MTAFUTE MUNGU KWA MOYO WAKO WOTE | World Challenge

MTAFUTE MUNGU KWA MOYO WAKO WOTE

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2020

Yeyote anayetafuta kwa dhati uwepo wa Bwana wa kudumu atakuwa nayo. "Nanyi mukimtafuta, atapatikana kwenu" (2 Mambo ya Nyakati 15:2). Neno la Kiebrania la "kupatikana" hapa ni "matsa" ambayo linamaanisha "uwepo wake unatokea kuwezesha, kubariki." Kwa kifupi, aya hii inatuambia, "Mtafute Bwana kwa moyo wako wote na atakuja kwako na uwepo wake. Hakika uwepo wake utakuwa nguvu kuu inayotokana na maisha yako. "

Mungu hufanya agano lake la neema na kila mwamini - agano ambalo lina ahadi kama, "Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote" (Isaya 53:6). "[Yesu] hatakuacha kamwe, wala  sitakuacha kabisa" (Waebrania 13:5). Yeye hufanya ahadi maalum kwa wale ambao huamua kumtafuta kwa mioyo yao yote lakini agano hili ni lenye masharti makali.

Nabii ambaye hakutajwa alitoa ujumbe kwa Eli, kuhani mkuu wa Israeli, ambaye alikuwa amerudishwa nyuma wakati huo. Bwana alikuwa akimwonya dhidi ya dhambi na azingatie, lakini Eli alikuwa amepuuza maneno yote ya Mungu. Nabii huyu alimwambia Eli, "Bwana Mungu wa Israeli anasema, Ni kweli nilisema kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako watatembea mbele Zangu milele; lakini sasa Bwana anasema, Ni mbali nami; kwa maana wao  wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wote wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu” (1 Samweli 2:30).

Maneno "yaliyothibitishwa vibaya 'yanahusiana na kuinua uwepo wa Mungu - sio kwamba mtu huyo amehukumiwa bali badala yake atalazimika kutembea kwa nguvu ya mwili wake mwenyewe. Mungu alikuwa akimwambia Eli, "Nilikusudia kubariki nyumba yako, kukupendelea, lakini ulinidharau kwa hivyo lazima nitoke mbele yako."

Watu wengi wanakuja kwa Kristo pamoja na mpasuko wa imani kuu, lakini kwa muda bidii yao inapotea na wanaanza kumpuuza Kristo. Wao huthamini maagizo yake polepole na hurudi kwa njia zao za zamani. Mungu huwaacha kuwapenda, lakini uwepo wake sio pamoja nao katika utimilifu ambao walipata uzoefu mara moja.

Ahadi za Mungu hazishindwi kamwe. Lakini wengine - kama agano la uwepo wake - ni masharti. Zinahitaji zaidi ya ushirikiano wetu tu. Kwa kweli, Mungu hatatuacha kamwe au kuacha kutupenda. Lakini ikiwa tutabaki katika dhambi, uwepo wake hautakuwa nasi - na maisha yetu hayatakuwa kifaa tena cha uwepo wake wa nguvu.

Mpendwa, mtafute kwa moyo wako wote, na utamani uwepo wake katika maisha yako ya kila siku. Basi utajua na kupata utukufu wa ajabu wa Mungu!

Download PDF