ISHARA ZA KUJA KWA KRISTO | World Challenge

ISHARA ZA KUJA KWA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

"Wakati mwasema, kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafula, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi" (1 Wathesalonike 5:3-4).

Hivi sasa, ulimwengu uko katika shida ambazo watu wanauliza, "Je, dunia inazunguka kwa kasi kubwa kutoka kwa kudhibiti? Je! Tunaona upepo wa historia? "Sasa tunaelewa nini Yesu alimaanisha wakati aliposema:" Kutakuwa na ... dhiki ya mataifa ... watu wakivunjika mioyo kwa hofu, na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika" (Luka 21:25-26).

Wakati Yesu alitoa onyo hilo, aliongeza maneno haya: "Hapo ndipo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia" (21:27-28).

Mambo yote ya kutisha tunayoyaona akija duniani hivi sasa yanahusiana na kuja kwa Kristo. Zaidi ya giza kubwa linalofunika dunia, wingu liko linatengenezwa mbinguni, na siku moja hivi karibuni Kristo ataingia ndani ya wingu na kujidhihirisha kwa ulimwengu wote. "Mwonapo mambo haya yanaanza kutokea, ujue kwamba ufalme wa Mungu u karibu" (21:31).

Wakristo katika siku za Paulo walitaka aandike juu ya nyakati za unabii, na Paulo akajibu kwamba "Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na sauti kubwa, sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu" (1 Wathesalonike 4:16). Aliendelea kuelezea tukio hilo na kisha akasema, "Kwa hiyo, farijianeni kwa maneno haya" (4:18).

Ushauri wa Paulo ulikuwa una maanisha kuwa maneno ya kutiya moyo. Vivyo hivyo, leo, hatupaswi kuhangaika au kuwa na wasiwasi zaidi juu ya matukio ya sasa kwa sababu tunafahamu vizuri kwamba ni ishara ya kuja kwa Bwana Yesu ili kuwachukuwa watu wake.

Wakati Yesu alisema, "Inuwa vichwa vyenu" (Luka 21:28), alituambia tuendelee kumtazama yeye na kurudi kwake karibuni! Kweli, hii ndiyo tumaini letu la ajabu!

Download PDF