CHOZENÍ S BOHEM | World Challenge

CHOZENÍ S BOHEM

David WilkersonJanuary 6, 2015

„Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:5-6).

V hebrejštině slovo „přistupuje“ naznačuje, že Henoch neustále komunikoval s Bohem, ať na tom byl dobře anebo špatně a ať šel kamkoli. Henochův otec, Jered, se dožil 962 let a jeho syn Metúšelach se dožil 969 let. Avšak Henoch žil 365 let – nebo-li „rok“ roků! Každého roku po dobu 365 dní po všechny své roky chodil ruku v ruce s Hospodinem. Hospodin byl samotným jeho životem!

Henoch se naučil chodit s Bohem uprostřed bezbožné společnosti, byl to obyčejný muž. „Zplodil syny a dcery“ (Genesis 5:22) a žil každodenní život s manželkou, dětmi, povinnostmi a stejnými břemeny, která nosíme my. Chodil s Bohem, a přitom vychovával svou rodinu a zaopatřoval ji.

Ti, kdo chodí s Bohem, jsou vzati ze satanova dosahu, z jeho království tmy, a jsou přeneseni do Kristova království světla. „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna“ (Koloským 1:13). Jsme přeneseni z ďáblovy pasti do samotného Ježíšova srdce.

Řecké slovo „přenesl“ zde naznačuje, že Kristus osobně přichází a bere nás z moci ďábla a umisťuje nás na nebeské místo. Bůh však „přenáší“ pouze ty, kdo s ním chodí tak důvěrně jako Henoch. Ti, kdo jsou drženi v zajetí satanovy vůle, nebudou vzati vzhůru a zachráněni z temnoty. Dokud se ve svém srdci pevně nerozhodneš pro chození s Bohem, nejsi doopravdy spasen. Můžeš tvrdit, že jsi spasen a že Boha miluješ; můžeš říkat světu, že patříš Bohu; můžeš se dokonce i modlit, plakat a číst Boží Slovo. Dokud však s Bohem nebudeš chodit každý den, nikdy se nezměníš. Budeš stále hlouběji upadat do svázanosti.
 

Download PDF