TAJEMSTVÍ DUCHOVNÍ SÍLY | World Challenge

TAJEMSTVÍ DUCHOVNÍ SÍLY

David Wilkerson (1931-2011)December 15, 2020

Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho moudrost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Izajáš 40,28-31)

To jsou mocná slova proroka Izajáše. Právě teď, kdy se svět otřásá, Boží lid potřebuje vědět, jak uprostřed toho zůstat pevný. Je nezbytné v dobách krize se přiblížit k Bohu, abychom zůstali pevní a efektivní.

Žalmista David říká: „Jak velká je dobrota, kterou chováš k těm, kdo se tě bojí! Prokazuješ ji před zraky všech lidí těm, kdo v tobě hledají útočiště. Skrýváš je v úkrytu své tváře před lidskými intrikami, schováváš je v bezpečí svého stanu před svárlivými jazyky.“ (Žalm 31,20-21)

To je mocné! David v podstatě říká: „Veškerá skutečná síla pochází z obecenství s Pánem. Naše síla a pevnost je úměrná naší blízkosti k němu.“ Jednoduše řečeno, čím blíže jsme k Ježíši, tím silnější budeme. Opravdu veškerá síla, kterou kdy budeme potřebovat, přijde skrze náš skrytý modlitební život.

Nepřítel vaší duše chce vyčerpat vaši sílu a použije k tomu vše, co je v jeho silách, dokonce i „dobré“ věci, aby vám zabránil trávit čas o samotě s Ježíšem. Ví, že čas se Spasitelem vám umožňuje snášet strach a úzkost, dokonce i v tomto nepokojném období. Čelíme těžkým časům a směřujeme k neuvěřitelným změnám.

Každý se musí zeptat: „Jak blízko jsem Ježíši?“ Buď s ním každý den určitý čas o samotě a hledej jeho tvář v modlitbě. Slibuje, že uslyší každé volání a naplní všechny tvé potřeby.

Download PDF