IMANI JUU YA WOGA | World Challenge

IMANI JUU YA WOGA

Gary WilkersonNovember 18, 2019

“Kisha Bwana akanena na Musa, na akamwambia, tuma watu, ili waende wakiepeleleze nchi ya Kanaani, ambayo niwapayo wana wa Israeli; Kutoka kwa kila kabila la baba zao mtamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao” (Hesabu13:1-2).

Musa alichagua wanaume kumi na wawili kuchunguza Nchi ya Ahadi, moja kutoka kila kabila la Israeli. Kila mmoja wa watu hawa alikuwa kiongozi bora na ujuzi wa kipekee, nguvu na mamlaka. Wote wameorodheshwa kwa majina katika Hesabu 13 na bado ni wawili tu wanaojulikana na sisi leo: Joshua na Kalebu. Kuna sababu dhahiri ya hii.

Baada ya wapelelezi kukamilisha utume wao wa kuorodhesha, walirudisha fadhila ya matunda yasiyofaa na kuelezea ardhi ambayo "nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake" (13:27). Walakini, walipokuwa wakiripoti habari ya Musa na Haruni waliyopata, watu kumi kati yao walisema, "Watu ambao wanaishi katika nchi hiyo ni wenye nguvu, na miji ni yenye nguvu na kubwa sana. … Hatuwezi kwenda kupingana na watu hawo, kwa kuwa wana nguvu kuliko sisi” (13:28, 31). Walijaa mashaka na kuwa na hofu, walijaa woga wa kuuawa na maadui wenye nguvu wa Kanaani.

Waisraeli wengi walikuwa tayari kufuata ushauri wa wanaume hawa, lakini Yoshua na Kalebu hawakubaliani na tathmini yao. Waliwasihi Israeli kuendelea mbele kwa imani, wakijua kwamba Mungu atatayarisha njia. Wanaume hawa wawili waaminifu walisimama kando ndani ya jamii yao ya imani na tofauti ndani yao ilikuwa wazi machoni pa Mungu. Alitamka kwa maneno haya kwa Musa, "Mtumishi wangu Kalebi ... kwa kuwa ana roho tofauti na amenifuata kikamilifu" (14:24).

Yoshua na Kalebu walikuwa na tabia nzuri iliyoonyeshwa kwa imani na ujasiri. Kwa sababu ya kuamini ahadi za Mungu, waliwaongoza Waisraeli kuingia katika Nchi ya Ahadi, na kupata thawabu tele. Lakini, kutokuamini kwa wale wapelelezi wengine kumi kuliwaelekeza kwa kurudi jangwani, mahali waliaangamia katika kusahaulika.

Chagua kuamini Neno la Bwana na ahadi zake leo. Weka imani yako kwake na yeye atakuongoza kwenye nchi yako ya ahadi.

Download PDF