Det Sista och Stora Avfallet | World Challenge

Det Sista och Stora Avfallet

David WilkersonOctober 2, 2006

Aposteln Paulus talar om ett omfattande avfall som skall komma över jorden i den sista tiden. Vad menas med avfall? Det är ett avvisande av en sanning som man en gång trott på och bekänt. Med andra ord så är det en separation från Guds sanningar. Om detta skriver Paulus:

När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda…Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske…(2 Tess 2:1-3).

Nyligen uppmanade mig Den Helige Ande att studera Hesekiel kapitel 16 som talar om den avfälliga kyrkan. När jag läste detta kapitel överväldigades jag av den sorg som Gud känner. Här uppenbaras hur förkrossat hans hjärta är över en kyrka som glömt sina grundvalar och som vänt sig bort från sitt underbara ursprung. Enligt Hesekiel hade Israel blivit så korrumperat, till och med värre än Sodom. Detta folk som Gud befriat, renat och välsignat hade nu vänt ryggen mot honom och tagit avstånd från det som de en gång trodde på och predikade. Deras avfall genomborrade hans hjärta. Så Gud sände profeten Hesekiel till dem med ett skarpt budskap. Detta budskap är en profetia som var riktat till Israel på den tiden men också till kyrkan i vår tid. Hesekiel började med dessa hårda ord:

”Hör därför Herrens ord, din sköka” (Hes 16:35).

Och Guds budskap var följande:

”När jag fann dig hade du blivit kastad åt sidan på ett öppet fält, övergiven och blödande. Jag räddade dig och älskade dig, tvättade dig med rent vatten. Du växte upp och blev en vacker kvinna. Jag överöste dig med välsignelser, klädde dig och gav dig vackra smycken. Jag slöt ett förbund med dig och du blev min. Jag gav dig framgång, gjorde dig känd och respekterad bland alla hedningar”. (Hes. 16:5-11, min fria tolkning).

Tänk på hur Hesekiel beskriver Israel i detta kapitel. Här beskrivs ett folk som en gång blivit befriat från slaveri och död, en församling smyckad och klädd som en vacker brud. Stämmer inte denna beskrivning in också på Guds folk idag? Vi var alla nersölade i blod, snärjda av synd när Jesus fann oss, renade oss och gjorde oss hela. Han har befriat var och en som kommer till honom. Han gör oss till nya skapelser, överöser oss med välsignelser och gör oss till ett vittnesbörd för världen.

När jag tänker på våra andliga fäder i den nytestamentliga kyrkan ser jag dem som tjänare vilka gav sina liv för att försvara evangeliet. Från första början och ända till slutet predikade lärjungarna och apostlarna alla Guds påbud och proklamerade Kristus som Messias. Herren överöste det första århundradets kyrka med sina rika gåvor så den växte och hade framgång i sanning och ande. Det dröjde inte länge förrän dess inflytande spred sig över hela världen.

Utifrån dessa rötter spirade ett träd med många grenar. Idag kallar vi dessa grenar för samfund, organisationer och rörelser vilka har en mångfald av namn och former såsom Baptister, Metodister, Presbyterianer, Pingst och så vidare. När vi studerar dessa grenars ursprung upptäcker vi att de flesta av dessa kom till liv genom brinnande Kristi tjänare. Många av dessa grundare fick betala med livet för sin hängivenhet till Guds rena ord.

I mitt arbetsrum har jag nio volymer av John Wesley, Metodistkyrkans grundare. Jag tror att Wesley måste vara en av de gudfruktigaste människor som någonsin levat. Han var förtvivlad över det andliga tillståndet i England, Skottland, Irland och Wales och bad ständigt för dess invånare. Wesleys hängivelse ledde till en av de största väckelserna i världshistorien.

Wesley brukade rida iväg till häst medan det ännu var mörkt för att predika för gruvarbetarna klockan sex på morgonen innan de började arbeta. Han genomled många svårigheter och blev ibland misshandlad av uppretade folkmassor. Men Wesley arbetade troget på tills väckelsen bröt ut. Denna väckelse berörde alla samhällsklasser, alltifrån fängelserna till högt uppsatta män på regeringsnivå.

I Amerikas tidiga historia höll metodistpredikanter friluftsmöten liknande de som Wesley hade, så kallade ”Camp Meetings”. Dessa män, tända av anden och med samma iver som Wesley red till häst genom Kentucky, Tennessee och mellanvästern. Mötena hölls på landsbygden och drog skaror från vida omkring. Predikan var så kraftfull och med sådan överbevisning om synd att åhörare till och med svimmade. Folk ropade till Gud om förlåtelse för sina synder.

Eller tänk på den moderna Pingströrelsens tidiga dagar. Denna rörelse startade i början på det förra seklet i en liten enkel kyrka på Azusa Street i Los Angeles. Församlingen bestod av några få ödmjuka människor, både svarta och vita som ägnade sig åt bön och fasta. Som resultat manifesterade sig Den Helige Ande på ett kraftfullt sätt ibland dem. Guds ande var så stark att många människor föll till marken så fort de klev in i lokalen.

Snart kom besökare från hela staden för att uppleva väckelsen. Sedan kom folk från andra länder och väckelsen spreds över hela världen. Genom denna väckelse framkom många rättfärdiga män och kvinnor fyllda av Den Helige Andes eld. De var tjänare som inte böjde sig för den tidens avgudar. Utifrån denna väckelse uppstod många av de pingstorganisationer som vi känner till idag.

Precis som Herren sa om Israel skulle han kunna säga om de flesta av dessa grupper idag.

”Jag fann dig i en tid av nöd. Jag reste dig upp, gav dig rättfärdighetens kläder, älskade dig och välsignade dig. Du var fattig men jag gjorde dig framgångsrik och du fick inflytande över nationerna. Men efter detta blev du högmodig och prostituerade dig. Du missbrukade gåvorna jag gav dig. Du glömde hur jag fann dig, naken och hjälplös.

”Du bedrev dessa vidrigheter och horerier utan att någonsin tänka på din ungdom, att du låg naken och sprattlade i ditt blod” (Hes. 16:22).

Här ser vi tydligt vad som menas med avfällighet, när Guds folk överger den sanning som en gång räddade dem. Gud sa till Israel:

”En gång bekände du och trodde men nu har du blivit sanningens förrädare. Du har lämnat dina gamla stigar, uppfunnit metoder skapade av människor. Du älskar mig inte längre och du har slutat att lita på mig. Istället går du din egen väg och detta har upptänt min vrede”.

”Äktenskapsbryterskan bedrar sin man med andra” (Hes. 16:32).

Här, i en enda mening ser vi tendensen hos Guds folk, vi är helt enkelt benägna att avfalla. Många av oss glömmer någon gång under vår vandring med Herren vår första tid med honom. Vi glömmer hur det var att bli funnen i vår synd, renade, älskade och välsignade av Gud. Med tiden blev vi sakta ljumma eller kalla i vår relation till honom och andra förälskelser tog vår uppmärksamhet.

Du kanske protesterar och säger att detta inte är den korrekta tolkningen av Hesekiel kapitel 16, att profetens budskap bara var riktat till det gamla Israel. Å andra sidan konstaterar Paulus att de gammaltestamentliga sanningarna har en dubbel tillämpning, både för den tidens människor och för oss som lever nu.

”Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss.” (1 Kor. 10:11).

När vi läser Hesekiels profetia på detta sätt har den en tydlig dubbel betydelse och visar oss hur Gud ser på när hans folk avfaller. Låt mig ge ett tydligt exempel på var vi ser detta avfall idag.

Den Episkopala kyrkan har vid upprepade tillfällen varit på löpsedlarna de senaste åren. Den tillhör ett av de äldsta och största samfunden i världen och som från början var fast grundad i biblisk undervisning. Man predikade evangeliet om en uppstånden frälsare och dess predikstolar var välsignade med profeter och helgade predikanter. Den Episkopala kyrkans gudfruktiga inflytande spreds över världens kontinenter.

Nu däremot har denna en gång så hängivna kyrka avfallit från sitt ursprung. Här kan vi tala om ett folk som hamnat långt bort ifrån sitt ursprung. Detta samfund är ett av de första att viga en homosexuell biskop. Vissa episkopala ledare ifrågasätter Jesu gudomlighet. Nyligen fastslog biskopar och lekmän att kyrkans olika stift kan tolka treenigheten som de önskar. Gud kan vara en kvinna, Jesus en kärleksfull tanke och Anden individens eget val. Det är helt enkelt hädelse. Den nyligen valda högsta biskopen är en kvinna som antagit den homosexuella agendan och nu håller samfundet på att splittras. Lokala kyrkor stoppar sitt ekonomiska stöd. Afrikanska biskopar har fått nog och protesterar mot att de amerikanska kyrkorna avfaller samtidigt som medlemsantalet krymper.

I England ser vi samma sak hända i den Anglikanska kyrkan. Dess magnifika byggnader som funnits i århundraden och som en gång var fyllda av hängivna troende stängs nu för gott. Samfundet har nått ett sådant kritiskt tillstånd att de varit tvungna att sälja många av sina byggnader. En del av dessa förvandlas nu till nattklubbar, ockulta muséer och till och med till moskéer. Denna process har fått ett eget namn och kallas ”avhelgelse”.

Både Harvard och Yale var från början bibelskolor som grundades av gudfruktiga predikanter. Stora väckelser drabbade en gång i tiden dessa universitet och kraftfulla predikanter sändes ut från dem. Men nu är dessa berömda universitet en grogrund för ateism och förnekande av Kristi gudomlighet. De har blivit institutioner som kommit långt bort från sina bibliska rötter.

Samma sak gäller för Columbia University i New York samt för Princeton i New Jersey som båda grundades av gudfruktiga predikanter. För allt fler och fler är Gud inte längre en himmelsk fader utan om möjligt också en kvinnlig gudomlighet. Kristus är inte längre Guds son utan beskrivs endast som en god människa eller som en karismatisk lärare.

Kristna universitet och pastorsutbildningar världen över har genomsyrats av denna avfällighet. Skolorna håller på att förlora kampen om den gamla traditionella undervisningen på grund av att professorerna inte längre håller fast vid bibliska sanningar. Det nya evangelium som de presenterar avfärdar Kristi gudomlighet, bibliska ställningstaganden om renhet och moral samt dom och helvete som en realitet. Tänk igen på vad Hesekiel sa till Israel:

”Så sant jag lever, säger Herren Gud, din syster Sodom och hennes döttrar handlade inte lika illa som du…I allt du gjorde var du snart nog mer fördärvad än de. Eftersom du har begått avskyvärdare synder än de framstår de som rättfärdiga i jämförelse med dig.” (Hes. 16:48, 47, 52).

Sedan beskriver Herren Sodoms synder och förklarar varför han utplånade dem.

”Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig. De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn. Som du har sett gjorde jag då slut på dem.” (Hes. 16:49-50).

Sodoms synder var i första hand högmod och arrogans. Du har säkert hört talas om ”Gay Pride”. New York City har en årlig Gay Pride parad med upp emot 400 000 deltagare. I paraden finner man plakat som säger: ”Gud är homosexuell”, ”Kristus var Gay”, samt ”Gay och stolt”. En gång bevittnade jag hur några i paraden hoppade ut ur paradtåget och attackerade en liten grupp människor som bar plakat som sa: ”Jesus älskar homosexuella, men han hatar synd.” Den lilla gruppen ville bara förmedla kärlek men de blev istället brutalt påhoppade.

Trots sådan rättfram arrogans konstaterar Gud i Hesekiel, kapitel 16:

”Den avfallna kyrkans högmod och arrogans är värre än dessa gayaktivisters. Inte ens Sodom syndade såsom ni syndar.”

Faktum är att det är rent högmod och fruktansvärt arrogant att smäda Kristi namn, att kalla Gud för kvinna och påstå att kyrkan inte har någon himmelsk fader. Om det inte finns någon fader så kan det inte finnas någon son, vilket är den centrala lögnen i Islam.

Vilket avskyvärt djup av högmod det krävs för att avlägsna gudomligheten hos honom som dog för att rädda oss!

Ändå är det samma fruktansvärda högmod som nu bryter ut i en del evangeliska organisationer och som vänder kyrkan emot sina fäders sanningar. Vi ser en våg av total avfällighet.

Mest av allt avskyr Gud det ljumma evangelium bestående av halvsanningar som nu sprider sig över världen. Detta evangelium säger: ”Bara tro på Jesus så blir du frälst, det är allt som behövs.” Det bortser ifrån helheten i Guds ord som talar om omvändelse från tidigare synder, om att ta på sig sitt kors och om att bli förvandlad till en avbild av Kristus genom Den Helige Andes inre verk. Det tiger helt och hållet om att det finns ett helvete och en dom efter detta livet.

Jesaja varnar för detta inställsamma evangelium som inte väcker någon anstöt. Hans profetia kan direkt appliceras på den tid vi lever i. Gud sa till honom:

”Gå och skriv ner det på en tavla inför dem, pränta det i en bokrulle, så att det bevaras för kommande dagar som ett vittnesbörd för all framtid.” (Jes. 30:8)

Ty detta är ett motsträvigt folk, barn som är trolösa, som vägrar att lyda vad Herren befallt. Till siarna säger de: ”Sluta upp med era syner!” och till profeterna: ”Sluta predika det rätta för oss! Förkunna något behagligt, profetera förföriskt! (Jes. 30:9-11).

Enligt Jesaja fanns det ingen undervisning om helighet och omvändelse. Varför? Därför att folket inte ville bli korrigerat eller överbevisat. De vägrade att höra på något annat än ett lättsmält evangelium. Men ett urvattnat evangelium är inte ett evangelium över huvud taget. Hesekiel beskriver ett sådant evangelium:

”De gjorde ingen skillnad mellan heligt och icke heligt, de undervisade inte om vad som är rent och orent. De iakttog inte mina sabbater. Så vanhelgades jag av dem” (Hes. 22:26).

Han kallade det urvattnade evangeliet för ett ohärdat murbruk. Med andra ord att de byggde murar med ohärdat murbruk. Murarna kan te sig mäktiga och starka nu men Herren ska sända en storm som får murarna att rasa.

”Säg därför till dem som stryker på kalken: Väggen skall falla! Slagregn skall komma, hagel vräka ner, stormvinden bryta lös” (Jes. 13:11).

Sedan räknar Hesekiel upp en rad domar genom vilka Gud säger till sitt folk: ”Jag ska blotta er nakenhet, allvarliga domar är på väg och när de drabbar er kommer det bli uppenbart att ert hädiska evangelium är tomt och hopplöst.” Jesaja profeterade:

”De stolta måste sänka blicken, människans högmod skall kuvas. Herren ensam triumferar den dagen… Då skall människans stolthet kuvas, hennes högmod kväsas. Herren ensam triumferar den dagen” (Jes. 2:11, 17).

Jag tror att vi just nu står inför slaget vid Harmageddon. Överallt omkring oss ser vi hur nationer skakas och människors hjärtan skälver av fruktan. Det finns inte utrymme för ett urvattnat evangelium i denna tid. Den sortens evangelium är helt förrädiskt eftersom det kommer att rasa samman när domens vindar blåser. Gud varnar för att han kommer att döma de som predikar detta livlösa budskap.

”Utan anledning plågade ni den rättfärdige, men jag har aldrig plågat honom. Och i stället för att rädda den gudlöses liv uppmuntrade ni honom att fortsätta med sina onda gärningar. Därför är det nu slut med era falska syner och spådomar. Jag skall rycka mitt folk ur ert grepp. Då skall ni inse att jag är Herren” (Jes. 13:22-23).

”Jag skall döma dig som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Du skall få känna av min vrede och min svartsjuka. Du glömde din ungdomstid och väckte mitt raseri med allt du gjorde. Därför får du nu plikta för detta, säger Herren Gud. Din otukt är krönet på alla dina vidrigheter!” (Jes. 16:38, 43).

Vad kommer att ske med de som förlitat sig på ett urvattnat evangelium när domen kommer? De kommer att söka överallt efter ett sant ord från Herren men utan att finna vad de söker. Deras avfallna predikanter kommer att säga:

”Slappna av och oroa er inte, världen har sett oroligheter som dessa förut. Vi har sett världskrig förr och allting kommer att fortsätta som vanligt, blåsvädret är snart över.”

Men det stämmer inte! Världen har aldrig skådat en dag som denna. Nu finns det kärnvapen i händerna på galningar, dödliga missiler som har enorm räckvidd, kemiska vapen som kan utplåna stora delar av mänskligheten. Precis som Sodom och Gomorra villigt struntade i Guds varningar och blev dömda, kommer Herren också att döma denna, sista dagars generation. Men många av hans domar är till räddning och de som föll över Sodom är exempel för alla generationer.

”Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder…de straffades med evig eld och är ett varnande exempel” (Jud. v. 7).

Detta kapitel är ett av de största uttrycken vi finner i bibeln på Guds nåd och förbarmande. Herren säger att medan domarna drabbar med eld och fasor på alla sidor så ska jag få dig att upphöra med ditt horande (Hes.16:41). Än en gång kommer Gud att utföra ett övernaturligt verk i människors hjärtan och vända dem från avbilder och falska gudar.

Enligt Uppenbarelseboken kommer två saker att ske när de fruktansvärda vredesskålarna töms ut över jorden. Först kommer många hårdhjärtade människor att vägra omvända sig.

”Och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning…och hädade himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och vände inte om från sina gärningar…Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket svår” (Upp. 16:9, 11, 21).

Men skriften säger också att under dess fruktansvärda tider kommer andra att omvända sig till Herren. Sådana som kommit bort från tron samt ljumma kristna, dessa som en gång smakat på Guds ord kommer Herren att överbevisa och mana till omvändelse. Sedan kommer Hesekiels profetia att slå in: ”Jag ska omvända er från ert högmodiga avfall.”

”Man ska bränna ner dina hus. De skall verkställa domen över dig i många kvinnors åsyn. Jag skall göra slut på ditt horande” (Hes. 16:41).

Domarna som då ska falla kommer att vara så omskakande att hela mänskligheten förstår att det är vinna eller försvinna som gäller. Då ska Gud skaka om varje avfällig kristen som en gång känt honom och göra klart för dem vilket tillstånd de befinner sig i. Många pastorer som kommit bort från tron kommer åter att drivas mot korset och åter börja predika omvändelse och rättfärdighet. Det kommer att vara ett övernaturligt skeende, en manifestation av Guds nåd som kommer att bli uppenbar för hela världen.

Under tiden kommer Allah att misslyckas med att befria sina tillbedjare från vredesskålarna. Mängder av hinduer kommer att förkrossas när deras miljontals gudar inte hör dem. Hela världen kommer att säga att domarna är övernaturliga och många kommer att ropa på Kristus. Detta har vi redan sett hända efter den ödeläggande Tsunamin i Asien.

”Jag skall upprätta mitt förbund med dig. Då skall du inse att jag är Herren. När jag ger dig förlåtelse för allt vad du gjort skall du minnas och blygas, så att du inte kan öppna munnen av skam, säger Herren Gud” (Hes. 16:61-63).

I korthet säger oss Gud att trots all vår avfällighet och allt vårt avvisande av honom så kommer han i prövningens stund att minnas det förbund som han slöt med oss i vår ungdom. Med andra ord kommer det att ske på grund av hans övernaturliga nåd.

Kära vänner, det är detta som är det nya förbundet, som slöts på Golgata. Jesus kom till en värld som befann sig i totalt avfall från honom, död i sina ritualer och fast i sin korruption. Han kom inte på grund av människors böner, för det fanns inte många som sökte honom. Världen på den tiden tillbad avgudar precis som mänskligheten gör idag. Israel var avfälligt. Att Kristus kom till jorden var en ren kärlekshandling som ingen människa förtjänade.

Jag tror att en stor skörd av själar fortfarande är att vänta i det moderna Sodom. Världen över kommer kyrkor att bli välsignade och överväldigade av alla de hungriga troende som ska komma ur varje nation. De kommer att känna igen Herrens röst som säger:

”Jag för er tillbaka till er begynnelse i mig”.

Och deras hjärtan kommer att väckas till liv och svara:

”Herre, för mig tillbaka till min första kärlek till dig”.

Download PDF