HOIDES ALAL RÕÕMUSTUSE VAIMU | World Challenge

HOIDES ALAL RÕÕMUSTUSE VAIMU

David WilkersonMay 15, 2015

Jumal oli kuulnud iisraellaste nuttu ja oli osutanud neile ka oma armu, pöörates nende leinamise rõõmuks ning kinkides neile võimaluse hõisata ja rõkata. Nüüd aga kutsus Ta nad kokku veel üheks koosviibimiseks.

Selleks, et hoida alal oma rahva rõõmu ja mitte lasta sel taas kaotsi minna, pidi Jumal kaevuma pisut sügavamale. Tema rahva elus oli veel teatud valdkondi, mis polnud joondunud Tema Sõna järgi. Samas oli Ta kinkinud neile siiski teatud rõõmustamise ajad, et anda neile teada, et nad on turvaliselt hoitud. Keset Temapoolset vastuvõttu ja kingitud rõõmu, palus Ta samas oma rahval pühenduda Talle ühel sügavamal moel, eraldudes veelgi enam sellest maailmast. Jumal ütles neile rõõmustavatele hingedele: „Mul on ütlemata hea meel te üle. Selle üle, et olete parandanud meelt oma pattudest, rõõmustanud minu armust ja tõotanud kuuletuda mulle. Nüüd aga on aeg tegutseda tuginedes minu armastusele. Ma tahan, et eraldaksite end täiesti, murdes lahti kõigist ilmalikest mõjudest, mis on tunginud teie südameisse ja kodudesse.“

Lugu oli nimelt selles, et vangistuses viibides harjusid iisraellased paganatega juba üsna ära, võttes vaikselt omaks nii nende keele, kui harjumused. Iisraeli mehed olid võtnud naiseks paganatest naisi ja iisraeli naised abiellunud varakate paganatest meestega. Ühtlasi olid iisraellased võtnud omaks teatud pühitsematuid asju, mis olid saanud osaks ka nende Jumala teenimisest.

Mu armsad, me ei saa astuda täie Kristuse täiuse sisse, kui me ei eralda endid üha enam sellest maailmast. Kui me ei muutu üha enam Jumala sarnaseks ja üha vähem maiste inimeste sarnaseks, kes meid ümbritsevad, sest muidu kaotame tasapisi rõõmu oma meeleparandusest. Iisraellased ei tahtnud kaotada taaskord oma rõõmu, mistõttu nad otsustasid selles osas kuuletuda Jumalale: „Ja Iisraeli sugu lahutas enese kõigist muulastest, astus ette ja tunnistas oma patte ning oma vanemate süütegusid.“ (Nehemja 9:2). „Ja ülejäänud rahvas… võtsid needuse ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala Seaduse järgi…(ja mitte anda) oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma poegadele.“ (Nehemja 10:30:31).

Kuidas hoida alal Issanda rõõmu? Nõnda nagu me seda algselt tegime, kui Tema rõõmu vastu võtsime. Esmalt me armastame, austame ja januneme Jumala Sõna järele. Teiseks elame pidevas meeleparanduse vaimus ja kolmandaks – me eraldame end ilmalikest mõjudest.
 

Download PDF