BOŽÍ ÚMYSLY S JEHO LIDEM | World Challenge

BOŽÍ ÚMYSLY S JEHO LIDEM

David WilkersonApril 8, 2015

David řekl: „Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze“ (Žalm 40:6).

Když byli Izraelci v babylónském zajetí, Bůh jim řekl: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti“ (Jeremjáš 29:11).

Bůh s tebou něco zamýšlel ještě předtím, než ses narodil! Tehdy, když byl tvůj život vdechnut do buňky … když jsi byl ještě v děloze!

„Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:16).

Bereme na vědomí, že se Bůh stará o naše těla; on však jde ještě dále – počítá každý náš vlas, sval, každou naši kost, buňku. Ví o každé tvé prolité slze – počítá je a všechny si pamatuje. „O mém vyhnanství si vedeš záznam; ukládej si do měchu mé slzy. Což je ve svých záznamech nemáš?“ (Žalm 56:9). Vůbec to nedokážu pochopit. On počítá mé vlasy; on počítá mé slzy a ukládá si je. Zamysli se nad tím – žádná zbytečná slza lítosti, radosti či pokání.

Bůh na nás myslí, když ležíme v posteli i když vstáváme. Myslí na nás při každém našem kroku. Ví o každé naší myšlence a chápe ji. Je psáno: „Ježíš poznal jejich myšlenky“ (Lukáš 5:22).

Nebe je plné stvořených moudrých bytostí, andělů, serafínů, cherubínů a
je zde i čtyřiadvacet vyvolených starších. Ti dosvědčují věrnost našeho Boha. Vědí o všech zaslíbeních, která nám dal, o jeho péči v každé drobnosti. Každou minutu jej slýchají hovořit o našem naprostém zaopatření a o jeho dozírání nad námi! Celé nebe Boha chválí, klade královské čelenky k jeho nohám, což je důkazem, že vidí jeho věrnost a věří v ni.

Také my můžeme podle jejich příkladu Bohu důvěřovat a přijmout vírou, že učiní všechno, co zaslíbil!
 

Download PDF