BŮH JE NA NAŠÍ STRANĚ! | World Challenge

BŮH JE NA NAŠÍ STRANĚ!

David WilkersonApril 10, 2015

Ten majestátní Pán, který má všechnu sílu a moc, je na naší straně! Toto je to, co se Ježíš celou dobu snaží svým dětem ukázat. Říká: „Zkuste porozumět Boží velikosti a tomu, že On je na vaší straně!“

„Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám – v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je!“ (Žalm 56:9).

„Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník…“ (Žalm 118:6-7).

Duch Svatý nám dal žalm 124 jako protijed na strach a obavy:

„Kdyby sám Hospodin nebyl při nás – Izrael ať řekne –, kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.

Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil, tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům! Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme! Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.“

Bůh chce, abychom byli odolní proti špatným zprávám! „Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se. Srdce má statečné, nemá strach“ (Žalm 112:7-8).

„Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu“ (Přísloví 3:24-26).

Věř Bohu celým svým srdcem. Mít svobodu od strachu a obav znamená s jistotou spočívat v Hospodinu zástupů. Spočívejte právě v Něm, který vás stvořil!
 

Download PDF