ГЛАД ЗА БОЖИЕТО СЛОВО | World Challenge

ГЛАД ЗА БОЖИЕТО СЛОВО

David WilkersonMay 12, 2015

 

“Радостта в Господа е вашата сила” (Неемия 8:10). По времето, когато тези думи са написани, Израилтяните точно са се завръщали от плена във Вавилон. Под ръководството на Ездра и Неемия, хората са построили отново разрушените стени на Ерусалим. И сега те са отправили погледа си да възстановят Храма и нацията.

Неемия е свикал събиране при портите на водата, при възстановените стени на Ерусалим. “Тогава всичките люде се събраха като един човек на площада, който бе пред портата на водата;” (Неемия 8:1). Около 42,360 мъже са присъствали на това събиране.Заедно с тях са били и 7,300 слуги и 245 певци. Общо около 50,000 човека са били събрани.

Най-напред е било проповядвано на Божието слово. Писанието казва, че тези хора са били гладни да го чуят: “и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ бе заповядал на Израиля. И тъй, на първия ден, от седмия месец, свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, слушайки, можеха да разбират.” (8:1-2).

Нямаше нужда Словото да бъде набивано в главите на хората. Единодушен глад за словото се беше развил сред тях и те бяха напълно подготвени да се предадат на авторитета на Божието слово. Те искаха на бъдат управлявани от него, да съобразаят живота си с истината.

Невероятно, но Ездра проповядва на тълпата пет или шест часа —“ от зори до пладне” (8:3). Никой дори не забеляза времето. “и вниманието на всичките люде беше в книгата на закона.” (8:3). Тези хора бяха напълно завладяни от Божието слово.

Колко невероятна сцена! Няма начин да видиш такова нещо, в която и да е църква в Америка днес. И въпреки това, казвам ви, че истинското съживление никога няма да се случи без такъв вид всепоглъщащ глад за Божието слово. Всъщност, когато на Божиите хора им омръзне да чуват Неговото слово да се проповядва, тогава започва духовната смърт – и радостта в Бога ни напуска!
 

 

Download PDF