DOSKONAŁYM SERCEM | World Challenge

DOSKONAŁYM SERCEM

David WilkersonMarch 3, 2015

To jest możliwe, żeby chodzić przed Panem doskonałym sercem! Bóg powiedział do Abrahama, „Jestem wszechmogącym Bogiem; chodź przede Mną i bądź doskonały” (1 Mojż. 17:1).

Bóg również powiedział do dzieci Izraela, „Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim” (5 Mojż. 18:13). Dawid postanowił w swoim sercu być posłuszny temu przykazaniu. Powiedział, „Nauczę się drogi doskonałej... w domu swoim będę chodził w niewinności serca” (Psalm 101:2).

Pismo również pokazuje, że Salomon nie dotrzymał Bożego przykazania, żeby być doskonałym: „jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. . . . i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec” (1 Królewska 11:4-6).

Również w Nowym Testamencie widzimy to przykazanie Pana, aby być doskonałymi. Jezus powiedział: „ Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mat. 5:48).

Paweł pisał: „ aby stawić człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie” (Kolosan 1:28). I w tym samym liście: „abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą” (4:12).

A Piotr powiedział, „ A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie” (1 Piotra 5:10).

Doskonałość nie oznacza bezgrzesznego serca bez żadnej wady. Człowiek osądza według zewnętrznego wyglądu, według tego co widzi. Ale Bóg bada serca i niewidzialne motywy (1 Samuela 16:7). O Dawidzie powiedziano, że miał doskonałe serce przed Bogiem „poprzez wszystkie dni jego życia,” ale on często zawodził Pana. Jego życie było na zawsze naznaczone przez cudzołóstwo i notoryczne morderstwo.

Podstawową definicją doskonałości jest: pełnia, dojrzałość. W hebrajskim i greckim ta definicja obejmuje: prawość, bycie bez nagany, bez zmazy, całkowicie posłusznym. To znaczy dokończyć to, co się zaczęło; dokończone działanie. Wesley nazywał to „ustawicznym posłuszeństwem.”

Doskonałe serce to serce reagujące. Ono szybko i całkowicie odpowiada na głos Pana, na Jego szepty i ostrzeżenia. To serce mówi zawsze, „Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Pokaż mi drogę a ja nią pójdę.”
 

Download PDF