VAGA JA TÄIUSLIK SÜDA | World Challenge

VAGA JA TÄIUSLIK SÜDA

David WilkersonMarch 3, 2015

On täiesti võimalik elada vaga ja täiusliku südamega Jumala ees. Jumal ütles Aabrahamile: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!“ (1Moosese 17:1). Jumal ütles ka Iisraeli lastele: „Ole laitmatu Issanda, oma Jumala ees!“ (5 Moosese 18:13). Taavet otsustas oma südames alluda sellele korraldusele. Ta ütles: „Ma mõtlen käia laitmatut teed…Ma tahan vaga südamega käia oma kojas.“ (Psalmid 101:2). Piiblis on ka välja toodud, et Saalomon ei suutnud pidada Jumala korraldust olla vaga: „Ta süda ei olnud siiras Issanda, oma Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda… ega käinud ustavalt Issanda järel nagu tema isa Taavet.“ (1 Kuningate 11:4-6).

Me näeme Jumala korraldust olla täiuslik ja vaga, ka Uues Testamendis. Jeesus ütles: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!“ (Matteuse 5:48). Paulus kirjutas: „Et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses.“ (Koloslastele 1:28) ja lisas samas kirjas: „Et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine.“ (Koloslastele 4:12). Peetrus aga ütles: „Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid.“ (1 Peetruse 5:10).

Täiuslik olemine ei tähenda patuta, veatut südant. Inimene mõistab kohut välise üle; selle üle, mida ta näeb. Kuid Jumal mõistab kohut südame ja selle nähtamatute motiivide üle (1 Saamueli 16:7). Taaveti kohta on öeldud, et tal oli „kogu oma eluaja“ täiuslik süda Jumala ees ja ometigi vedas temagi Jumalat alt. Ta elu jäävad alatiseks märgistama abielurikkumine ja mõrv.

Täiuslikkuse kõige primaarsem definitsioon on järgmine: täielik, küps. Heebrea ja kreeka keeles lisanduvad sellele veel: ausus, plekita olek, rikkumatus, täielik kuulekus. See tähendab lõpetada see, mis sai kord alustatud; viia asi täieliku lõpuni. Wesley nimetas seda „pidevaks sõnakuulelikkuseks“.

Täiuslik süda on ka avatud süda, mis reageerib kiiresti ja täienisti Jumala märguannetele, sosinatele ja hoiatustele. Taoline süda ütleb kogu aja: „Kõnele Issand, Su sulane kuuleb. Näita mulle teed ja ma käin sellel.“
 

Download PDF