Polish Devotions | Page 7 | World Challenge

Polish Devotions


POWOŁANIE DO DAWANIA

Gary Wilkerson
December 11, 2017

W ciągu trzech lat służby Jezus uzdrawiał chorych; przywracał ślepym wzrok; wskrzeszał z martwych; cudownie karmił olbrzymie tłumy; głosił dobrą nowinę ubogim i całe rzesze uczył prawdy o ich niebiańskim Ojcu. Ta zdumiewająca lista osiągnięć była możliwa poprzez posłuszeństwo Syna woli Ojca.

Wieczorem przy Ostatniej Wieczerzy Jezus miał ostatnią rozmowę z uczniami, a Jego słowa ujawniały wiadomość, że niedługo ma ich opuścić. W ewangelii Jana 17 czytamy, jak zakończył zgromadzenie zachęcającą modlitwą o przyszłości; o triumfalnym, zwycięskim kościele; o ludziach, których miłość jedni do drugich będzie świadectwem dla świata.; jak boska moc i autorytet będzie przepływał przez Jego naśladowców; a chwała Ojca będzie spoczywać na Jego ludzie. Słowo dawać pojawia się częściej, niż jakiekolwiek inne w tym tekście: „Ojcze, Ty Mi dałeś. .  Ty dałeś im … Ja im dałem.”

W tej zdumiewającej modlitwie zauważamy, że naturą Ojca jest dawać dobre dary swoim dzieciom. Kiedy posłał swojego Syna, wymienił to, co mu da: „Dam Ci moc i autorytet w moim imieniu; dam ludzi na świecie; słowa, które masz mówić i dzieła, których masz dokonać. Dam Ci też Moją chwałę!”

Potem widzimy, że Jezus miał taką samą naturę dawcy, jak Ojciec. Właściwie w tej modlitwie wymienia to wszystko, co już  dał swoim uczniom – jak również to, co będzie im dawał!

W pewnym sensie tego wieczora Jezus przekazał uczniom swoją ostatnią wolą i testament. Mówił, „Ja ustanawiam Moje królestwo poprzez dawanie i oto jak chcę, by Moje królestwo było kontynuowane przez was.”

Ostatnia rzecz, jaką Jezus dał swoim naśladowcom zanim ich opuścił, to szczególne powołanie – powołanie do dawania. To powołanie dotyczy też nas.

Download PDF

WYPOSAŻENIE LUDU BOŻEGO MOCĄ

Jim Cymbala
December 9, 2017

Na początku publicznej służby Jezusa wydarzyła się znamienna rzecz w synagodze w Jego mieście rodzinnym Nazarecie. Jako wyznaczony do czytania urywka Starego  Testamentu na ten sabat, Pan przeczytał takie słowa:

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana” (Łk 4:18-19).

Następnie Jezus dołączył do swojego publicznego czytania zdumiewające słowa: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (4:21). Ten słynny fragment z Izjasza 61 mówił o Mesjaszu, na którego Izrael oczekiwał. Jezus ogłosił, że On jest tym Obiecanym. Przez to wyjaśnił ludziom w swoim mieście, że był kimś o wiele większym, niż tylko synem cieśli, za jakiego Go uważali.

Zwróćcie uwagę, dlaczego Jezus był namaszczony przez Boga i dlaczego Duch spoczywał na Nim w mocy. Jego celem było przyniesienie dobrej nowiny ubogim, którzy nie mieli ziemskiej nadziei, ogłoszenie duchowej wolności dla tych, którzy byli związani przez grzech i szatana, zwiastowanie poselstwa o zbawieniu, które Bóg chce, by wszyscy usłyszeli i przeżyli. To dlatego Duch Święty wyposażył Chrystusa tak niesamowicie – by pomógł grzesznym, potrzebującym ludziom znaleźć drogę do Boga. On nie został dany po to, byśmy jako chrześcijanie mieli radosne nabożeństwa i chwile duchowej ekstazy, chociaż to może być wspaniałe.

Duch Święty był posłany, by wykonać wiele Bożych celów, ale na szczycie tej listy było wyposażenie ludu Bożego, by zdobywali świat przez ewangelię Chrystusa. Jeżeli stracimy z oczu Boże serce pełne miłości do świata – włączając w to nasze miasta i sąsiedztwo – przeżyjemy niewiele z mocy Ducha, ponieważ jesteśmy po innej stronie, niż Pan.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

GRZECH NIEWIARY

David Wilkerson (1931-2011)
December 8, 2017

Niewiara smuci serce Boga bardziej niż jakikolwiek inny grzech. My chrześcijanie krzyczymy przeciwko takim grzechom ciała, ale Bóg jest zainteresowany grzechami serca - wątpieniem w Jego Słowo, albo kwestionowaniem Jego wierności. Prawdziwe sprawy życia i śmierci mają więcej wspólnego z tym jak osoba myśli, niż co robi.

Poznałem chrześcijan, którzy porzucili każdy grzech ciała, o którym wiedzieli, ale pomimo "wyczyszczenia swoich akt," są nadal niespokojni i niezadowoleni. Błędnie myśleli, że Bóg będzie zadowolony, jeżeli porzucą swój ukrywany grzech i że błogosławieństwa popłyną automatycznie. Ale grzechy ciała są tylko częścią problemu. Oni nauczyli się tylko bać Pana, ale nie ufać Mu, a strach prawie zawsze rodzi niewiarę.

Poprzez Swoje Słowo Bóg łaskawie zapewnił pewną drogę, żeby mieć absolutną ufność w Nim.

"Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł" (Przyp. 3:24-26).

"Przeto nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką nagrodę" (Hebr. 10:35).

"taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy" (1 Jana 5:14-15).

Są wspaniałe obietnice od naszego niebiańskiego Ojca. Nie poddawaj się strachowi czy zwątpieniu! Rozpraw się z niewiarą tak samo, jakbyś postąpił z każdym obciążającym grzechem. Skoncentruj swoje serce na zaufaniu Panu - i pamiętaj słowa Psalmisty: "Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się" (Psalm 112:7-8).

Download PDF

BEZPIECZNI W KAŻDEJ SYTUACJI

David Wilkerson (1931-2011)
December 7, 2017

"Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością a nogi twojej strzec będzie od sideł" (Przyp. Sal. 3:25,26).

Wielu ludzi dzisiaj zdaje pytania, na które nie ma definitywnej odpowiedzi. Czy wkrótce będzie depresja? Czy jest przed nami wielki sztorm ekonomiczny, o którym przestrzegało wielu kaznodziejów i ekonomistów?

Nikt na ziemi naprawdę nie zna tych odpowiedzi. Ekonomiści podają bardzo sprzeczne przepowiednie, a tak zwani prorocy wysyłają najróżniejsze mylące i ponure ostrzeżenia. Ja wierzę, że każde prawdziwe proroctwo musi oferować nadzieję i pociechę dla ludzi Bożych, którzy żyją wiarą.

Kilka lat temu setki zmartwionych chrześcijan pisało do mnie o proroctwie, które mówiło, że większa część Florydy zostanie zalana przez fale przypływu. Wielu wyjechało z Florydy na tak zwany urlop na ten przepowiadany czas - na wszelki wypadek, gdyby to proroctwo się spełniło. Floryda nadal istnieje.

Nikt nie wie gdzie, jak albo kiedy Bóg ześle sąd. Czasy i chwile są w Jego rękach. Czy żyjesz w strefie trzęsień ziemi, może w pobliżu linii uskoku geologicznego? Albo w rozwijającym się przedmieściu, które wydaje się coraz mniej bezpieczne z upływem czasu? Nie masz zgromadzonej żywności? Nie masz złotych sztabek, ani monet, żeby zatrzymać inflacje? Nie masz się na czym oprzeć, jeżeli zawali się ekonomia? Nie masz z czego żyć, jeżeli stracisz pracę?

Nie panikuj! Masz wszystko, czego potrzebujesz, jeżeli wierzysz w obietnice Pana o Jego ochronie. Czym więcej czytam słowa Jezusa, tym więcej wierzę, że On oczekuje tylko takiej dziecięcej ufności w Nim - żeby nas zachować bezpiecznie w każdej sytuacji.

Download PDF

ABYM MÓGŁ POZNAĆ BOGA

David Wilkerson (1931-2011)
December 6, 2017

Bóg dał Mojżeszowi przerażające polecenie: " Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją potomstwu twojemu i poślę przed tobą anioła. . .  Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze" (2 Mojż. 33:1-3).

Lud Boży wyszedł zupełnie spod kontroli z powodu pożądliwości i bałwochwalstwa (zobacz 2 Mojż. 32:25). Złoto stało się ich bogiem i chcieli, oni tylko tańczyć i bawić się i postępować według swoich pożądliwości. Tylko synowie Lewiego stanęli w obronie świętości Boga.

Pan odsunął się spośród nich, "Żeby ich nie wytępić", ale i tak im powiedział, "Dam wam to, co obiecałem." Tak więc mogli się ubiegać o wszystkie prawa i Jego ochronę - ale nie Jego obecność.

Widzimy to samo dzisiaj. Mnóstwo Bożych ludzi domaga się obiecanych praw, kiedy brakuje im świętej, przekonującej obecności Chrystusa.

Uważam, że nie może być nic gorszego, niż usłyszenie tego od Pana: "Idźcie do ziemi opływającej w mleko i miód, ale Ja nie pójdę z wami" (zobacz 2 Mojż. 33:3).

Mojżesz chciał czegoś większego niż kraj opływający mlekiem i miodem. On chciał poznać i przeżywać obecność Pana! " Abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich" (2 Mojż. 33:13). Nic dziwnego, że ten drogocenny sługa Boży przekonał swoje pokolenie! Nic dziwnego, że na jego twarzy była widoczna taka chwała. On tylko chciał znać Pana i pozostawać w Jego obecności.

Dzisiaj zachęcam ciebie do naśladowania przykładu Mojżesza. I abyśmy powiedzieli z Pawłem, którego serce wołało, "Aby Go poznać" (Filipian 3:10).

Download PDF

CHRYSTUS PRZYCHODZI

David Wilkerson (1931-2011)
December 5, 2017

Prorok Daniel przewidział społeczność dni ostatecznych, która posiada mądrość i rozeznanie w rzeczach Bożych - oczyszczoną, wypróbowaną resztkę, która zrozumie Jego Słowo. "Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie; i nikt z bezbożnych nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją" (Daniela 12:10).

Izajasz opłakiwał duchową ślepotę i odstępstwo Izraela i powiedział, "Błądzą w widzeniach, potykają się w sądach" (Izajasza 28:7). To niewielkie rozeznanie, jakie kiedyś mieli, zostało zniszczone przez ich pożądliwości, ale Izajasz dalej prorokował o dniu, w którym " W dniu owym nawet głusi posłyszą słowa księgi . . oczy zaś ślepców wywiedzionych z ciemności znów będą mogły wszystko dobrze widzieć. Bo ujrzy dzieło rąk moich i zacznie uwielbiać moje Imię. I będą wysławiać Świętego [Boga] Jakuba, i bać się będą Boga Izraela. (Zobacz Izajasza 29:18,23-24).

Ja wierzę, że to przebudzenie czasów ostatecznych, o którym głosi wielu kaznodziejów, jest przebudzeniem oczyszczenia. Jeżeli działanie Ducha Świętego ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to jest pewne, że to wielkie wylanie na rodzaj ludzki będzie obejmowało potężne fale przekonania o grzechu. Niedbały, upadły kościół będzie wstrząśnięty i zmuszony, żeby rozprawić się z grzechami.

Kiedy mnóstwo chrześcijan ugania się za znakami i cudami, szukając nauczycieli sukcesu i prosperity, Bóg powołuje "ludzi pustyni", którzy są głodni i spragnieni więcej Chrystusa. Rozczarowani hipokryzją, ci święci wkopują się w Słowo Boże i odkrywają Jego ostateczne cele. Nastawiają się na słuchanie i zrozumienie przez Ducha Świętego, że przybliża się koniec wszystkiego.

Chrystus przychodzi! Odrzućcie każdy obciążający grzech i skierujcie swoje serce na to co jest w Górze! Nie bądźcie uczestnikami marzeń ludzi, ale przygotujcie się na spotkanie Zbawiciela.

Download PDF

TEGO WSPANIAŁEGO DARU ŁASKI

Gary Wilkerson
December 4, 2017

"Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I nie jest to z was, ale jest to dar Boży, nie rezultat uczynków aby się nikt nie mógł chlubić" (Efezjan 2:8-9).

Nasze życie w Chrystusie rozpoczyna się w łasce, trwa w łasce i zakończy się w łasce. Kiedy to zrozumiemy, nasze życie będzie się cechowało wolnością, zamiast niewolą; radością, zamiast przygnębieniem; radością, zamiast mozołem. Spędzanie czasu w Bożej obecności będzie wyglądało jak radosny dar, bo dojdziemy do zrozumienia, że już nie jesteśmy sługami, ale przyjaciółmi Jezusa.

Zrozumienie i uchwycenie tego wspaniałego daru łaski jednak nie neguje naszej odpowiedzialności, żeby dyscyplinować siebie w naszym chodzeniu z Nim. łaska nie zwalnia nas z naszego obowiązku, żeby ustawicznie szukać Jego oblicza.

Oto jest moja rada dla ciebie: nie zaniedbuj modlitwy, ale rób to z olejem łaski. Czytaj Biblię z łaską, albo będziesz odchodził z uczuciem potępienia i strachu, zamiast oświecenia i siły. Dlaczego? Ponieważ to Boże działanie łaski pokazuje nam naszą niezdolność, a w tym samym czasie daje nam siłę, żeby uznać Jego uzdolnienie. I pamiętaj, żeby nie zrezygnować z twojej grupy odpowiedzialności wzajemnej, tych chrześcijan, którzy ciebie kochają, zachęcają i stawiają wyzwania w tym samym czasie.

Łaska pada na nas z tronu Pana i łaska jest tym, co będzie przyciągało świat do naszego życia i naszego świadectwa. Kiedy ludzie widzą Bożą łaskę na nas, to poznają, że nasze serca zostały zdobyte przez tę łaskę, a nie przez nasze uczynki.

Otwórz swoje serce dzisiaj na Bożą łaskę, aby twoje życie odzwierciedlało Jego dobroć dla wszystkich wokół ciebie.

Download PDF

KIEDY BÓG MILCZY

Carter Conlon
December 2, 2017

Kiedy patrzymy na życie Króla Dawida, widzimy, że zaczął mocno. Duch Święty zstąpił na niego i powodował, że zabił lwa, niedźwiedzia, a potem olbrzyma Goliata. Wydawało się, że nie będzie końca tego, co Bóg będzie czynił przez jego życie, aż nadszedł moment ciszy. Naraz Bóg nie mówił w taki sposób, jak dawniej i Dawid zaczął tracić pewność. Utracił ufność w poprzednie słowa Boga do niego, a to spowodowało, że zaczął prowadzić życie według własnej mądrości i rozwiązywać swoje problemy o własnych silach (patrz 1 Samuela 27:1-3).

Kiedy Dawid wreszcie doszedł do końca swoich możliwości i uświadomił sobie, że idąc za własnym rozumowaniem, tylko sprowadza na siebie i innych niesamowite smutki, postanowił powrócić do źródła swojej siły (patrz 1 Samuela 30:1-3, 6). Dawid zachęcił siebie w Panu, przypominając sobie, jak wierny był Bóg dla niego zawsze. W tym momencie powrócił do modlitwy. Głos Boga stał się wyraźny i Pan wreszcie dał mu zwycięstwo, które zawsze odnosił.

To ma przypominać, że w czasie Bożego milczenia musisz odrzucić pokusę, by sam sobie załatwić to, co Bóg powiedział, że uczyni w twoim życiu. Zamiast tego, zachęcaj się w Panu, jak to zrobił Dawid. Pamiętaj, jak wierny Bóg był. Pomyśl o słowach, które najpierw do ciebie powiedział, o zwycięstwach, których doświadczyłeś, które nie miałyby miejsca, gdyby Duch Święty nie działał w tobie. Usiądź i powiedz, „Boże, Ty do mnie mówiłeś. Zrozumiałem, że jest wyznaczony czas, kiedy to się spełni. Odpowiedź już nadchodzi i nawet, jeżeli wydaje się przez pewien czas, że Twoje obietnice zostały zmienione przez okoliczności, Ty jesteś Bogiem, który nie może kłamać!”

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

MODLITWY WIARY

David Wilkerson (1931-2011)
December 1, 2017

Modlitwa jest sekretem duchowego wzrostu, ale jeżeli przychodzimy przez Tron tylko po nasze osobiste zbudowanie i nasze potrzeby, to jesteśmy samolubni. Biblia pokazuje nam, że nie możemy zaniedbywać poważnej modlitwy o potrzeby tych, którzy są wokół nas i daje nam przykłady „pomocnych modlitw” (patrz 2 Koryntian :11).

Ludzie często mówią, „Będę się o ciebie modlił,” i może pomodlą się raz lub dwa, a potem zapominają o potrzebach tej osoby. Prawdziwym pomocnikiem w modlitwie jest ten, kto modli się stale o potrzeby innych. Nie modli się tylko raz, a potem zapomina. Nie, on wstawia się dzień po dniu.

Twoje modlitwy nie muszą być długie. Po prostu wypowiedz swoją prośbę i zaufaj, że Bóg cię słyszy.

Obraz tego zobaczyłem kiedyś, kiedy leżałem chory. Jeden z moich wnuków przyszedł i ogłosił, „Dziadziu, będę się o ciebie modlił.” Mój mały pomocnik położył swoją rękę na mojej głowie i modlił się, „Jezu, uczyń go całkiem lepszym.”

Uśmiechnąłem się i podziękowałem mu za modlitwę, ale on patrzył na mnie i wreszcie powiedział, „Jesteś uzdrowiony. Wstawaj!” Wstałem więc – i byłem uzdrowiony. Jego modlitwa wiary postawiła mnie na nogi.

Potężne zwycięstwa mają miejsce wtedy, kiedy święci Boży szukają Go gorliwie, z dziecinną wiarą, modląc się o innych. Możemy zobaczyć w Piśmie, jak Bóg potężnie działał w rezultacie modlitwy i bądźmy pomocnikami w modlitwie. Popatrz, jak Paweł podaje o tym poruszające świadectwo:

„Byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas” (2 Koryntian 1:9-11).

Download PDF

POMOCNE MODLITWY

David Wilkerson (1931-2011)
November 30, 2017

Każdy pastor, kaznodzieja i ewangelista potrzebuje pomocników w modlitwie, którzy będą się stale za nim wstawiać. Ja mogę was zapewnić, że przez wszystkie lata byłem noszony w modlitwie przez wiernych sług.

Pismo mówi, że kiedy Piotr był w więzieniu, „zbór modlił się nieustannie za niego do Boga” (Dz.Ap. 12:5). Bóg uwolnił Piotra, czyniąc cud, dzięki pomocnym modlitwom.

Paweł nie tylko prosił o pomocników w modlitwie, ale sam był takim pomocnikiem Wiedział, że to było częścią jego powołania, jako sługi ewangelii. Napisał do Filipian. ”Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, . . . wraz z biskupami i z diakonami. .  Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam,. . dlatego, że mam was w swoim sercu” (Filipian 1:1, 3-4, 7).

Podobnie pisał Paweł do Rzymian, „Świadkiem bowiem jest mi Bóg, . .  że nieustannie was wspominam w modlitwie” (Rzymian 1:9). Słowo „wspominam” oznacza, „Wymieniam twoje imię i potrzeby przed Panem.” Po prostu, Paweł nie prosił kogoś, by podejmował się czegoś, czego on sam nie chciałby robić.

Czy wiesz o bracie lub siostrze, którzy są w jakimś problemie? Jeżeli tak, to czy tylko mówisz innym o tym, czy też przynosisz ich imiona do Pana i walczysz o nich w modlitwie?

Czy pragniesz takiej służby pomocnika w modlitwie? Potężne zwycięstwa przychodzą wtedy, kiedy święci Boży szukają Go gorliwie, z dziecinną wiarą, w sprawie potrzeb braci i sióstr.

Download PDF