BOŽÍ MILOST, KTERÁ V NÁS PRACUJE | World Challenge

BOŽÍ MILOST, KTERÁ V NÁS PRACUJE

Gary WilkersonMarch 2, 2015

Většina z nás by připustila, že zřídka vnímáme, že v nás pracuje Boží milost. To je důvod, proč jsme náchylní k pochybování, zda v nás přebývá Jeho přítomnost. Pavel pojmenovává toto dilema v listu Galatským, kde píše: Chci říci: "Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost." (Galatským 5:16, EP)

To se zdá dost jednoduché, není-liž pravda? Ale my tíhneme k tomu, abychom brali Pavlovu radu jako tvrdé nařízení, pro jehož uposlechnutí je třeba vyvinout patřičné úsilí. Zatneme zuby a proneseme: "Já dnes budu chodit v Duchu." Potom jakmile klopýtneme, tak si začneme myslet, že nejsme "duchovní." Snažíme se ještě usilovněji chodit v Duchu. Najednou jsme znovu pod zákonem, protože jsme se obrátili k našim tělesným schopnostem namísto abychom důvěřovali, že my již v Duchu jsme.

Pavel píše: "Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem." (Galatským 5:18, EP) Jinými slovy, Boží Duch v nás přebývá a umožňuje nám pořád přístup k Boží milosti, která nás zmocňuje. Když Pavel píše "Choďte Duchem", myslí tím "Choďte v milosti, nežijte pod zákonem."

Pavel nám poté ukazuje důsledky života v Duchu: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací." (Galatským 5:22-23, EP) Vezmi na vědomí, že tyto věci nepřicházejí skrze to, co děláme . Jsou to ovoce spravedlnosti, kterou do nás vložil Bůh - důsledek Jeho působení v nás.

Nemusíš se cítit jako někdo, kdo miluje - ale láska je v tobě, Bůh ji tam vložil. Nemusíš cítit pokoj a radost, ale Bůh obojí vštípil hluboko do tebe. Jeho Duch pracuje v tobě každou hodinu a každý den, aby byl On oslaven a tobě to přineslo obrovské požehnání.
 

Download PDF