BOŽÍ NADVLÁDA

David Wilkerson

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem … toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“ (Izajáš 54:17). Nic z toho, čím se tě satan snaží zničit, prostě nemůže fungovat! Ta velká děla namířená na tebe se v Hospodinově přítomnosti rozplynou.

V hebrejštině zní tento verš doslova takto: „Žádný plán, žádný nástroj ničení, žádné satanské dělostřelectvo tě nesrazí, nýbrž bude odstraněno.“ Bůh slíbil, že zmaří satanův útok vedený proti tobě. Odměnou těm, kteří pilně hledají Boha, je privilegium, že se z nich stanou více než dobyvatelé. „Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval“ (Římanům 8:37).

Po dobu 365 let setřásal Henoch veškeré plamenné šípy. Do posledního dechu žil naprosto vítězně. Neplazil se ani nekulhal – chodil ve výsluní života a slávy! „Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení“ (Židům 11:5).

„Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. A kdyby se kdo proti tobě srotil, nebude to pocházet ode mne. Kdo se proti tobě srotí, v boji proti tobě padne“ (Izajáš 54:14).

Kde je spravedlnost, tam je pokoj. Budeš vysvobozen z útlaku a strachu, protože nic neublíží těm, kdo chodí ve spravedlnosti. „Já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil“ (Izajáš 54:16). Dokonce i „šiřitel zkázy“ je pod Hospodinovou nadvládou. Bůh má nadvládu nade všemi ničícími zbraněmi. Naše bezpečí je ve spravedlnosti, v chození s Ježíšem, a potom se nemusíme vůbec ničeho bát!