Polish Devotions | Page 8 | World Challenge

Polish Devotions


POCIECHA W UCISKU

David Wilkerson (1931-2011)
March 20, 2018

Tajemnica zrozumienia tego, jak Bóg wyzwala nas z ucisków, znajduje się w zrozumieniu wyzwolenia Izraela z niewoli.

„A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas” (1 Kor 10:11).

Wszystko, co przydarzyło się Izraelowi – ich niewola, ich doświadczenia i ich wyzwolenie z Egiptu – to świadectwa, wzory i przykłady dla nas dzisiaj. Fizyczne wyzwolenie Izraela reprezentuje duchowe wyzwolenie, które my mamy oglądać.

Czy kiedyś zastanawiałeś się, dlaczego Izrael nie wywołał powstania podczas niewoli u Faraona? On ich zmuszał do robienia cegieł bez słomy i nakazał nadzorcom, by ich bili. Dlaczego Izraelici nie wzięli sprawy w swoje ręce? Oni mieli ludzkie możliwości, szczególnie po przejściu dziesięciu plag, kiedy Egipt był zdewastowany, słaby i w żałobie. Nawet Faraon przyznał, „Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas” (2 Mojż. 1:9).

Powód dla którego Izrael nie podniósł rebelii jest taki, że nigdy by im się to nie udało! To Bóg musiał  wykonać dla nich. Pan powiedział do Mojżesza, „Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać” (2 Mojż. 3:7-8).

Bóg wyraźnie stwierdza, „Ja znam ich smutek.” Kochani, jeżeli to nie daje nam pociechy w naszych uciskach, to nic innego nie pomoże. Pan mówi, „Ja wiem, przez co przechodzisz, jak się czujesz. Ale to nie jest twoja walka. Twój oprawca, diabeł jest dla ciebie zbyt silny. Dlatego Ja zstąpiłem, by cię wyzwolić.”

„Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem” (2 Mojż. 6:6-7).

Download PDF

ZWYCIĘSKIE ŻYCIE RADOŚCI

Gary Wilkerson
March 19, 2018

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Filipian 4:4-8).

Na czym się naprawdę skupiasz? Czy jesteś pochłonięty najbardziej zepsutymi sprawami w twoim życiu, czy koncentrujesz się na tej jednej sprawie, która nie funkcjonuje dobrze? Jeżeli nie jesteśmy ostrożni, możemy być pochłonięci jednym problemem, a zapominać wiele pięknych rzeczy, które Bóg czyni.

Kilka lat temu moja żona i ja kupiliśmy nowy samochód. Był on bardzo cichy i ja bardzo lubiłem go prowadzić. Jednego dnia kamyk oderwał się z podjazdu i uderzył w szybę przednią, powodując malutką rysę.  Ja odkładałem naprawę tego uszkodzenia i powolutku ta mała dziurka powiększała się, a po pewnym czasie myślałem już tylko o tym. Za każdym razem, kiedy myślałem o moim pięknym samochodzie, skupiałem się na uszkodzeniu na szybie, które było coraz większe z powodu mojego zaniedbania.

Tak dzieje się czasami w naszym życiu. Rzeczy, które mają być drogocennym darem od Boga, są zasłonięte przez małe (a może nie takie małe) zdenerwowania i zaczynamy narzekać, marudzić i porównywać. Zamiast żyć w zwycięstwie i wdzięczności, jesteśmy pochłonięci zniszczoną częścią

Paweł o tym mówi, radząc, byśmy praktykowali zwycięskie życie radości, wdzięczności, myśląc i mówiąc o rzeczach, które są czyste, poczciwe i sprawiedliwe. Chwalebny rezultat jest taki, że Bóg pokoju będzie z nami!

Download PDF

ŻYWE SŁOWO

Carter Conlon
March 17, 2018

Żyjemy w czasach ostatecznych i świat, jaki znamy, pogrąża się w nieopisaną ciemność. Przed nami wypełniają się codziennie biblijne proroctwa i niedługo zobaczymy Jerozolimę otoczoną przez wojska.

Jezus ostrzegał, że w czasach ostatecznych powstanie wiele fałszywych proroków i zwiodą wielu chrześcijan (patrz Mat. 24:11). Powiem wam, dlaczego zostaną zwiedzeni; po prostu dlatego, że nie trwają w Słowie Bożym! Postępują według książek, trendów i dziwnych mówców – ale nie otwierają tekstów biblijnych.

Pamiętaj, Biblia jest żywym Słowem. „Wykład słów twoich oświeca” (Psalm 119:130). „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” . . Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.. . A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jan 1:1, 3, 14). „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jan 1:11-12).

Słowo Boże jest żywe i ma moc tworzenia i odnawiania ludzkiego serca. Ono ma moc przywracać wzrok, wolność i siłę. A może najważniejsze ze wszystkiego w tym pokoleniu jest to, że Słowo wskazuje kierunek. Będą miriady  sprzecznych głosów wysyłanych z piekła, by odwrócić  lud Boży i usidlić leniwych, ale Bóg obiecuje, że to Słowo będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce (patrz Psalm 119:105).

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

MIEJ UDZIAŁ W BOŻEJ RADOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
March 16, 2018

„Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy się nawzajem miłować” (1 Jana 4:11). Opisywana tu miłość wzajemna nie jest tylko uściskiem ręki, szybkim przytuleniem czy pochlebstwem. Nie, ten rodzaj miłości widzi potrzeby innych i coś z tym robi. Właściwie, według Jana, jeżeli widzimy brata w potrzebie i nic z tym nie robimy, to nie ma w nas miłości Bożej.

„Dzieci moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą” (Jana 3:18). Oczywiście, miłość wzajemna podoba się Bogu, ale nie jest możliwe, aby kochać innych dotąd, aż będziesz przekonany o Bożej miłości do ciebie. Jan pisze, „Bóg jest miłością, i kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim” (4:16). Po prostu nie możemy kochać innych, jeżeli ta prawda nie jest w nas ugruntowana: „Pomimo wszystkich moich słabości i upadków, Bóg mnie kocha!” Jeżeli jesteś przekonany o Bożej miłości do ciebie, to Jego miłość będzie wypływała z ciebie w sposób naturalny.

Jeżeli trzymamy urazę przeciwko bratu czy siostrze, to nie posiadamy Bożej miłości. Ponadto, jeżeli zatrzymujemy przebaczenie innym, to Bóg zatrzymuje nam Swoje przebaczenie. A więc miłość to nie jest tylko coś, o czym rozmawiamy. Jest to sprawa czynienia, działania, życia.

Jeżeli naprawdę chcesz się podobać Bogu, Pan otworzy twoje oczy na potrzeby innych wokół ciebie. Samolubni chrześcijanie nie znają tego rodzaju miłości do innych. Dar troski jest dany tylko tym, którzy go szukają i modlą się o to. Duch Chrystusowy uczyni cię wrażliwym na potrzeby innych i sprawi, że, zaczniesz wołać, „Bracie, siostro, pozwól, że ci pomogę. Chcę stać z tobą w tym trudnym czasie.” Bóg będzie ci posyłał jedną osobę za drugą w potrzebie – ale to nie będzie ciężar. Wręcz przeciwnie, będzie to radością, gdyż będziesz miał udział w Bożej radości!

Download PDF

PRAWDZIWE SKARBY BOŻEJ MĄDROŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
March 15, 2018

Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj został potężnie błogosławiony przez Boga, ale jeżeli siłą napędową za wszelką służbą nie jest całkowite poleganie na Duchu Świętym, to wszystkie wysiłki są daremne. Wspaniała muzyka, elokwentne kazania czy przekonujące osobistości są dobre, ale tylko moc i demonstracja Ducha Świętego może doprowadzić ludzi na kolana.

Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Był dobrze zorganizowany, o wiele bardziej wykształcony niż jego ojciec Dawid i robił wszystko na większą skalę i lepiej niż jakiekolwiek poprzednie pokolenia mogły to sobie wyobrazić. Wszystko co dotyczy Salomona było zapierające dech w piersiach, ekstrawaganckie, robiące najwyższe wrażenie! Ale siłą napędową za Salomonem była mądrość i poznanie – i wydał on przesłanie pozbawione mocy.

Porównajmy te dwa typy kościoła, Salomona i Dawida. W kościele Salomona kaznodzieja ledwie gromadzi prawdziwą, Biblijną informację i z tego tworzy kazanie. Wtedy mówi sobie, „To jest Słowo Boże, więc musi wywrzeć wpływ”. Ale bez względu na to jak jest to przekonujące, to bez namaszczenia Ducha Świętego jest to martwe słowo.

Z drugiej strony, kościół Dawida jest pełny bogobojnego smutku w stosunku do grzechu i głębokiego pragnienia, żeby poznać Ojca. Kiedy Dawid był na łożu śmierci, rozmawiał z Salomonem na temat intymności z Panem. „Synu mój, chcę ci powiedzieć sekret mojej służby, dlaczego Bóg był ze mną wszędzie, gdzie się udawałem.” Posłuchaj kilku ostatnich słów Dawida do jego syna: „Duch Pana przemówił przeze mnie i Jego słowo było na moim języku” (2 Samuela 23:2).

Dawid mówił, „ja nie ufałem swojej wiedzy i mądrości; właściwie nie ufałem żadnej części mojego ciała. Byłem słabym człowiekiem, ale polegałem na Duchu Świętym! Każde słowo, jakie wypowiadałem było pod natchnieniem i namaszczeniem. Jego słowa napełniały moje usta!”

Wszelkie prawdziwe skarby mądrości i poznania są ukryte w Jezusie Chrystusie (zobacz Kolosan 2:3) i są one dostępne dla nas.

Download PDF

BÓG CHCE CZYNIĆ TO CO NIEMOŻLIWE

David Wilkerson (1931-2011)
March 14, 2018

Dlaczego Bóg czekał dotąd, aż Abraham i Sara byli starzy, żeby im dać syna? Dlaczego czekał, aż sytuacja stała się po ludzku niemożliwa i tylko absolutna wiara w Niego mogła spowodować wypełnienie obietnicy? Ponieważ to nasienie miało się zrodzić kompletnie w wierze.

Abraham i Sara oboje znali zdumiewającą obietnicę Boga, że da im syna, ale ich wiara jeszcze nie była dojrzała. Sara straciła cierpliwość i wymyśliła plan, a Abraham się na to zgodził. Urodził się Ismael i chociaż to była prawda, że był on z nasienia Abrahama, to nie był synem obietnicy. W pokrętnej ludzkiej naturze Sara wtedy rozgniewała się na swojego męża z zazdrością i obwiniała go. Oni oboje próbowali doprowadzić do wypełnienia Bożej obietnicy swoimi własnymi wysiłkami (zobacz 1 Mojż. 16:1-15).

Może się zastanawiasz dlaczego twoja obietnica jeszcze się nie wypełniła. Próbujesz sobie wyobrazić jak Bóg zaspokoi twoją potrzebę i koncentrujesz się na przeszkodach, zamiast na możliwościach.

Abraham i Sara otrzymali swoje dziecko cud ale dopiero wtedy, kiedy byli całkowicie przekonani, że Bóg wypełni Swoją obietnicę na Swój sposób i w Swoim czasie. Wiemy, że byli mocni w wierze, ale dopiero po tym, kiedy się wahali – a Ismael był znakiem tego potknięcia w wierze. Jednak później powiedziano o Abrahamie: „i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu,  mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić” (Rzymian 4:20-21).

Umiłowani, każde zwątpienie jakie przeżywasz pochodzi z niewiary; nie próbuj rozszyfrować rzeczy, czy omawiać spraw ze sobą. Mieć wiarę znaczy, że ustaliłeś wszystkie argumenty i jesteś zupełnie przekonany, że Bóg dotrzyma Swojego Słowa. On chce czynić to co niemożliwe, bo czym bardziej niemożliwa jest sytuacja, tym więcej chwały On otrzyma!

Download PDF

OBCIĄŻENI PONAD MIARĘ

David Wilkerson (1931-2011)
March 13, 2018

„Bóg z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie” (2 Kor. 1:10).

Paweł mówi tu o Bożej mocy wybawiającej – przeszłej, obecnej i przyszłej! Mówi: „Bóg nas wyrywał w przeszłości, wyrywa nas teraz i będzie wyrywał nas w każdym kłopocie i doświadczeniu w przyszłości!”

Jest to potężna deklaracja, ale wielu z nas zapomina o wcześniejszych wybawieniach naszego Pana tak, jak naród Izraelski. Ach, jakie wybawienia dawał im Bóg! Prowadził ich przy pomocy obłoku w dzień i słupa ognia w nocy; rozdzielił Morze Czerwone, żeby mogli przejść suchą nogą na drugą stronę; dawał im mannę z nieba i strumienie wody ze skały. (Przeczytaj te opisy w 2 Mojż. 13:21; 14:21-26; 16:31;Psalm 78:16). Ale oni nadal kusili Boga i narzekali na Niego.

To smutne, ale tak się często dzieje z nami. Mówimy, „Tak, byłem w trudnym położeniu i Bóg mnie wybawił. Ale teraz to jest co innego.”

Nasz kochający Ojciec chce, żebyśmy doszli do miejsca w naszej wierze, gdzie będziemy Mu ufać w każdym kryzysie, każdej pokusie, bez zadawania pytań. On chce, żebyśmy już nigdy nie wątpili w Jego moc wybawienia nas.

Nie zrozumcie mnie źle. Nadal musimy staczać dobry bój wiary. Pan ma sposób, żeby pozwolić, abyśmy byli czasami „obciążeni ponad miarę”, jak pisze Paweł w 2 Kor. 1:8. To znaczy, że był doświadczany ponad jego własne siły i już nie mógł więcej pokładać ufności w sobie. Dlatego zwracał się do Boga!

Czasami musimy przyznać, że jesteśmy pogrążeni ponad nasze siły i padać na nasze kolana przed Panem! Zachęcam cię, żebyś wołał do Pana dzisiaj i zaufał Mu. On jest wierny, aby wyratować cię.

Download PDF

PANIE, T JESTEŚ DLA MNIE WSZYSTKIM

Gary Wilkerson
March 12, 2018

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor. 10:13).

Paweł pisze do Koryntian i zachęca ich. „Jesteście prawie gotowi upaść? Wydaje się wam, że nie możecie iść dalej? Bądźcie więc zachęceni, bo mam dla was dobre słowo. Bardzo wielu ludzi przechodziło takie same pokusy, jakie wy przeżywacie, ale nie zostali pokonani!” Dlaczego? Gdyż Bóg jest wierny i On zapewni drogę wyjścia.

Bóg jest wierny! Ludzie wokół was mogą nie być wierni; właściwie, ja nie jestem wierny w swojej własnej sile. Ale Jezus żyje w nas i sprawiedliwość Boża jest wypracowywana w naszym życiu. Kiedy spotykasz Jezusa, to nasienie Boże mieszka w tobie. Krew Baranka, która została ofiarowana na krzyżu posila cię, a twoje ciało, umysł, serce są przemieniane. Jezus bierze w posiadanie twoje serce i przemienia cię, czyniąc cię nowym stworzeniem.

Bóg zapewni drogę wyjścia! Nasza kultura oferuje wiele dróg wyjścia, ale Słowo Boże mówi, że Jezus jest drogą wyjścia. Bóg da wyjście! Pamiętacie Abrahama, kiedy poszedł na górę, żeby złożyć na ofiarę swojego syna. Szedł on w swojej własnej sile, ale Bóg go zatrzymał i powiedział, „Nie twoja własna siła Abrahamie. Ja zapewnię ofiarę dla ciebie” (zobacz 1 Mojż. 22:12-13).

Bez względu na to, co dzisiaj przeżywasz. Możesz zaufać Bogu, że zapewni ci drogę wyjścia – drogę ucieczki. Patrz na Niego i wyznaj, „Panie, Ty jesteś wystarczający dla mnie. Przez Twoją łaskę mogę przezwyciężyć każdą pokusę w moim życiu; depresję, strach, gniew, pożądliwość, każdą moc ciemności, która mi się sprzeciwia.”

Download PDF

TYLKO MIŁOŚĆ BOŻA

Jim Cymbala
March 10, 2018

Większość z nas wie, że Chrystus jest doskonałym wzorem miłości. Znamy przesłanie z 1 Koryntian 13 o przewyższającej wszystko miłości i wiemy, że Bóg jest miłością. Ale potem głupio próbujemy kochać bardziej w naszej własnej sile. Czynimy świadome wysiłki z dobrym zamiarem, żeby pokonać samolubne nawyki i naszą naturalną pogardę dla kapryśnych, niemiłych ludzi. Ale kiedy reagujemy nieuprzejmie i widzimy że to nic nie daje, wracamy z powrotem do stołu kreślarskiego przekonani, że jeżeli tylko postaramy się bardziej, albo będziemy czytali więcej Biblii, to lepiej nam pójdzie kochanie innych.

Paweł mówił o „miłości w Duchu,” co jest czymś zupełnie innym niż ludzkie zdolności. Pamiętacie jego nauczanie do Galacjan? „Owocem Ducha jest miłość” (Galacjan 5:22). Miłość jest owocem, który rośnie w nas z nadnaturalnego źródła. Nie jest to nasza miłość, ale też jest, ponieważ Duch sprawuje w tobie zarówno to aby chcieć i kochać rzeczy, które pochodzą od Niego. On jest naszym życiem i przynosi owoc – nie my. Dlatego został posłany, aby mieszkać w nas.

Jak inaczej by mógł Szczepan, który był kamieniowany, powiedzieć, „Panie nie poczytaj im tego jako grzech” (Dz. Ap. 7:60)?  Tylko miłość Boża mogła sprawić, żeby tak kochał.

Bez cudu Bożej miłości życie ma sposób na zatwardzenie nas wszystkich. Stajemy się cynicznymi, stwardniałymi seniorami bez promyka „pierwszej miłości”jaką przeżywaliśmy  na początku naszego życia z Chrystusem. Jest to nie tylko złe dla nas, ale również dla Chrystusa i obserwującego świata. Ale tak nie musi być. „Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości” (Psalm 92:14).

Prośmy o świeży chrzest Bożej miłości. Potem chodźmy w tej miłości tak, aby każda osoba spotykająca nas mogła wejrzeć w serce Boga.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF

CAŁKOWITE ZAUFANIE OJCU

David Wilkerson (1931-2011)
March 9, 2018

W życiu wielu z nas brakuje bardzo ważnego ogniwa, a to jest często powodem, dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na wiele naszych modlitw. Kochani, to ogniwo, to wiara. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11:6).

Jakub bardzo wyraźnie poucza: „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jak 1:6-7).

Jeżeli człowiek pielęgnuje wątpliwości, bez względu na to, ile łez wylał, nic nie otrzyma od Boga. Oczywiście Bóg chce, byśmy wołali do Niego z naszego serca, ale On nie słyszy naszego wołania, jeżeli nie towarzyszy temu wiara!

Psalmy obfitują w świadectwa Dawida, który przychodził do Boga nie tylko ze łzami, ale z sercem pełnym ufności i z całkowitym zaufaniem Ojcu. „Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego! Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy” (Psalm 33:20-21).

Prawie za każdym razem, kiedy Dawid wołał do Pana w modlitwie, słyszmy jego świadectwo ufności. Możesz spędzić wiele godzin w modlitwie, płacząc, błagając Boga, by dał ci to, co obiecał. Nie możemy sobie nawet wyobrazić możliwości, by Bóg był niezadowolony z naszych modlitw. Jednak Słowo mówi wyraźnie, że musimy „prosić z wiarą, bez powątpiewania”

Kochani, uchwyćcie się tej wspaniałej prawdy i pozwólcie Bogu, by poprowadził was do nowego miejsca w modlitwie.

Download PDF