PUMZIKA KWA ROHO YAKO YENYE SHIDA | World Challenge

PUMZIKA KWA ROHO YAKO YENYE SHIDA

David Wilkerson (1931-2011)December 17, 2020

Ikiwa ulimpenda na kumfuata Yesu kweli lakini sasa ni baridi na hujali, Roho Mtakatifu anazungumza nawe, anakualika urudi mikononi mwa Kristo mwenye huruma. Tafadhali sikiliza kile Roho Mtakatifu anasema: "Yeye aliye na masikio ya kusikia, na asikie yale Roho anasema" (ona Ufunuo 2:7).

Ubaridi wa kiroho husababisha ugumu wa moyo. Paulo anarejelea hii wakati anasema kwamba kabla ya kurudi kwa Kristo, "Siku hiyo haitakuja isipokuwa anguko litakuja kwanza" (2 Wathesalonike 2:3). Wale ambao "hawakupokea kuipenda ile kweli" (2:10) wataanguka chini ya udanganyifu mkubwa; wataamini uongo kuliko ukweli.

Waebrania wanatoa onyo hili: “Jihadharini, ndugu zangu, kusiwe na mtu yeyote miongoni mwenu mwenye moyo mbaya wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai; bali tuhimizana kila siku, wakati inaitwa 'Leo,' asije mmoja wenu akawa mgumu kwa udanganyifu wa dhambi" (Waebrania 3:12-13).

Kizazi hiki cha sasa kimepoteza hofu yao kwake, na wakati hakuna hofu ya Mungu iliyoachwa katika nchi, uharibifu unafuata. Maandiko yanasema tena na tena juu ya hofu ya Mungu: "Mcheni Bwana na jiepushe na uovu" (Mithali 3:7). "Kumcha Bwana ni kuchukia uovu" (8:13). “Kwa rehema na upatanisho wa ukweli hutolewa kwa uovu; na kwa kumcha Bwana mtu hujitenga na uovu” (16:6).

Tumepewa tumaini kubwa. Hapa kuna mwaliko: “Njooni Kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitie nira yangu na ujifunze kutoka Kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha kwa roho zenu. Kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi” (Mathayo 11:28-30).

Ulimwengu unaweza kutupilia mbali Biblia na kumkataa Yesu halisi, Mwana wa Mungu mwenyewe. Ulimwengu unaweza hata kukana kuna mbingu au kuzimu. Lakini Yesu mwenyewe alisema kwamba baada ya kifo kutakuwa na siku ya hukumu. Roho Mtakatifu anatuita tuamke na tukabidhi yote kwa Yesu - sasa, leo!

Download PDF