące i nowe. Przez lata On mnie nadal dyscyplinował, kształtował moje serce i ducha dotąd, aż mogłem widzieć bardziej wyraźnie. Zacząłem widzieć ludzi zwyczajnie, jako indywidualne osoby przede mną, a nie jako poruszające się masy. Zacząłem ich widzieć tak, jak On ich widzi – zranionych i zgubionych jak owce bez pasterza.

To będzie czynił dla nas Jezus poprzez dotykanie naszego życia, ale tylko wtedy, jeżeli Mu na to chętnie pozwolimy. Tak wielu naśladowców Chrystusa nigdy nie dochodzi do tego etapu. Pozwalamy Bogu, żeby nas dotknął, uwolnił od ślepoty, całkowitej ciemności grzechu, ale jakoś pozostajemy zadowoleni z niedojrzałego widzenia.

Kiedy pozwolimy, aby Jezus dotykał nas głębiej i doprowadził nasze oczy i serca do wyraźnego widzenia, to On nas dalej poprowadzi do widzenia jakie On ma dla nas. W rezultacie będziemy widzieć ludzi tak, jak On ich widzi.

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF

BOŻE DUCHOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

David Wilkerson (1931-2011)
April 20, 2018

Wielu chrześcijan ma takie błędne pojęcie, że Bóg ma przyjemność w karaniu i korygowaniu nas. Nie! Biblia mówi nam, że On nie ma przyjemności w dyscyplinowaniu swoich dzieci. Przeciwnie, Jezus powiada, „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12:32). On nas zapewnia,”Ja dam wam wszystko, czego potrzebujecie, bo moje serce chce wam błogosławić!”

Nigdzie w Biblii nie czytamy, by Jezus kogoś przeklinał. (Jedyną rzeczą, którą przeklął, było figowe drzewo). Żaden kaznodzieja, apostoł, prorok lub pasterz w historii nie błogosławił ludzi więcej, niż Jezus.

Zwróć uwagę na Kazanie na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, .. Błogosławieni, którzy się smucą, . . Błogosławieni cisi, . . Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, . . Błogosławieni miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, którzy cierpią prześladowanie” (Patrz Mt 5:3-10). Jezus błogosławił wszędzie, gdzie się obrócił.

Brał dzieci w ramiona i błogosławił je (patrz Mar 10:14). Błogosławił tych, którzy zapraszali na ucztę biednych i ułomnych. „Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić” (Łk 14:13-14).

Mojego serca dotyka głęboko to, że ostatnie słowa Jezusa do uczniów, to słowa błogosławieństwa. Łukasz mówi, że Chrystus otworzył ich umysły, by mogli zrozumieć Pisma (24:45). Potem: „Podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich” Łk 24:50).

Może w tym momencie myślisz, mogę zrozumieć, jak Pan błogosławi swoje dzieci, albo nowo nawróconych, albo nawet chrześcijan w biednych krajach, którzy potrzebują cudu, by mieć co jeść. Ale nie rozumiem takich błogosławieństw dla mnie. Czuję się niegodny.

Kochani, nigdy nie będziecie godni Bożych błogosławieństw! Nikt nie jest – ale On przychodzi do nas w swoim miłosierdziu i łasce, by błogosławić nas duchowymi błogosławieństwami przekraczającymi nasze pojęcie.

Download PDF