BŮH SE TĚ NIKDY NEVZDÁ | World Challenge

BŮH SE TĚ NIKDY NEVZDÁ

David Wilkerson (1931-2011)July 2, 2020

 

„Neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Navěky je bude střežit.“ (Žalm 37,28)

Jakmile se Bůh někoho dotkne a on se stane jeho vlastnictvím, je to na celý život. Pán nikdy nevydá satanovi, co je jeho. Člověk může kolísat, selhat nebo upadnout do ničivého hříchu, ale jakmile patřil Bohu, Bůh se ho už nikdy nevzdá. A také ho připravuje k tomu, aby byl stále více užitečný.

Vzpomeň si na dobu, kdy k tobě přišel Bůh a nadpřirozeně se tě dotkl. Zavolal tě, naplnil tě svým Duchem a vyhlásil: „Jsi mé vlastnictví.“  Bůh převzal kontrolu nad tvým životem a nic to nezmění. Stal ses Božím zakoupeným majetkem: „Boží církev, kterou si získal vlastní krví“ (Skutky 20,28).

Stvořitel vesmíru vás koupil za cenu vlastní krve a nic nemá větší moc než jeho krev. Satan tě může lapit do pekelné pasti, a přesto, když už si myslí, že tě má, Bůh říká: „Ne, satane, nemůžeš ho mít, je můj. Koupil jsem ho a ty musíš pustit můj majetek.“ Bůh tě zachová a připravuje tě pro to nejlepší, co chystá.

David byl muž, který patřil Bohu. Přestože byl válečník a mnoho lidí zabil, byl také pomazaným pisatelem žalmů a velkým králem. Svedl velký boj v srdci se silným pokušením. Když byl na samém vrcholu Božího požehnání a přízně přišel na něj silný útok chtíče. Zhřešil s manželkou jiného muže a dokonce nechal jejího manžela v bitvě zavraždit. David pro svůj hřích trpěl hroznými následky, ale Bůh ho zachoval. Ve skutečnosti po pádu byl David připraven na ještě větší službu. Jeho hlas byl slyšet po celé zemi jako nikdy předtím a dodnes čteme jeho pomazaná slova v žalmech. Pravda, kterou Bůh zjevil Davidovi skrze svůj soud, je dodnes kázána.

Pamatuj, že Pán se tě nikdy nevzdá, bez ohledu na to, jakému boji čelíš. Jsi Pánův, tak přijímej jeho lásku, sílu, odpuštění a svobodu! „Vždyť Hospodin svůj lid neodvrhne, své dědictví neopustí.“ (Žalm 94,14)

Download PDF