Polish Devotions | Page 9 | World Challenge

Polish Devotions


KIERUNEK W MODLITWIE

David Wilkerson (1931-2011)
January 9, 2018

Kiedy otrzymujemy od Boga wielkie uwolnienie, dziękujemy Mu z całego serca. Potem czynimy Mu szczerą obietnicę, „Panie, od teraz nie pójdę nigdzie i nie zrobię niczego, jeżeli nie zapytam Ciebie. Będę się o wszystko modlił.” Jednak kiedy przychodzi następny kryzys, myślimy, że możemy oprzeć się na naszych starych planach i sukcesach, a przez to bierzemy sprawy w swoje ręce.

Myślimy, „Bóg dał mi zdrowy umysł i powinienem go używać. On chce, bym to rozwiązał.” To prawda, ale tylko wtedy, jeżeli otrzymamy w modlitwie Jego wskazówki. Nigdy nie zrozumiemy Bożych myśli, polegając na swoim rozumowaniu. Pan może pozwolić nam, by nasze własne plany zadziałały na chwilę, ale potem skończymy w totalnym zamieszaniu.

Apostoł mówi nam, że cielesny umysł nie może zrozumieć spraw duchowych: „Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może” (Rzymian 8:5-7).

Możliwe jest, by pomimo twojego sprawiedliwego życia, twojego oddania i oddawania czci, iść swoją własną drogę. Jeżeli tak jest, to zwróć swój wzrok ponownie na Boga, by otrzymać Jego rozsądek i prowadzenie. Wołaj do Niego i zaufaj Jego wierności. „Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej” (Psalm 121:5). Twój Ojciec pragnie być tym, który czuwa nad tobą, prowadzi cię i ochrania.

Jak wspaniale jest wiedzieć, że nasz Pan jest czujny i opiekuńczy i ma radość z ochraniania i obrony Swoich dzieci.

Download PDF

BEZ WINY I WSTYDU

Gary Wilkerson
January 8, 2018

Stary Testament składał się przepisów, które mówiły, „Jeśli zrobisz to lub tamto, Bóg da ci życie, ale jeśli nie, to ominie cię Boże błogosławieństwo.” Oczywiście ludzie stale nie przestrzegali Bożych standardów, ponieważ zakon był święty i w rezultacie ich życie było pogrążone w poczuciu winy i strachu. Kiedy Bóg dał nam Nowe Przymierze, nie ustanowił nowego systemu z nowym zestawem przepisów. Zamiast tego On posłał osobę.

Boże Stare Przymierze nie potrzebowało żadnych zmian, ponieważ Jezus osobiście przyszedł, jako przymierze – błogosławieństwo łaski! Jako ucieleśnienie Nowego Przymierza, On pokazał nam niemożność naszych zdolności do przestrzegania Bożego prawa; właściwie to pierwszym aktem Jego służby na ziemi było uczynienie Bożego prawa jeszcze trudniejszym dla nas. Uczynił to, by nam pokazać, że nigdy tego nie potrafimy przestrzegać bez Jego łaski i siły.

W tym co powszechnie znamy, jako Kazanie na Górze, Jezus mówił o przykazaniu nie zabijaj: „Każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd” (Mat 5:22). Tak samo odnośnie cudzołóstwa: „Każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim” (5:28). W tym samym kazaniu wyjaśnił, co to znaczy naśladować Go i żyć życiem błogosławieństwa i zwycięstwa.

Pod Nowym Przymierzem, Boże prawo nie było już zewnętrznym standardem, do którego dążymy. Zamiast tego Jego prawa będą zapisane na naszych sercach, przez Ducha Świętego: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rzymian 5:5). Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – życiem samego Boga – i przez ten wielki dar możemy żyć dla Niego bez poczucia winy i wstydu.

Download PDF

MOCNE ZAKOŃCZENIE

Carter Conlon
January 6, 2018

Niektórzy z was, którzy znacie Pana od jakiegoś czasu może doszli do takiego punktu, gdzie czujecie się jakoś pominięci. Macie szeroką wiedzę Biblijną, znacie Hebrajskie znaczenie słów i macie długą historię z Bogiem. Ale koło was jest radosny chrześcijanin, który po prostu wierzy, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Ma on może jedną czwartą twojej wiedzy, ale zmierza do tego, co ciebie już od dłuższego czasu omijało – coś, co Bóg ci powiedział, ale tobie trudno było w to uwierzyć.

Masz więc wybór! Nie wiem jak to jest u ciebie, ale ja zdecydowałem się żyć i umrzeć po stronie wiary. Zdecydowałem się wierzyć, że jeżeli będziemy chodzić pokornie przed Bogiem, to On uczyni coś w i poprzez nas, co dotrze do tego pokolenia!

Czy Bóg zaszczepił w tobie coś? Czy Duch Święty szeptał do twojego serca? Może Pan powiedział ci coś – coś, czego pragnie dokonać poprzez twoje życie. Ty o tym wiesz, Bóg o tym wie i teraz jest czas, żeby się z tym zgodzić. Właściwe przychodzi taki czas na naszej drodze z Bogiem, kiedy nie mamy już wymówki dla niewiary.

Przychodzi taki punkt, kiedy musimy zaufać Bogu, zdeterminowani, żeby nie siedzieć z boku w milczeniu i niewierze. Zamiast tego musimy pozwolić Bogu, żeby był w nas Bogiem – robił to, co tylko On może uczynić, prowadził nas tam, gdzie tylko On może nas zabrać, przynosząc chwałę Jego Imieniu.

W taki sposób rozpoczął się Kościół i tak zakończy Kościół zanim Chrystus powróci, żeby nas zabrać do domu! Doszliśmy na próg Jego powrotu i chcemy zakończyć mocno, chodzić w wierze i pragnieniu spotkania z Nim! Alleluja!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF

POZNANIE PEŁNI RADOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
January 5, 2018

Słowo Boże objawia w jaki sposób Bóg wybawia nas z grzechu w naszym życiu.

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość” (2 Piotra 1:3-4).

Jaka to cudowna, wyzwalająca prawda! Bóg przychodzi do nas w naszym zwiedzionym, zniewolonym stanie z potężnymi obietnicami pełnego i kompletnego wybawienia. Mówi: „Zobowiązuję się wybawić ciebie i zachować od grzechu i dam ci serce, które będzie posłuszne dla Mnie. Pozwól, aby Moje obietnice ciebie uchwyciły!”

Jesteśmy wyprowadzani z naszego grzechu, kiedy uchwycimy się Bożych obietnic. Pomyśl o tym przez chwilę. Piotr mówi, że wierzący, do których kierował ten List „uniknęli skażenia, które jest na tym świecie.” Chrześcijanie uniknęli grzechu ponieważ została im dana moc – życie i pobożność – poprzez ich wiarę w Jego obietnice!

Umiłowani, wasz Ojciec chce, abyście poznali pełnię radości w Chrystusie. Pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby wszedł do głębi waszej istoty i usunął wszystko, co nie jest podobne do Chrystusa. Wtedy radość będzie pełna!

Módl się do Pana teraz: „Ojcze, zgadzam się z Tobą odnośnie mojego grzechu. Smród mojego kompromisu doszedł do nieba i wiem, że to musi natychmiast odejść! Przyjmuję Twoje połączone z miłością ultimatum i kładę wszystko przed Tobą. Podłóż ogień do wszystkiego we mnie, co jest bezbożne i niech Twoje obietnice uchwycą moje serce.”

Download PDF

NASZE CAŁKOWITE ZAUFANIE

David Wilkerson (1931-2011)
January 4, 2018

Ludzie Boży muszą w tych dniach ostatecznych odpowiedzieć na ważne pytanie. Czy wierzysz, że Bóg może cię przeprowadzić, kiedy drżą fundamenty świata? Szatan ryczy jak wściekły lew i wszędzie jest zamieszanie, przemoc i niepewność.

Ci, którzy ufają Panu, skoncentrowani i ugruntowani w swojej ufności w Nim będą stali niewzruszenie i oglądali Boże zbawienie – z sercami i umysłami w zupełnym pokoju. Będą się cieszyli odpocznieniem, nieporuszeni przemocą i strachem i będą spać bez bojaźni z powodu warunków, które ich otaczają, radując się w nadziei!

Pan zapytał dwóch ślepych, którzy Go prosili, żeby się nad nimi zmiłował i uzdrowił, „Czy wierzycie, że mogę to uczynić”? (Mat. 9:28). Kiedy odpowiedzieli twierdząco, ich oczy zostały otworzone (zobacz werset 29).

I dzisiaj Pan pyta nas, „Czy wierzysz, że jestem w stanie ciebie poprowadzić i pokierować? Czy wierzysz, że nadal działam w twojej sprawie? Albo czy trzymasz ukryte myśli, że zapomniałem o tobie i zawiodłem cię?

Kilka wersetów z Pisma powinno dać wielką pociechę i pewność dla naszych serc:

  • „Ten kto zaufa Panu będzie bezpieczny” (Przyp. Sal. 29:25).
  • „Którzy ufają Panu są jak Góra Syjon, która się nie poruszy, ale stoi na zawsze” (Psalm 125:1).
  • „Ufajcie Mu zawsze wszyscy ludzie . . . Bóg jest schronieniem dla nas” (Psalm 62:8).

Boże Słowo jest pełne chwalebnych obietnic dla wszystkich, którzy Mu ufają! My nadal chcemy coś robić, rezygnować z czegoś, ofiarować, pracować i cierpieć. A przez cały ten czas On pragnie tylko naszego całkowitego zaufania. Jego Słowo mówi jasno. Bóg jest zadowolony tylko z naszej wiary: „A bez wiary nie można się podobać Bogu, bo ten kto przychodzi do Boga musi wierzyć że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają szczerze” (Hebr. 11:6).

Download PDF

SŁODKIE PODDANIE SIĘ BOGU

David Wilkerson (1931-2011)
January 3, 2018

W momencie, kiedy poddajemy się Chrystusowi i zdecydujemy się na absolutne posłuszeństwo Jemu, w naszym wewnętrznym człowieku jest wyzwalana potężna siła. Znika strach przed tym, co może nam uczynić człowiek. Nie ma więcej strachu przed Bogiem, czy piekłem czy odpłatą. I zamiast zranienia, bólu, kłopotu i niepokoju, Duch Boży zalewa nas nowym światłem, świeżą radością, chwalebnym pokojem i obfitą wiarą.

Jest powiedziane o Chrystusie, że wycierpiał i był posłuszny Swojemu niebiańskiemu Ojcu nie z powodu strachu, ale z powodu radości, jaka Go czekała. On odrzucił wszelki ciężar; biegł wytrwale; znosił hańbę; nigdy się nie zachwiał ani nie wahał w swoim umyśle – to wszystko ponieważ widział chwalebną nagrodę za posłuszeństwo. Niewymowna radość. Pokój. Odpocznienie. Wolność. Pełnię.

Strach nie jest najlepszą motywacją do posłuszeństwa, miłość tak. To słodkie poddanie się woli Boga otwiera dla nas niebo. Poddanie każdego grzechu, każdego aktu nieposłuszeństwa daje nam objawienie tego kim naprawdę jest Chrystus. Pismo mówi, „Ten kto grzeszy nie widział Go i nie poznał” (1 Jana 3:6).

Czy jest to możliwe, żebyśmy poprzez życie w nieposłuszeństwie już więcej Go nie znali? Czy może jest tak, że pogrążamy się w naszych pożądliwościach dlatego, że nigdy nie mieliśmy objawienia Chrystusa, Jego nienawiści do grzechu, Jego absolutnej świętości, Jego chwały i miłosierdzia? Prosto mówiąc, ten kto żyje w nieposłuszeństwie tak naprawdę nigdy nie widział Chrystusa.”

Jezus powiedział: „Kto ma Moje przykazania i przestrzega ich, ten Mnie miłuje. A tego, kto Mnie miłuje będzie miłował Mój Ojciec i Ja go umiłuję i objawię mu samego Siebie” (Jana 14:21).

Czy moglibyśmy pragnąć większej nagrody za posłuszeństwo z miłości, niż to, że objawi się nam Chrystus? On mówi:”Kochajcie Mnie na tyle, żebyście Mi byli posłuszni. Wtedy Ja was będę miłował i pokażę wam kim jestem!”

Download PDF

PASJA DLA CHRYSTUSA

David Wilkerson (1931-2011)
January 2, 2018

Rozważając sprawę zwiększenia naszej pasji dla Chrystusa musimy spojrzeć na naukę Chrystusa na temat uniżenia. „Ten, kto się wywyższa będzie poniżony, ale ten ktoś się uniża będzie wywyższony” (Mat. 23:12). Jezus właśnie wypomniał faryzeuszom ich pyszne postępowanie (23:5-7). Oni znają Pisma i mogą interpretować Słowo dla mas, ale ich życie temu nie odpowiada.

Jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to nawet najpilniejszy wśród nas musi przyznać się do związanego z tym grzechu. Na przykład, ludzie lubią uznanie. Kiedy Jezus szydził z Faryzeuszy, to mówił: Wy pragniecie być na świeczniku. Chcecie mieć najlepsze miejsca na publicznych spotkaniach i kochacie to, żeby was poznawali na ulicach.” Byli oni dumni i wywyższali się sami, zupełnie brakowało im uniżenia.

Z drugiej strony uniżanie się jest to całkowite poleganie na Panu. Słowo „poleganie” oznacza zaufanie we wszystkich sprawach i we wszystkich rzeczach. Szczere zaufanie nie zatrzymuje się na powiedzeniu, „Jestem słaby”, ale również oświadcza, „On jest mocny.” A takie zaufanie wymaga uniżenia i pokory.

Jezus jest dla nas przykładem uniżenia. Pan, który wszystko stworzył i dla Którego wszystko zostało stworzone, całkowicie polegał na Swoim Ojcu. Podkreślał to wiele razy, „Ja nie mogę sam od siebie nic czynić . . . gdyż zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (Jana 8:28-29).

Jeżeli naprawdę pragniesz pasji dla Jezusa, proś Ducha Świętego, żeby wszedł głęboko do twojego serca i pokazał ci wszelkie pragnienie wywyższania samego siebie. Jezus mówi, „Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Mat. 23:12).

Download PDF

ŻYCIE DAWANIA

Gary Wilkerson
January 1, 2018

Wszyscy kochamy słuchać kazań i czytać książki o Bożych błogosławieństwach. To prawda, że Bóg ma naturę dawania i możemy czerpać pomoc z uczenia się o tym więcej. Ale nasze chodzenie z Chrystusem musi się przesunąć od życia „otrzymywania” do życia „dawania”. Jezus daje nam moc do takiej przemiany w nas poprzez zmianę naszego świeckiego ducha na Swojego bogobojnego Ducha, „Zostałeś błogosławiony i teraz masz dawać te błogosławieństwa innym.

To jest chwalebna teologia – ale może to być najtrudniejsza zamiana, jakiej kiedykolwiek dokonasz. Życie otrzymywania jest łatwe; życie dawania jest trudne – ale jest tak nagradzające. Pamiętaj, Jezus pobłogosławił; Jezus złamał, Jezus oddał. Często ten proces załamuje się w nas po pierwszym kroku – nie przechodzimy poza część błogosławieństwa. Nie pozwalamy na złamanie naszego życia przed Bogiem, dlatego nie dochodzimy do ostatniego etapu – dawania. Dlatego wielu nie ogląda wypełnienia Bożego celu w sobie.

Podczas służby Chrystusa, dokonywał On wielu aktów dawania, ale tłumy przestały chodzić za Nim, kiedy zaczął głosić trudne prawdy. Nawet niektórzy z Jego uczniów odwrócili się i Jezus powiedział do dwunastu: „Czy wy też chcecie odejść?” (Jana 6:67). Ale Piotr szybko Mu odpowiedział: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa żywota wiecznego” (6:68).

Widzicie, że kiedy Jezus przeszedł od dawania do wymagania czegoś od nich, uczniowie byli zmuszeni, żeby dokonać wyboru. Czy pójdą za Jezusem, czy też odpadną z powrotem do starego życia, gdzie wybiorą swoje własne plany?

Planem jaki Jezus pozostawił Piotrowi było polecenie: „Karm Moje owce.” Właściwie powiedział to trzy razy (zobacz Jana 21:16-17). Mówił: Piotrze, Moi ludzie potrzebują pomocy, więc zaopiekuj się nimi. Karm ich. Oddaj za nich swoje życie.”

Jezus wysłał Piotra do oddania życia i robi to samo dla nas.

Download PDF

GÓRA BOŻEJ ŚWIĘTOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)
December 29, 2017

Chwalebny obraz łaski w Bożej interwencji w Sodomie widzimy, kiedy On dosłownie złapał Lota i jego rodzinę i wyciągnął ich z miasta.. „Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem” (1 Mojż 19:16).

Kiedy Lot ociągał się, będąc na skraju zniszczenia, nie mając siły i woli, by siebie uwolnić, Bóg poprowadził za rękę tego zakłopotanego, zwiedzionego, zniewolonego grzechem człowieka w bezpieczne miejsce. Mówił w zasadzie do Lota, „Kocham cię i nie pozwolę ci zginąć, kiedy ześlę sąd. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym i ostrzegałem cię. Teraz wychodź!”

„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych” (Rzymian 5:6). Dosłowne znaczenie słowa „słabi”, oznacza tu „bez możliwości lub woli.” Bóg mówi, że On chce działać za nas, bo my nie mamy nic, co możemy dać.

Pan ma jeszcze jedno polecenie dla Lota: „Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął. (1 Mojż 19:17). Ta góra reprezentuje Bożą obecność, miejsce sam na sam z Nim. Widzimy to powtarzane wiele razy w Piśmie Świętym. Na górze Mojżesz był dotknięty Bożą chwałą; Jezus szukał Swojego Ojca w modlitwie; Chrystus był przemieniony przez swoimi uczniami.

„Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze świętej” (Psalm 48:2).

„Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami” (Izajasz 2:3).

Kiedy Bóg wyzwoli cię przez wiarę w Jego obietnice, biegnij prosto na górę Jego świętości – Jego obecności.

Download PDF

DO WALKI

David Wilkerson (1931-2011)
December 28, 2017

Wyobraź sobie, że trener bokserski bierze swojego zawodnika na samotny obóz szkoleniowy i poświęca całą sesję, motywując go do wielkiej walki.

„Nie martw się! Ja będę koło ciebie cały czas. Oto lista wielkich bokserów z przeszłości. Przestudiuj ich każdy ruch i nie będziesz musiał sam do tego z trudem dochodzić. Jesteś zwycięzcą i jeżeli będziesz stosował się do moich wskazówek i zapamiętasz wykresy, które narysowałem, możesz wejść na ring z każdym i zwyciężyć.”

Jak głupio to brzmi? Jaki trener zrobiłby coś takiego? Ale wielu chrześcijan, którzy nazywają siebie wojownikami, nigdy nie przeszło prób i treningów. Prawda jest taka, że oni nigdy nie walczyli i nie są przygotowani do walki.

Dlaczego tak wielu wierzących przeżywa tak trudne chwile? Bóg wie, że szatan będzie rozwiązany na ziemi na ostatnią bitwę. Pan będzie potrzebował dobrze wyszkolonych wojowników, którzy pokonają moce piekła.

Ci głęboko doświadczeni święci stają się dowódcami armii czasów ostatecznych. Rodzaj szkolenia, który jest im potrzebny, wymaga dyscypliny duchowej, ale też fizycznej. Jakub poświęcił całe swoje ciało walce – wszelkie ludzkie możliwości. Powstał w nim duch walki i pismo mówi, „A będąc w pełni sił walczył z Bogiem” (Ozeasz 12,4).

Ten werset pisma ma wielkie znaczenie dla wszystkich, którzy chcą zwyciężać w modlitwie. Mówi, że Jakub zwyciężył w walce, będąc „w pełni sił”! Drogi święty, jeżeli masz zwyciężać w tych czasach ostatecznych, musisz w to włożyć całą swoją siłę. Bóg chce wzbudzić ludzi, którzy są pochłonięci tym, by być używani przez Niego, by pomagać innym.

Download PDF