Marea Apostazie | World Challenge

Marea Apostazie

David WilkersonMay 7, 1986

Înainte ca anticrist sã se descopere, o tainã a fãrãdelegii va fi deja la lucru. Cel ce va veni va apãrea dupã o activitate puternicã a apostaziei. Satan ºi toate puterile întunericului vor fi scenariºtii - distrugând credinþa multora. Datoritã faptului cã pacatul se va înmulþi, dragostea multora se va rãci foarte tare. Vor exista creºtini epave în toate pãrþile.

Cea mai mare îngrijorare a lui Dumnezeu nu este în ceea ce cad creºtinii - ci dela ce cad! Multitudini de creºtini incluzând pastori, diaconi, slujitori de tot felul îºi pierd credinþa ºi încrederea în puterea numelui lui Isus! Ei se îndepãrteazã de Hristos ca cel care are rãspuns la toate. Cad dela credinþa aceea copilãreascã numai în EL ca ºi soluþia tuturor problemelor vieþii. Existã o întoarcere în masã cãtre metode, cãtre psihologie, cãtre expertiza umanã, cãtre filosofiile ºi doctrinile oamenilor.

Toþi profeþii vechimii au vãzut aceastã ultimã apostazie. Isaia a transmis un mesaj dela Domnul care are de-a face în mod specific cu zilele noastre. El a prevestit ce se întâmplã chiar acum; a avertizat ºi a spus despre oamenii din zilele de pe urmã care ,,se vor întoarce în Egipt pentru ajutor ºi vor respinge pe Domnul ca ºi sursa lor de împlinire a nevoilor".

Dumnezeu a vrut sã fie sigur cã nu va exista nici o greºealã ca sã se înþeleagã clar cui îi este adresatã aceastã profeþie. El a spus lui Isaia: ,,Du-te acum - zice Domnul - de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tãbliþã, ºi sapã-le într-o carte, ca sã rãmânã pânã în ziua de apoi, ca mãrturie pe vecie ºi în veci de veci" (Isaia 30: 8). Traducerea literalã sunã cam aºa ,,Ca sã rãmânã pentru generaþiile viitoare, pentru zilele de pe urmã". Capitolul 30 din Isaia este mesajul lui Dumnezeu pentru biserica din zilele de pe urmã. Cât de exact ºi adevãrat este aceasta!

,,Vai, - zice Domnul - de copiii rãzvrãtiþi, cari iau hotãrâri fãrã Mine, fac legãminte cari nu vin din Duhul Meu, ºi îngrãmãdesc astfel pãcat peste pãcat! Ei se pogoarã în Egipt, fãrã sã mã întrebe, ca sã fugã supt ocrotirea lui Faraon, ºi sã caute un adãpost supt umbra Egiptenilor!" (Isaia 30: 1-2).

De ce îi numeºte Dumnezeu copii rãzvrãtiþi? Pentrucã au comis pãcatul ultim, cauzând Domnului cea mai mare durere! Aici ne este prezentat un pãcat mai rãu decât adulterul - mai rãu decât curvia, sau furtul, sau minciuna, sau ura faþã de frate. Este pãcatul final al rãzvrãtirii ºi apostaziei! Dumnezeu îl numeºte pãcat îngrãmãdit - adãugând pãcat peste pãcat!

Este o palmã peste faþa Domnului - cel mai flagrant, desãvârºit, ultim pãcat posibil pe care un copil al lui Dumnezeu poate sã îl comitã. Este sã te duci mai degrabã în Egipt decât sã consulþi pe Domnul! Aceasta a fost spusã liderilor lui Israel sub Ezechia - dar deasemenea bisericii din zilele de pe urmã.

Abuzul de droguri, alcoolismul, adulterul, jocurile de noroc, homosexualitatea, curvia, pornografia - toate aceste fapte rele sunt pãcate împotriva trupului, împotriva societãþii, ºi împotriva legilor ºi poruncilor lui Dumnezeu. Dar acest pãcat este chiar împotriva Domnului. Este o ofensã personalã la adresa unui Dumnezeu sfânt!

Pãstraþi asta în minte - acesta este Domnul nostru întristat care vorbeºte:

,,Faceþi planuri fãrã sã mã consultaþi!"

,,Acum sunteþi în rândurile celor ce se bizuie pe puterile lor, ºi nu în Duhul!"

,,Vã întoarceþi chiar la lucrurile de care v-am eliberat - mergeþi înapoi sã cautaþi ajutor de la ceea ce odatã va cauzat toatã durerea ºi sclavia."

,,Vai de cei ce se coboarã în Egipt dupã ajutor, se bizuiesc pe cai ºi se încred în mulþimea carãlor ºi în puterea cãlãreþilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel, ºi nu cautã pe Domnul!" (Isaia 31: 1).

Aduceþi-vã aminte cã aceasta are de-a face cu eliberarea faþã de duºman! Are de-a face cu izbãvirea! Cum sã eliberãm pe poporul lui Dumnezeu de furia duºmanului! Asirienii sunt la porþile cetãþii, ameninþând cu distrugerea. Asiria înseamnã duºmanul biruitor. Aceasta reprezintã legãturile care se pare cã sunt pline de succes astãzi! Cum vor sta în faþa acestui duºman dela poarta cetãþii, pãstorii Domnului, bãtrânii ºi liderii? Se pare cã a ºters totul înaintea lui ºi este fara oprire.

Ei ºi-au întors ochii cãtre duºman în loc sã priveascã plini de încredere cãtre Domnul! S-au întors cãtre braþul de carne. Au trimis ambasadori în Egipt, la liderii guvernelor ºi generalilor în Þoan ºi Hanes. Au luat problemele în mâinile lor.

Isaia ne descrie o pictura vie a goliciunii ºi chinului ce avea sã-i întâlneasacã. Coborând în Egipt ei se îndreptau ,,printr-un þinut strâmtorat ºi necãjit, de unde vine leoaica ºi leul, nãpârca ºi ºarpele zburãtor." Nu vor gãsi nimic altceva decât goliciune ºi deºertãciune. ,,...de aceea eu numesc locul acesta ,,zarvã" fãrã nici o ispravã" (Isaia 30: 7).

Zarvã în ebraicã înseamnã aici ,,Am numit Egiptul, Gurã Mare care nu face nimic." Alþii îl traduc ,,Oamenii lãudoroºi ce sunt leneºi." (Keil, Delitzsch).

Imaginea este teribilã: Iatã-i pe oamenii lui Dumnezeu, care merg îndãrãt prin acelaºi deºert din care au fost eliberaþi, întorcându-se pentru ajutor cãtre o lume mândrã, lãudãroasã care nu putea sã miºte deloc! Doreau încã odatã sã îndure goliciunea, durerea, suferinþa - într-o pustie pentru a cãuta ajutor în lume.

Priviþi la bisericã astãzi; priviþi la armatele de experþi bine pregãtiþi; priviþi la pãstorii ºi lucrãtorii ei. Unde se îndreaptã majoritatea dintre ei? Înapoi în pustie, înapoi la Egiptul Gurã-Mare! Se întorc dela Omul din Galileea, dela ocara Crucii; dela puterea rugãciunii; dela credinþã; dela Cuvântul lui Dumnezeu. ,,Poporul acesta este un popor rãzvrãtit, niºte copii mincinoºi, niºte copii cari nu vor sã asculte Legea Domnului" (Isaia 30: 9).

Moise a proorocit chiar cã acest lucru se va întâmpla în zilele de pe urmã. El a prevestit decãderea poporului lui Dumnezeu. ,,Luaþi cartea aceasta a legii, ºi puneþi-o lângã chivotul legãmântului Domnului, Dumnezeului vostru, ca sã fie acolo ca martorã împotriva ta. Cãci eu îþi cunosc duhul tãu de rãzvrãtire ºi încãpãþânarea ta cea mare. Dacã vã rãzvrãtiþi voi împotriva Domnului cât trãiesc eu încã în mijlocul vostru, cu cât mai rãzvrãtiþi veþi fi dupã moartea mea! Strângeþi înaintea mea pe toþi bãtrânii seminþiilor voastre ºi pe cãpeteniile oºtirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faþa lor, ºi voi lua martor împotriva lor cerul ºi pãmântul. Cãci ºtiu cã dupã moartea mea vã veþi strica, ºi vã veþi abate dela calea pe care v-am arãtat-o; ºi în cele din urmã vã va ajunge nenorocirea, dacã veþi face ce este rãu înaintea Domnului, pânã acolo încât sã-L mâniaþi prin lucrul mâinilor voastre" (Deuterenom 31: 26-29).

El a atenþionat: ,,Vã veþi întoarce - un rãu va veni peste voi în zilele de pe urmã". Moise a proorocit ,,cãci voi duce pe poporul acesta în þara pe care am jurat pãrinþilor lui cã i-o voi da, þarã unde curge lapte ºi miere, el va mânca, se va sãtura ºi se va îngrãºa, apoi se va întoarce la alþi dumnezeu ºi le va sluji, iar pe Mine Mã va nesocoti ºi va cãlca legãmântul Meu" (Deuterenom 31: 20).

Haideþi sã o scurtãm ºi sã vedem ce vor proorocii sã spunã. Ce înseamnã a nesocoti pe Domnul - sã meargã în Egipt? Cum se poate interpreta aceasta în zilele acestea de pe urmã? Dumnezeu spune: ,,Când ai fost chemat pentru prima datã - când te-am atins ºi te-am eliberat de supt puterea duºmanului, nu mã vroiai decât pe Mine! Te rugai pentru toate lucrurile! Aveai o credinþã de copil în Mine, cã te voi ghida, cã mã voi îngriji în mod miraculos de toate nevoile tale. Am fost bucuria ta - Eu singur am fost satisfacþia ta. Nu erai fãrã vlagã; aveai o inimã doritoare dupã Mine!

,,Acum îi ai pe toþi experþii, toate cãrþile care îþi explicã cum sã faci. Ai metode moderne, nu mai ai nevoie de Mine sã mã îngrijesc de nevoile tale. Ai experþi care sã îþi spunã cum sã colectezi bani, cum sã scrii scrisori, cum sã ceri ajutor. Ai seminarii, sesiuni de pregãtire, mai mulþi experþi, mai multe sfaturi, multe dintre ele incorporând învãþãturile lumii. Înveþi cum sã faci lucrurile mai bine, dar începi sã mã cunoºti mai puþin pe Mine! Nu sunt în centrul tuturor acestor lucruri, o faci în numele Meu plin de angajamente ºi muncind din greu, dar toate acestea te lasã fãrã vlagã, te goleºte, pentrucã eºti în drum spre Egipt. Mergi într-o direcþie greºitã.

Bisericile noastre nu mai au puterea lui Dumnezeu sã atragã oamenii. Ei coboarã în Egipt, sã împrumute muzica lui, dansul lui, spectacolul lui, sperând sã atragã mulþimi de oameni! Nici o pasiune pentru suflete - doar mulþimi! Creºterea bisericii cu orice preþ! Priviþi la revistele bisericilor medii; aratã ca ºi un program de cinema. Biserica vrea sã cãlãreascã pe caii rapizi ai Egiptului. Aceasta este o putoare în nãrile lui Dumnezeu.

Chiar ºi slujitorii din para-biserici cad, împietrindu-se! Lucrãtorii sunt parcaþi în faþa idolului numit TV. Mulþi citesc cãrþi de psihologie. În timp ce unii încã mai au pasiune pentru suflete, chiar pânã ºi aceasta devine deseori un exces de efort lumesc ºi energie umanã!

,,cari zic vãzãtorilor: ,,Sã nu vedeþi!" ºi proorocilor: ,,Sã nu proorociþi adevãruri, ci spuneþi-ne lucruri mãgulitoare, proorociþi-ne lucruri închipuite" (Isaia 30: 10).

O bisericã apostatã nu vrea sã aibã nimic în comun cu proorociile ºi vedeniile oamenilor neprihãniþi. Nu vor nici un mesaj care sã deranjeze, care sã întristeze lumea lor plinã de succes. Refuzã orice fel de corecþie. Totul este scuzat sub stindardul dragostei.

Ei strigã ºi vor spectacol! Se strîng cu miile la concerte, teatre, întâlniri sociale, ridiculizeazã pe profeþi. κi bat joc de ceea ce ei numesc Profeþii Fanatici! Trãiesc în Amãgire. Nu vor nici un Predicator sau Evanghelist care sã le spunã adevãrul dur - sã scoatã sabia Domnului. Ei spun, ,,Gâdiliþi-ne în predici! Binecuvântaþi-ne! Fãceþi-ne fericiþi! Fãceþi-ne sã ne simþim bine!"

Special resping mesajul sfinþeniei ºi separãrii faþã de lume. Ei spun, ,,Abãteþi-vã din drum, daþi-vã în lãturi de pe cãrare, lãsaþi-ne în pace cu Sfântul lui Israel" (Isaia 30: 11).

Niciodatã nu m-am gândit cã o sã ajung sã trãiesc ziua când pastori din Adunãrile lui Dumnezeu îmi vor scrie scrisori de reproº, spunând cã aduc confuzie ºi deprimare trupului lui Hristos. Pentru ce? Pentrucã predic sfinþenie, judecatã ºi pocãinþã?

Ieremia a fost trimis sã prooroceascã împotriva evreiilor apostaþi, chiar propriul popor al Domnului. Dumnezeu l-a atenþionat, ,,Se vor lupta împotriva ta...frica de Domnul nu mai este în ei...ºi-au sãpat puþuri, puþuri crãpate, cari nu þin apã" (Ieremia 1, 2, 3).

De ce oamenii îmbrãþiºeazã mesajul prosperitãþii ºi resping corecþia ºi chemãrile la pocãinþã ºi sfinþenie? Este datoritã felului lor de viaþã. Predicile prosperitãþii se potrivesc perfect stilului plin de succes al felului lor de viaþã. Se îngrãmãdesc la aceºti predicatori pentrucã vor sã se simtã comfortabil în lumea lor materialistã. Nu vor sã renunþe la nimic, sau sã se sacrifice, sau sã audã despre cruce sau pierderi. Ei acum cumpãrã, obþin, se desfatã, cresc, urcã. Refuzã sã ia în consideraþie atenþionãrile profetice care spun cã distracþia se va termina în curând.

Ei trec pe lângã ea cu un zâmbet binevoitor. ªi asta e mai rãu decât o respingere pe faþã. ,,ªi vin cu grãmada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultã cuvintele tale, dar nu le împlinesc, cãci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblã tot dupã poftele lor. Iatã cã tu eºti pentru ei ca un cântãreþ plãcut, cu un glas frumos ºi iscusit la cântare pe coarde. Ei îþi ascultã cuvintele, dar nu le împlinesc de loc" (Ezechiel 33: 31-32).

Pentru prea mulþi creºtini, chiar dintre cei sinceri, care se numesc singuri ,,Poporul Domnului", chemarea sã se debaraseze de idolul TV, sã opreascã Rock and Roll-ul Dracilor, sã devinã serioºi în ceea ce priveºte lepãdarea totalã, sunã ca un mesaj din romane. Face parte din spectacol - le place sã o audã - sã spunã ,,Amin" la ea, dar nu îi afecteazã cu nimic. Continuã sã urmeze poftele inimii lor. Vedeþi, sunt eliberaþi, nu mai sunt supt lege sau legalism ºi totuºi refuzã sã permitã Duhului Sfânt sã penetreze în omul dinlãuntru pentru a scoate la ivealã corupþia ce s-a înfiltrat în vieþile ºi casele lor.

,,Cãci aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ,,În liniºte ºi odihnã va fi mântuirea voastrã, în seninãtate ºi înccredere va fi tãria voastrã." Dar voi n-aþi voit! ,,Ci aþi zis: Nu!...."(Isaia 30: 15-16).

Mesajul lui Dumnezeu cãtre bisericã este acesta: ,,Ultima voastrã speranþã, ultima voastrã putere ce vã rãmâne, este sã vã întoarceþi la Mine cu toatã inima; sã vã pocãiþi - sã vã încredeþi doar în Mine! Daþi la o parte Egiptul, lumea!

Spuneþi asta unui Tele-Evanghelist multimilionar! Spuneþi asta pãstorilor prosperitãþii ce sunt foarte ocupaþi! Spuneþi asta mulþimilor nebune dupã bani! Spuneþi-le cã ultima lor salvare acum este pocãinþa ºi sfinþenia! Nici mãcar nu au timp sã o ia în consideraþie, darãmite sã mai ºi rãspundã. Isaia spune cã vor respinge mesajul pocãinþei; al gândului de odihnã ºi încredere simplã - ei sunt prea ocupaþi cu alergatul dintr-un loc în altul pe caii rapizi, vânând propriile lor visuri.

Isaia prevesteºte un colaps instantaneu a acestor indivizi ºi slujitori care resping mesajul pocãinþei.

,,De aceea aºa vorbeºte Sfântul lui Israel: Fiindcã lepãdaþi cuvântul acesta, ºi vã încredeþi în sâlnicie ºi vicleºuguri, ºi vã spijiniþi pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spãrtura unui zid înalt, care, spãrgându-se, ameninþã sã cadã, ºi a cãrui prãbuºire vine deodatã, într-o clipã, îl sfãrâmã cum se sfãrâmã un vas de pãmânt, care se sfãrâmã fãrã nici o milã, ºi din ale cãrui sfãrâmãturi nu mai rãmâne nici un ciob mãcar, cu care sã iei foc din vatrã, sau sã scoþi apã din fântânã" (Isaia 30: 12-14).

Va veni un colaps instantaneu, peste noapte, a slujitorilor, bisericilor, stilurilor de viaþã a celor ce le este bine acum în Sion! Am vãzut ceea ce Isaia a vãzut! Va veni foarte curând o calamitate economicã, atât de neaºteptatã, de instantanee cã revãrsarea banilor va înceta! Tele-Evangheliºtii vor falimenta unul dupã altul. Multe biserici care sunt în datorii vor cãdea în faliment deasemenea.

Cei ce predicã numai prosperitatea vor deveni cei mai urâþi predicatori din þarã. Deja am primit scrisori dela cei care au fost în acea tabãrã a prosperitãþii dar care acum sunt în mare necaz financiar, ºi cei rãniþi se întorc spre învãþãtorii lor plângând ,,M-ai înºelat! De ce nu mai funcþioneazã învãþãtura ta acum?" Chiar aceºti învãþãtori vor fi terifiaþi, privind colapsul de peste noapte!

Credeþi-mã, totul e pe cale sã se sfãrâme! Minte oare Isaia? Ascultaþi-l: ,,Pentrucã aþi respins acest cuvânt al sfinþeniei, pocãinþei ºi atenþionãrilor profetice, zidul înalt pe care l-aþi construit va cãdea pe neaºteptate, se va termina într-un moment!"

Cine poate sã o creadã? Astãzi, milioane de dollari curg fãrã nici o problemã! Ei construiesc, cumpãrã, vând, merg dupã visuri ca ºi cum nu se va termina niciodatã! Dar ziua este chiar foarte aproape - în scurt timp, un colaps nemaipomenit va veni! Atât de nemilos! Atât de zguduitor! Atât de neaºteptat! Cine ar fi crezut cãderea Pieþii de Petrol? Cine ar fi crezut cã Naveta noastrã va exploda?

Mii de pãstori apostaþi împreunã cu turmele lor vor tremura în ruºine ºi teroare! ,,O mie vor fugi la ameninþarea unuia singur, ºi când vã vor ameninþa cinci, toþi veþi fugi, pânã veþi rãmânea ca un stâlp pe vârful unui munte, ºi ca un steag pe creºtetul unui deal." (Isaia 30: 17).

Asta înseamnã cã frica îi va copleºi. Vor fi fugãriþi în toate pãrþile, fãrã loc de adãpost, fãrã odihnã, fãrã încredere, fãrã putere interioarã - terorizaþi! Vor deveni doar o umbrã a ceea ce a fost odatã!

Împãrãþia egocentrismului, mândriei, ambiþiei se va prãbuºi! Atenþionãrile lui Isaia nu vor fi respectate - atenþionãrile mele vor fi batjocorite. Dar au fost avertizaþi! Când va veni, ºi va veni, la ce bun va mai fi mesajul lor? Cine va asculta? Visurile ºi iluziile lor vor fi spulberate! Platformele de spectacol decimate! Pânã ºi cei rãi vor spune: ,,Cum de s-a întâmplat? De ce Dumnezeu le-a fãcut aºa ceva?"

Aceste atenþionãri nu îi vor speria pe creºtinii ce cunosc pe Dumnezeu. Atenþionãrile Domnului Isus au fost mai puternice decât cele ce abia a-þi citit - celor ce se încredeau în El, le-a spus: ,,Nu vã temeþi." Continuati sa cititi voi care sunteti sfinþi - existã ºi o parte glorioasa a acestor lucruri!

Cât de mult doreºte Domnul ca sã aibã un popor care sã tânjeascã dupã El! Se întristeazã pentru tot ce este apostat, dar compasiunea Sa va face sã aparã un popor care se pocãieºte, care î-L doreºte numai pe El! ,,Totuº Domnul aºteaptã sã Se milostiveascã de voi, ºi Se va scula sã vã dea îndurare, cãci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toþi ceice nãdãjduiesc în El!" (Isaia 30: 18).

Isaia se adresa acum unui popor din viitor! El vorbea unui popor care avea sã formeze Sionul spiritual - Ierusalimul, care nu poate niciodatã sã cadã sau sã se prãbuºeascã. Este vorba de un popor sfânt a cãrui principalã caracteristicã este o inimã ce tânjeºte dupã Dumnezeu!

Care era semnul bisericii apostate? Ei nu cãutau pe Domnul, ci îºi doreau Egiptul, lumea, firea, tot ce era pãmântesc. Aceasta este lipsa tristã din bisericile de astãzi! Existã atât de puþinã dorinþã profundã de Hristos. Atât de puþin timp în care creºtinii sã intre în cãmãruþã ºi sã-L doreascã pe El ca plinãtatea vieþii. Avem o genaraþie care va lucra pentru El, va mãrturisi, va hrãni sãracii, va ajuta pe cei fãrã de acoperiº, ºi se va implica în nevoile umane. Dar atât de puþini îºi petrec timpul tânjind dupã El. Dumnezeu a spus: ,,Dar poporul Meu M-a uitat de zile fãrã numãr" (Ieremia 2: 32b).

În timp ce tot în jur se va prãbuºi ºi va fi plânset - acest popor nu va plânge! Dumnezeu le va auzi strigãtul ºi le va rãspunde rugãciunile! ,, Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga, cum va auzi te va asculta." (Isaia 30: 19).

Va fi lipsã! Va fi pesecuþie din partea lui Satan, a lumii, a împrejurãrilor, dar Dumnezeu se va manifesta în mijlocul poporului Sãu. Prezenþa Domnului le va fi preþioasã. ,,Domnul vã va da pâine la necaz, ºi apã în strâmtoare. Învãþãtorii tãi nu se vor mai ascunde, ci ochii tãi vor vedea pe învãþãtorii tãi." (Isaia 30: 20).

Dumnezeu va da acestui popor o revelaþie adevãratã. Vor vedea ce alþii nu au vãzut! Vor fi conduºi pas cu pas de Domnul! Adevãratul Cuvânt nu va fi o foamete pentru ei, nu vor mai avea nevoie de predici înregistrate pe casete sau seminarii la mare distanþã. Domnul are deja pregãtit predicatori ai sfinþeniei ºi pocãinþei care aºteaptã ora în care creºtinii vor fi gata sã asculte. Nu vor mai fi defãimaþi ºi ostracizaþi - ei vor sta în spãrturã ºi vor proclama Cuvântul pur ºi sfânt al Domnului unei naþiuni ce tremurã. ,,Urechile tale vor auzi dupã tine glasul care va zice: ,,Iatã drumul, mergeþi pe el!" când veþi voi sã vã mai abateþi la dreapta sau la stânga." (Isaia 30: 21).

Aceºti oameni vor distruge toþi idolii lor! Atât de mult vor tânji dupã Domnul, cã toþi idolii vor dispãrea! ,,Veþi socoti ca spurcate argintul care vã acopere idolii ºi aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurãþie le vei arunca, ºi le vei zice: ,,Afarã cu voi de aici!" (Isaia 30: 22).

Se vor bucura în lucrarea lor cea mare când totul în jur va fi fricã, eºec ºi prãbuºiri cutremurãtoare. ,,Atunci El va da ploaie peste sãmânþa pe care o vei pune în pãmânt, ºi pâinea, pe care o va da pãmântul, va fi gustoasã ºi hrãnitoare, în acelaº timp, turmele tale vor paºte în pãºuni întinse" (Isaia 30: 23).

Slavã Domnului! Aceastã rãmãºiþã va avea un seceriº mãreþ în ziua ruinei ºi calamitãþii. Ei nu vor fugi ºi nu se vor ascunde! Vor auzi sunetul trompetei ºi vor fi pregãtiþi. Ei se ascund în Hristos, în crãpãtura stâncii.

În ultimii anii, ºi acum cu o mai mare intensitate, Dumnezeu îºi pregãteºte un popor pe care îl va chema în ziua mãcelului! Ei nu se vor cutremura când toate celelalte lucruri vor fi cutremurate de Dumnezeu. Ei vor avea acea odihnã ºi putere linistita; aceea incredere in El!

Ei nu se vor usca! Nu se vor descuraja sau prãbuºi! Nu va fi nici o confuzie în ei! Vor ºti cã Dumnezeu i-a pregãtit pentru acel timp. Vor bea din râuri de apã divine! ,,Pe orice munte înalt ºi pe orice deal înalt, vor izvorâ râuri, curgeri de apã, în ziua marelui mãcel, când turnurile vor cãdea" (Isaia 30: 25).

Credeþi aceasta? În ziua când Dumnezeu va dãrâma toate întãriturile în care oamenii ºi biserica apostatã s-au încrezut, când marele mãcel al lucrãrilor centrate pe om va începe, ei vor bea liniºtiþi din râuri de apã supranaturalã!

ªi mai mult decât atât, aceºti rãniþi dar încrezãtori sfinþi vor intra în cea mai mare ºi mai strãlucitoare revelaþie pe care Hristos a descoperit-o vreodatã umanitãþii. ,,ªi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de ºapte ori mai mare (ca lumina a ºapte zile), când va lega Domnul vânãtãile poporului Sãu, ºi va tãmãdui rana loviturilor lui" (Isaia 30: 26).

În fiecare zi ce rãmâne pânã la revenirea lui Hristos, acest popor pocãit, încrezãtor ºi plin de râvnã va contempla pe Isus cu o luminã veºnic crescândã! Acest trup se va bucura de o revelaþie a lui Hristos de ºapte ori mai intensã decât toate celelalte revelaþii din trecut. Ne vom întâlni cu El, ca ºi mireasa Sa, îmbrãcaþi în strãlucirea Sa.

Dacã acest mesaj vã sperie sau vã tulburã, cercetaþi-vã inimile! Acesta nu este un mesaj de judecatã ºi întristare pentru cei biruitori. Cei ce se încred în Domnul cu toatã inima se vor bucura cãci ziua rãscumpãrãrii noastre se apropie!

Sunt unul dintre cei mai entuziasmaþi predicatori din lume! Abia cã pot sã îmi stãpânesc bucuria pentru cã Dumnezeu este pe cale sã dãrâme, ºi sã cutremure tot ce este din lume ºi din fire!

Sfinþi - bucuraþi-vã cu mine!

Download PDF