Polish Devotions | Page 6 | World Challenge

Polish Devotions


CHWALEBNA WOLNOŚĆ

David Wilkerson (1931-2011)
December 22, 2017

Wieki zanim narodził się Jezus, prorok Izajasz prorokował, że Bóg pośle wybawiciela do rodzaju ludzkiego, który wybawi ludzkość i Jezus sam stanął w Żydowskiej synagodze w sabat i przypomniał światu to proroctwo, kiedy czytał:

"Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność . . . Dziś wypełniło się to Pismo w waszych uszach" (Łukasz 4:18, 21).

Jezus ogłaszał całemu światu: "Moją misją na ziemi jest uwalnianie każdego zranionego życia. Uwalniać znaczy "Uczynić wolnym od wszelkich więzów, rozprawić się ze wszystkim, co uciska." Jeżeli wierzysz w prawdę słów Chrystusa, to wiesz, że mówi ci, "Zostałem posłany, aby uwolnić twoje życie, wyzwolić cię od wszelkiej opresji i więzów. "Przychodzę, żeby uwolnić twojego ducha."

Paweł głosił o "chwalebnej wolności dzieci Bożych" (Rzymian 8:21) i napominał Galacjan, "Przeto stójcie w tej wolności, przez którą Chrystus was uczynił wolnymi" (Galacjan 5:1).

Chrystus przyszedł, żeby zaprosić każdego wierzącego do życia w wolności. Jeżeli w to wierzymy, to dlaczego żyjemy dalej w ten sam godny pożałowania sposób? Czy dlatego, że myślimy, iż życie zupełnie wolne od strachu jest po prostu zbyt niewiarygodne? Życie bez ciężkiego brzemienia potępienia czy depresji? Życie w obecności kochającego, delikatnego Zbawiciela, który troszczy się o nasze wszystkie potrzeby?

Czy to wszystko brzmi zbyt dobrze, żeby mogło być prawdą? A więc, wierz w to! Ponieważ jest to dokładnie takie życie, jakiego Chrystus chce dla każdego Swojego dziecka, żeby się nim cieszyło. Nie tylko niewielu z Jego dzieci, ale wszystkie! To życie jest darmo oferowane wszystkim, którzy po prostu Mu w tym zaufają.

Download PDF

BÓG POZOSTAJE WIERNY

David Wilkerson (1931-2011)
December 21, 2017

Załóżmy, że jedno z twoich dzieci się zraniło i woła o twoją pomoc. Jako rodzic, czy natychmiast pospieszyłbyś z pomocą, czy też byś się zatrzymał, żeby przeanalizować jakość jego zaufania do ciebie? Pobiegłbyś do niego bez wahania, oczywiście, motywowany miłością i troską.

Jaki ziemski ojciec pozostawiłby dziecko krwawiące i zranione po prostu dlatego, że ono nie wyraziło głośno jakiegoś rodzaju wiary w niego? To samo możemy powiedzieć o naszym niebiańskim Ojcu. On nigdy nie zostawi Swojego dziecka, żeby samo cierpiało, ani nie zamknie swojego ucha na jego płacz po prostu dlatego, że jego wiara może być słaba.

"Jeżeli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny; On nie może zaprzeć się samego Siebie" (2 Tym. 2:13).

Moja wiara, twoja wiara, wszelka wiara musi spoczywać na dobroci i trosce naszego niebiańskiego Ojca; mamy przykazanie, żeby się chlubić w Jego miłości i wiecznej dobroci.

"Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie" (Jer. 9:23).

Bóg kocha Swoje dziec tak bardzo, że słyszy zanim zawołają. Dlatego Dawid modlił się: " Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu" (Psalm 119:149).

Tak wielu wierzących ma trudności ze zrozumieniem wielkiej miłości Bożej do nich. On ciebie kocha i przychodzi ci na ratunek nawet kiedy twoja wiara jest słaba, kiedy nie zasługujesz na odpowiedź od Niego - wszystko z powodu Jego delikatności i współczucia.

"Pan jest miłosierny i łaskawy, nierychły do gniewu i bogaty w miłosierdzie" (Psalm 103:8).

Wielki pokój zaleje twoje życie, kiedy będziesz przekonany, że Bóg ciebie bardzo kocha. On ciebie wyratuje i będzie interweniował w każdej sytuacji twojego życia. Słaba wiara czy nie, nic nie może przeszkodzić Jego czystej miłości do ciebie!

Download PDF

BOŻA RESZTKA

David Wilkerson (1931-2011)
December 20, 2017

Prorok Eliasz był tak zniechęcony przez moralne odstępstwo swojego narodu, że uciekał przed pogróżkami Jezebel, bezbożnej żony króla Achaba i ukrył się w jaskimi.

"Eliaszu, dlaczego się ukrywasz?" zapytał go Bóg.

Ponieważ Twój lud odrzucił Twoje Słowo, Twoje ołtarze są zburzone, Twoi kaznodzieje są prześladowani i wszyscy uganiają się za przyjemnościami. Zostałem tylko ja sam - a teraz nastają też na mnie" (Zobacz 1 Król. 19:10).

Jeżeli chodzi o wszystkie zewnętrzne znaki, to ""Eliasz miał dobry argument. Jego społeczeństwo zbliżało się do upadku a jego władze były najbardziej bezbożne i okrutne w całej historii. "Achab zrobił więcej, żeby pobudzić do gniewu Pana Boga Izraela niż wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy" (1 Król. 33). Ponadto, Jezebel najbardziej bezbożna królowa jaka kiedykolwiek dzieliła tron, zamierzała pozabijać wszystkich naśladowców Jahve.

Eliasz był zdeterminowany, żeby "wytrzymać do końca" i sam pozostać wiernym Bogu, ale nie wiedział, że właśnie w tym momencie Duch Święty działał w całym kraju. Miało nastąpić wielkie duchowe przebudzenie i Bóg wkrótce rzuci Jezebel psom i pozbawi władzy bezbożnych władców. Bóg bardzo wyraźnie powiedział Eliaszowi, że nie tylko nie jest on sam, ale w Izraelu było siedem tysięcy tych, którzy nie poddali się zepsuciu jakie było wokół nich. Bóg powiedział Eliaszowi, że ma On ludzi postawionych na kluczowych stanowiskach, wierzących, którzy stoją wiernie i niezachwianie!

To samo jest prawdą dzisiaj. Kiedy Bóg powiedział Eliaszowi, "Tysiące nie pokłoniły się," to do nas mówi dzisiaj, "Miliony się nie pokłoniły!" Chwała Bogu! Nie jesteśmy malutką resztką, ale potężną armią, nie kłaniającą się i bezkompromisową w tym zwariowanym wieku. Szatan by chciał, żeby lud Boży wierzył, że ich liczba się kurczy, ale nie wierzcie w jego kłamstwa. Bóg nadal działa, wylewając Swojego Ducha Świętego i pociąga głodne serca do Siebie.

Download PDF

NASZ WSPÓŁCZUJĄCY BÓG

David Wilkerson (1931-2011)
December 19, 2017

W swojej najciemniejszej godzinie Jeremiasz odkrył chwalebną prawdę, która przyniosła nową nadzieję i zapewnienie dla jego umysłu. Właściwie on już znał tę prawdę, ale ona nie dotknęła jego duszy dotąd, aż doszedł do granicy swoich możliwości. Odkrył, że kiedy doszedł na dno - tam był Bóg! "W dół" nie znaczy wchodzenie głęboko w ciemne przepaści, to znaczy wchodzenie głębiej w Boga. Tak więc prawda jest taka, Boga nie odkrywamy "tam w górze" w jakimś cudownym nieskażonym niebie, ale w cieniu smutku i rozpaczy.

Kiedy Jeremiasz uderzył w dno, to odbił się do Boga! Zderzył się mocno z wiernością współczującego Ojca i stopniowo uświadomił sobie wiele głębokich prawd.

Kiedy jesteś tak zraniony, że ledwie przeżywasz następny dzień, to Boże Słowo mówi: " Bo nie wyczerpała się dobroć Pana, nie skończyło się miłosierdzie Jego. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja" (Treny Jer. 3:22-23).

Jeżeli Pan dopuszcza smutek i żal do twojego życia, to będzie cię podtrzymywał swoim obfitym współczuciem, miłosierdziem i miłością (3:32).

Bóg odczuwa ból, kiedy ty odczuwasz ból; On nie jest na ciebie zły i nie próbuje cię zgnieść pod swoimi stopami, kiedy jesteś powalony (3:34-34). Kiedy  jesteś najniżej, zwróć się do Pana i uwielbiaj Jego imię. "Podnieśmy nasze serca i ręce do Boga w niebie" (3:41). Właśnie wtedy Bóg się przybliży do ciebie i szepcze, "Nie bój się!" (3:57).

Jeremiasz napisał Księgę Lamentacji ze złamanego serca, opłakując zniszczenie Jerozolimy. Jego siła i nadzieja wyparowały; był pusty i upokorzony. Ale położył swoją ufność całkowicie w miłosierdziu Pana i mógł zaświadczyć, "Dlatego mam nadzieję" (3:21).

Nie ma takiego stanu człowieka, który by był tak ponury i beznadziejny, żeby Bóg nam nie wyszedł naprzeciw i nie dał nadziei.

Download PDF

SKIERUJ SWOJE OCZY NA JEZUSA

Gary Wilkerson
December 18, 2017

Wszyscy chcielibyśmy chodzić w zupełnej wolności od rzeczy, które nas kiedyś dręczyły. Może to być jakiś szczególny grzech czy jakiegoś rodzaju bagaż emocjonalny. Nawet głęboka zdrada, czy seria rozczarowań może zbudować mur i doprowadzić do miejsca zniewolenia, które ciebie paraliżuje na drodze z Bogiem.

Jak możesz się wyzwolić i pozostać wolnym od związania?  Czy jest sposób znalezienia chwalebnego, trwałego, potężnego zwycięstwa w Jezusie Chrystusie?

Niektórzy próbują porad duszpasterskich, żeby się wyzwolić, ale to może zająć dziesięć czy piętnaście lat, żeby osiągnąć poprzez porady duszpasterskie to, co Jezus może uczynić w jednej chwili. A kiedy On działa w nas, to dokonuje trwałego dzieła. Uwalnia nas i uzdalnia do kontynuowania życia w tej wolności.

Kiedy Bóg powołał Nehemiasza, żeby się udał do Jerozolimy, aby odbudować mury, to wszyscy myśleli, że to zajmie bardzo długi czas. Jego ludzie to byli głównie niewolnicy i słudzy i nie mieli oni wielkich środków materialnych. Jednak mieli pasję dla rzeczy Bożych i nastawili się na pracę. Pomimo tego faktu, że szatan próbował zatrzymać ich pracę różnymi sposobami, nie pozwolili się odwieść od Bożych celów i byli w stanie odbudować mury miasta w ciągu zaledwie pięćdziesięciu dwóch dni (zobacz Nehemiasza 6:15).

Te mury, które były rozwalone, zostały odbudowane, bo Nehemiasz miał oczy skierowane na Pana i stanął przeciwko mocom piekła. Podobnie ja zachęcam ciebie, żebyś skierował swoje oczy na Jezusa i pozwolił Mu utwierdzać cię. Postanów w swoim sercu: "Tu nie chodzi o mnie, ale o Jezusa. Moje cele, moje plany i moje ambicje są wszystkie poddane Jego rozkazom. Dzięki Jemu i Jego wielkiej ofierze, On utwierdzi moje kroki i będę chodził w wolności."

Jesteśmy więcej niż zwycięzcami poprzez Tego, który nas umiłował" (Rzymian 8:37).

Download PDF

DROGA DECYZJI

Carter Conlon
December 16, 2017

Często kiedy Boży ludzie wydają się być w jakichś najgorszych sytuacjach, On czyni to co niemożliwe! W takich chwilach musimy dokonywać świadomego wyboru, aby Mu wierzyć i to co wychodzi z naszych ust musi być tym, co powiedział Bóg – nie możemy milczeć. Ja wierzę, że właśnie żyjemy w takim czasie.

W Psalmie 115 Psalmista maluje ponury obraz, mówiąc: „Martwi nie będą wielbić Pana, ani ci co zstępują do krainy milczenia” (Psalm 115:17). W języku Hebrajskim „ci co wstępują do krainy milczenia” oznacza tych, którzy nie mogą mówić.

Niewiara może zamknąć twoje usta – tracisz twoją mowę, pieśń, świadectwo, odczucie podziwu  dla tego kim naprawdę jest Bóg. Historia w Ew. Łukasza daje nam wyraźną ilustrację tego typu dziwnego milczenia. Anioł Pana ukazał się sprawiedliwemu kapłanowi o imieniu Zachariasz i powiedział mu, że jego bezpłodna żona Elżbieta porodzi syna. Bóg powiedział: „Ja w nadprzyrodzony sposób zadziałam w waszym życiu. Pomimo braku twoich możliwości Ja uczynię coś suwerennego i to spowoduje, że ludzie na nowo powrócą do Mnie” (Przeczytaj o tym w Łukasza 1:5-22).

Tak jak Zachariasz, możesz być tak sprawiedliwy jak to jest możliwe – uczestniczyć w każdym spotkaniu modlitewnym, czytać Biblię wiernie, żyć codziennie dla Niego. Ale wszyscy dochodzimy do takiego punktu beznadziejności, kiedy wołamy do Ojca, szukając u Niego odpowiedzi.

W takich momentach On może powiedzieć coś tak głębokiego i mocnego, że byłoby to niemożliwe, gdyby nie dokonał tego Bóg. Wtedy dochodzimy do drogi decyzji. Czy będziesz wierzył Bogu, czy zaufasz swojemu sercu?

Zachęcam cię mocno, żebyś uwierzył w Boże obietnice i przyjął to, co On dla ciebie przygotował. Nie cofaj się w niewierze i nie wątp tak jak Zachariasz.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

POWOŁANY BY SŁUŻYĆ

David Wilkerson (1931-2011)
December 15, 2017

„A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje” (Filipian 2:19).

Paweł siedział w celi więziennej w Rzymie, nie myśląc o własnych wygodach ani o swojej trudnej sytuacji. Był zatroskany tylko o duchową i fizyczną kondycję swoich ludzi i powiedział do nich, „Będę pocieszony tylko wtedy, kiedy dowiem się, że macie się dobrze – w duchu i w ciele. Dlatego posyłam Tymoteusza, by to za mnie sprawdził.”

Potem Paweł dodał alarmujące zdanie: „Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was” (2:20). Jakie to smutne! Kiedy Paweł to pisał, zbór w Rzymie rozwijał się i był błogosławiony. Na pewno byli tam bogobojni liderzy, ale Paweł powiedział, że nie ma nikogo, kto by dzielił z nim myśl Chrystusową. Dlaczego tak było?

„Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa” (2:21). Wygląda na to, że żaden lider w Rzymie nie miał serca sługi; nikt nie odrzucił swojej reputacji, by stać się żywą ofiarą. Natomiast wszyscy pilnowali własnych interesów. Nikt nie miał zmysłu Chrystusowego i Paweł nie mógł nikomu z nich zaufać, by wysłać go do Filipii, by był prawdziwym sługą dla tego ciała wierzących.

Kiedy patrzymy dzisiaj na kościół, widzimy to samo w wielu zborach. Kaznodzieje i parafianie tak samo idą za rzeczami tego świata: pieniądze, reputacja, materializm, sukcesy.

Nie można tu zmiękczyć słów Pawła: „Wszyscy szukają swego. Kaznodzieje szukają korzyści dla siebie i dlatego nie ma nikogo, komu mógłbym zaufać, że zatroszczy się o wasze potrzeby i zranienia, z wyjątkiem Tymoteusza.”

Przyjaciele, zostaliśmy powołani, by służyć Kościołowi Jezusa Chrystusa i tak, jak Tymoteusz, musimy mieć myśli o ofierze, miłości i troskę o innych.

Download PDF

DUCH ŚWIĘTY, NASZ NAUCZYCIEL

David Wilkerson (1931-2011)
December 14, 2017

Jeżeli twoje serce jest motywowane przez uznanie innych i to wpływa na sposób twojego życia, to twoja lojalność jest rozdwojona. Zawsze będziesz zmagał się z tym, by podobać się komuś innemu, niż Jezusowi. Kilka lat po nawróceniu, apostoł Paweł udał się do zboru w Jerozolimie, by spróbować dołączyć do innych uczniów, „A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem” (Dz.Ap. 9:26).

Apostołowie znali reputację Pawła, jako prześladowcy. Zbory w Judei słyszały, że  „Ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał” (Gal 1:23). Jednak Barnaba pomógł apostołom pokonać te obawy i zaoferowali mu wspólnotę. Paweł postanowił pracować wśród pogan i starał się wyraźnie podkreślać to powołanie, wyjaśniając, że to nie pochodzi „Od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych” (Gal 1:1).

Potem Paweł dodaje z naciskiem, „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.. . .  ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi” (Gal 1:11-12, 16).

To, co Paweł tu mówi, odnosi się do wszystkich, którzy pragną mieć zmysł Chrystusowy: „Nie musiałem czytać książek, ani zapożyczać ludzkich metod, by mieć to, co mam. Moje przesłanie, moją służbę i moje namaszczenie otrzymałem na moich kolanach.”

„To otrzymałem, kiedy byłem sam na sam z Panem, poszcząc i modląc się. Wszelkie objawienie Chrystusa, które mam, pochodzi od Ducha Świętego, który mieszka we mnie i kieruje moim życiem. Nie mogę sobie pozwolić, by naśladować trendy i wymysły innych.”

Paweł nie był dumnym czy aroganckim kaznodzieją. On wyzbył się własnej ambicji i pozwolił, by Duch Święty stał się jego nauczycielem!

Download PDF

NIE BĄDŹ NIEDBAŁY W MODLITWIE

David Wilkerson (1931-2011)
December 13, 2017

Zaniedbanie modlitwy niesie poważne konsekwencje. Słowo mówi, „Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebr 2:3).

Ja wiem, jak to jest mieć zatkane źródło wody żywej, wysuszające każde błogosławieństwo w moim życiu. To stało się ze mną w czasie beztroski w sprawie modlitwy. W takich okresach miałem czas modlitwy w komorze, ale bez właściwej gorliwości. Pozwoliłem, by troski życia obrabowały mnie z czasu z Panem.

Co stało się ze mną w tym czasie? Służba zmieniła się w użalanie nad sobą, a usługiwanie wydawało się być ciężarem, zamiast błogosławieństwem. Cierpienie za cierpieniem zalewały moją duszę. Walczyłem z osamotnieniem, zniechęceniem, niewiarą i powracało uciążliwe poczucie, że niewiele w życiu osiągnąłem.. Wśród myśli o porzuceniu służby, Boże błogosławieństwo było zablokowane, relacje zgorzkniały, a rozeznanie znikło do poziomu, kiedy nie przychodziło świeże objawienie Chrystusa.

Jednak znałem też chwałę wypływającą z powrotu do Pana w modlitwie. Kiedy tylko powróciłem do mojej komory modlitwy, błogosławieństwo zaczęło znowu płynąć. Ogarnęła mnie radość i pokój, uzdrowione zostały relacje, a Słowo Boże ożyło.

Pismo wyraźnie mówi, że modlący się słudzy znajdą błogosławieństwo i odpoczniecie z każdej strony:

„Uzjasz szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, . .  a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem (2 Kron 26:5).

„Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron.” (2 Kron 14:7).

„Całe pokolenie Judy  przysięgło, że będą szukać Pana, a On pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron” 2 Kron 15:15).

„Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu (Psalm 34:18-19).

Download PDF

ROZKOSZ PANA

David Wilkerson (1931-2011)
December 12, 2017

Kiedy uczniowie powiedzieli do Jezusa, „Panie, naucz nas modlić się” (Luk 11:1), to dlatego, że naprawdę chcieli nauczyć się modlić w sposób, który Jemu się podoba. Tak samo wielu chrześcijan dzisiaj chciałoby być wiernymi w modlitwie – ale nie wiedzą jak. Ponieważ po prostu nie rozumieją celu modlitwy, dlatego nie utrzymują znaczącego życia modlitwy.

Wielu modli się z poczucia obowiązku, myśląc, że jest to coś, co powinni robić. Inni modlą się w czasie kryzysu lub tragedii. Ale ważne jest zrozumienie, że chociaż modlitwa przynosi nam korzyść, jest również rozkoszą dla Pana! Bez tych dwóch elementów nie mamy fundamentu, na którym możemy budować życie modlitwy.

Mamy nie tylko prosić o rzeczy, których potrzebujemy, ale też o to, co jest Jego pragnieniem. A Jego najgłębszym pragnieniem jest społeczność z nami – intymność i wspólnota.

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. . . Spójrzcie na ptaki niebieskie . .  Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?” (Mat 6:25-26).

„Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (6:32-33) podkreślenie dodano).

Bóg mówi do nas, „Kiedy przychodzisz do Mnie, skup się na społeczności ze Mną, na poznaniu Mnie. Nie skupiaj się na rzeczach materialnych. Ja wiem jakie masz potrzeby i zaspokoję je wszystkie. Szukaj tylko Mnie i cieszmy się słodką społecznością.”

Taki rodzaj modlitwy najbardziej podoba się Bogu i jest łatwo zrozumiały;  jest tak prosty, że nawet małe dziecko może się modlić w sposób, który jemu się podoba.

Download PDF