DOTEK BOŽÍ RUKY | World Challenge

DOTEK BOŽÍ RUKY

David WilkersonFebruary 19, 2015

Nehemijáš byl pro Boha velmi zanícen. „Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: „Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny.“ Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se Bohu nebes.“ (Nehemijáš 1:2-4).

Zbytek se vrátil do svatyně, ale začala se vkrádat letargie a výčitky. Všechno bylo ještě polorozpadlé – nedošlo k žádnému duchovnímu pokroku.

Písmo říká, že Nehemijáš začal naříkat, truchlit a „modlit se ve dne v noci“ (verš 6). Nešlo o to, aby byl Bohem uprostřed noci probuzen a jeho duše tak byla zatížena břemenem. Ne! Tento Boží muž inicioval toto břímě! Doslova o to žádal! „Zeptal jsem se bratrů na pozůstalé.“ (viz verš 2).

Stejně tak i Daniel trávil hodiny, dny dokonce i týdny studováním Božího slova. Bůh nevložil do Jeho srdce nadpřirozenou zátěž; namísto toho Daniel sám se ujal nápravy svého srdce. Vyvinul a vypěstoval si skutečné břímě pro Boží lid, tím, že pilně studoval a snažil se získat porozumění pro to, co Bůh říká. „Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a popelu.“ (Daniel 9:3).

Pojďme si něco říct o intenzitě, smutku a pláči! Daniel řekl: „Já Daniel jsem v té době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. ….. všechna síla mě opustila. (Daniel 10:2-3, 8).

Když se Daniela dotkla ruka Boží, ozvaly se z trůnu tato slova: „Už od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně.“(verš 12). V hebrejštině slovo „napravit“ znamená své tělo trýznit za účelem je podmanit. Také Pavel se o tom zmiňuje: „Raději své tělo podmaňuji!“

Pán má dnes k dispozici ty, kteří jsou zcela oddáni Jeho dílu - intenzivně, vášnivě a až na samé dno – odevzdají tomu veškerý svůj volný čas i peníze, a právě o tohle mu.

Download PDF