Wie Kan Dit Reguit Maak?

Gary Wilkerson

Sien God se Plan met Elke Krom Draai

Baie Christene ervaar ‘n wending in hul lewens wat hulle nooit sien kom het nie. As dit gebeur, veroorsaak dit ‘n voortdurende beproewing wat hulle nie in hul grootste nagmerries sou kon indink nie. Hulle lewe was op ‘n geseënde koers, miskien een van ambisie en prestasie, begeerte en vervulling, en ‘n strewe na die dinge waarvoor hulle voel God hulle gemaak het. Die lewe self het gelyk soos ‘n reguit lyn vorentoe met ‘n belowende vooruitsig en alle goeie dinge wat voorlê. Toe neem hul lot in die lewe ‘n verkeerde wending.

Eeue gelede het ‘n kerkleier met die naam Thomas Boston dit beskryf in ‘n boek wat hy geskryf het, The Crook in the Lot. Die “crook” wat hy beskryf, is die ernstige wegdraai van die reguit “lot” van die lewe. Die boek behandel ‘n ernstige onderwerp en stel die vraag: “Wat kan die draai in ons lewe reguit maak?'

Ek het hierdie vraag diep besin nadat ek mense ontmoet het wat ‘n groot wending in hul lot ervaar het. Ek het gewonder wie kon die lot van ‘n moeder wie se man oorlede is en nou vyf kinders moes grootmaak, regmaak? Wie kon die lot van die jong meisie van geboorte af aan ‘n rolstoel vasgekluister was omdat sy ‘n sekere geen van ‘n ouer geërf het, regmaak?

Sommige lotte kan reggemaak word, maar wat van diegene wie se wending hul drome verpletter het?

Jy kan beswaar maak teen hierdie vraag en sê: “God sal nooit ‘n permanente draai in die reguit pad van sy kinders bring nie. Dit moet Satan se werk wees.” Nee, Jesus sê dat sulke wendings deel uitmaak van die lewe: “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Johannes 16:33, AFR53).

Trouens, die Skrif maak dit duidelik dat die belangrikste saak in ons lewe nie die ding is wat verkeerde wendings inneem nie, nie ons finansiële welstand nie, nie ons eggenoot of kinders nie, nie ons gesondheid nie. Die belangrikste ding wat ons ooit sal hê, is ‘n intieme, persoonlike, liefdevolle verhouding met Jesus as deel van sy liggaam. Niks geniet voorrang bo hierdie verhouding nie, want dit omvat alles rakende ons. “Die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is” (Daniël 5:23).

Selfs Job, wat pynlike verliese verduur het, het hierdie waarheid aanvaar. “Maar Hy bly onveranderlik Een — wie sal Hom dan teëhou? En wat sy siel begeer, dit doen Hy. Want Hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by Hom” (Job 23:13-14).

Die vraag vir elkeen van ons, insluitend almal wat ‘n wending beleef, is: “Hoe beïnvloed dit my verhouding met Jesus?” Vir die Christus-volgeling word die antwoord gevind in ‘n bykomende vraag: “Begeer ek alles wat my lei op die weg van Hom liefhê, aanbid, dien en eer, al is dit moeilik en pynlik? Ek weet ek is in sy hande, maak nie saak watter wending ek deurgaan nie. Is ek bereid om God toe te laat – Hom selfs te verwelkom – om volgens sy wil alles te doen wat Hy wil hê?”

Per definisie raak ‘n wending elke aspek van ons lewe.

As ons lewenspad ‘n krom draai maak van sy reguit gang af, word alles beïnvloed. Ons hele wese word in ‘n heel ander rigting gedraai. Die pyn wat ons as gevolg daarvan beleef, is allesomvattend en beïnvloed ons geestelik, emosioneel, verhoudingsgewys en moontlik fisies.

Paulus is so diep geraak deur een van die vele wendings in sy lot dat hy gesê het dat Satan daarby betrokke moes wees. “Is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan” (2 Korinthiërs 12:7). Almal van ons het al sulke “dorings” gehad. Jy kan ‘n begaafde uitvoerende hoof wees wat ‘n visioenêre besigheidsvergadering lei, maar as ‘n splinter in jou duim steek, sal niks jou verlos van die pynlike geklop wat deur jou pols terwyl jy praat nie.

Dit moet wees wat Paulus beleef het, en ons moet wonder waarom God dit sou toelaat. Paulus was ‘n gesalfde, oortuigende prediker wie se dapper leierskap en opofferende voorbeeld die krag van Christus se evangelie na talle nasies geneem het. Eenvoudig gestel, Paulus was destyds waarskynlik die mees effektiewe stem vir Jesus Christus in die wêreld. Met die Christendom slegs ‘n paar jaar oud en beperk tot ‘n klein groepie mense in ‘n deeltjie van die wêreld, waarom sou God toelaat dat Paulus se werk verhinder word?

Paulus maak dit duidelik dat alhoewel sy doring van die vyand afkomstig was, het dit ‘n doel van God gedien. Hy noem selfs die doel: “dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie” (12:7). Paulus se bediening was so kragtig gesalf dat God hom moes beteuel. Sonder daardie selfbeheersing, het Paulus voorgestel, sou die gevolg dodelike trots gewees het.

Ons hoef net na soveel afvallige predikante oor die jare heen te kyk om te weet dat God se genade agter Paulus se doring was. As dit kom by die wending in sy eie lot, het ​​Paulus verstaan dat dit ‘n doel gedien het. Hy het geweet dat ongeag wat met hom gebeur het – en feitlik alles het met hom gebeur – het dit gekom uit die hand van die Vader wie se liefde vir hom nooit te betwyfel was nie.

Paulus het dit teenoor die Romeine uitgedruk in ‘n frase wat menigtes Christene regoor die wêreld vandag uit hul hart ken. “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Romeine 8:28). Paulus beskryf dit selfs “goed” in sy brief aan die Efesiërs. “In Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil” (Efesiërs 1:11, my beklemtoning).

‘n Wending kan ons lewe in ‘n onaangename rigting stuur, en in sommige gevalle kan dit lyk asof die wending glad nie ‘n goeie doel het nie. Tog verseker Paulus ons dat as God dit toegelaat het, is Hy besig om iets ewig goed te doen en vir ons ‘n heerlike erfenis op te bou.

Die een wat die grootste wending in die geskiedenis verduur het, was vir ons ‘n voorbeeld van wat ons reaksie moet wees.

Natuurlik wys Jesus vir ons hoe ons moet antwoord op die wendings van die lewe. Hy het in die tuin van Getsémané gebid: “Nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil” (Matthéüs 26:39).

Hierdie frase – “Nie soos Ek wil nie, maar soos U wil” – is iets wat Christene dikwels aanhaal as hulle na die Here se leiding soek. Sommige bid dit terloops, asof hulle wil sê: “Here, ek gee nie om nie.”

Toe Jesus dit gebid het, was dit geen terloopse aangeleentheid nie. Hy het ​​voor die kruis gestaan, die aakligste dood denkbaar. Tog was Hy nie stoïsties deur hierdie gebed nie. Trouens, Hy het pas gebid om van die kruis gespaar te word. “My Vader, as dit moontlik is” (26:39). Jesus het gevra vir ‘n reguit pad, nie die krom lot wat God voor Hom gelê het nie.

As iemand verdien het om dit vry te spring, was dit die Verlosser van die wêreld wat ‘n volmaakte en sondelose lewe gelei het. Nietemin het Jesus in die beker gekyk, die afskuwelike drek gesien van elke menslike sonde wat daarin was en hul onmoontlike las op Homself geneem.

In Amerika leef ons met ‘n onuitgesproke oortuiging dat daar eenvoudig geen beker, wending of draai in ons pad mag wees nie, veral nie as ons Christene is nie; en tog het Jesus die beker wat die Vader Hom aangebied het, voluit gedrink. Die “wending” in Jesus se lot het miskien wreed gelyk, maar dit was eintlik die Vader se goedheid aan die werk vir ons verlossing tot in ewigheid en vir ‘n oorvloedige lewe hier op aarde.

Vir ‘n wêreld wat toekyk, moes Christus se dood gelyk het na ‘n vermorsing, ‘n dwaasheid.

Paulus sê dat die “dwaasheid” van die kruisiging die wysheid van God weerspieël. “Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red ... ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke; maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God” (1 Korintiërs 1:21-24, my beklemtoning).

Ons Vader is in beheer van elke wending in ons lot, net soos Hy oor sy Seun s’n was. Daarom, as Hy die begin van ons wending beheer, beheer Hy ook die doel en einde daarvan. Ons wending kan onomkeerbaar wees – ‘n dood, ‘n wond, ‘n gestremdheid – wat oënskynlik al ons drome beëindig. Ons wending is egter nie die einde van God se plan vir ons nie.

Die krom gebeurtenis in jou lewe is miskien onveranderlik, maar jou hart kan nooit verander word nie. Jy mag sê, “Hierdie storm sal nooit eindig nie. Dit het my lewe onherstelbaar laat skipbreuk ly.” Hy het egter vir jou iets gegee om jou deur jou storm te dra na sy ontsaglike glorie.

As ons ‘n wending beleef, vra Jesus vir ons om dit vir Hom te verruil. “Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Johannes 16:33). Ons wending moet nie ons ingesteldheid wees nie. Dit beïnvloed miskien elke aspek van ons lewe, elke uur van ons dae, maar dit is nie die einde van ons lewe nie. Ons begin en ons einde is in Hom.

Ek vra jou om saam met my te bid: “Here, U is in alles goed. U het in alle opsigte vir my die goeie in gedagte. Daarom nie my wil nie, maar u wil in hierdie wending en deur hierdie wending. Dit het die trajek van my lewe verander, maar dit het nie die doel van my lewe verander nie. Dit is in u hande. Here, alles wat U vandag vir my het, dit is my vreugde, want U is my vreugde.” Amen.

A SPIRIT SET FREE BEHIND BARS

The Great Physician came to heal the sick, and he continues to do his powerful work in the United States’ prisons.

READ NOW

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE