KUSHUGHULIKIA MATARAJIO YALIYOSHINDWA | World Challenge

KUSHUGHULIKIA MATARAJIO YALIYOSHINDWA

David Wilkerson (1931-2011)February 21, 2020

Waumini wengine huwa na chuki kwa Mungu, ambayo inaweza kuwa hatari sana. Kwa kusikitisha, idadi kubwa ya wahudumu inaongezeka na mawazo huru, kuchomwa , na hata kukasirika pamoja na Mungu, na wanaenda mbali na wito wao. Wakati hii ni ngumu kuelewa, wengi wao wanafikiria, "nilikuwa na bidii, mwaminifu - nilijitolea - lakini kwa bidii nilifanya kazi, ni matokeo machache niliyoyaona. Kongamao langu halikuwa la kuthamini na maombi yangu yote yalionekana bure. Sasa ninarudi nyuma ili niweze kujaribu kujua mambo.”

Bibilia inatupa mfano wa mmishonari ambaye alikata tamaa wakati mambo hayakuenda kama ilivyopangwa. "Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili, likisema, Ondoka, uende Nineva, mji ule mkubwa, ukauhubiri ujumbe nitakayokuamuru" (Yona 3:2). Alikuwa hajatii amri hii hapo awali na athari mbaya (kumbuka hadithi ya Yona na nyangumi?) Lakini wakati huu alitii na kuhubiri ujumbe ambao Mungu alikuwa amempa.

Yona alitarajia kuwa jiji liangamizwe, na kwa hiyo alisubiri - lakini hakuna kilichotokea! Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa na rehema ,na akabadilisha mawazo yake: "Mungu akaona matendo yao ... na Mungu akaachana na lile neon baya, amabalo alisema atawatendea" (3:10). Kwa maneno mengine, watu wa Nineva walitubu na Mungu aliwaonyesha rehema na neema.

Yona alihuzunika na kukataa tamaa kwa sababu mambo hayajapita kama ilivyopangwa. Pia, kiburi chake kilijeruhiwa na roho hii iliyojeruhiwa hatimaye ikajawa hasira.

Mungu anaelewa uchungu wetu na machafuko; baada ya yote, kilio chetu ni cha wanadamu. Kumbuka, Bwana ana mambo mazuri tu akilini kwako na atakuponya kwa uchungu wowote unapo tafuta uso wake. Kweli "Yeye ndiye thawabu ya wale wanaomtafuta kwa bidii" (Waebrania 11:6). Haleluya!

Download PDF