JAK SI UDRŽET RADOSTNÉHO DUCHA | World Challenge

JAK SI UDRŽET RADOSTNÉHO DUCHA

David WilkersonMay 15, 2015

Bůh slyšel pláč Izraelců a ukázal jim milosrdenství. Obrátil jejich zármutek ve veselí, umožnil jim jásat a radovat se. A teď je volá, aby se shromáždili ještě k dalšímu setkání.

Pokud měla radost Izraelců zůstat zachována – pokud neměla být zase jednou ztracena – musel Bůh kopat trochu hlouběji. Jisté oblasti lidských životů se ještě nepodřídily Jeho slovu. Přesto Bůh každému umožnil se v příhodném čase radovat, protože chtěl, aby věděli, že jsou v bezpečí. A nyní během tohoto stavu přijetí a radosti po nich všech požaduje, aby se zavázali k tomu, že se oddělí se od světa.

Bůh řekl těmto radujícím se duším: „Mám z vás radost. Vážíte si mého slova – činíte pokání ze svého hříchu, radujete se v mém milosrdenství a slibujete, že mě budete poslouchat. Teď je čas, abyste jednali podle mé lásky. Chci, abyste se zcela oddělili – úplně se odtrhli od světských vlivů, které se připlížily do vašich srdcí a domovů.“

A zatímco byli Izraelci v zajetí, spřátelili se s pohany, pomalu přijali za vlastní jejich jazyk a způsoby. Izraelští muži se ženili s pohanskými manželkami a izraelské ženy byly s věnem dávány pohanským manželům. Izraelci také dovolili, aby se nesvaté věci staly součástí uctívání v Božím domě.

Milovaní, nemůžeme růst do plnosti v Kristu, jestliže se neoddělíme od tohoto světa. Potřebujeme být více zaměřeni na nebeské věci a méně se podobat nespaseným lidem okolo nás, jinak pomalu začneme ztracet veškerou radost z našeho pokání.

Izraelité nechtěli přijít o svého velkého ducha radosti. Proto se znovu shromáždili, aby se v této záležitosti podrobili Bohu: „Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků.“ (Nehemiáš 9:2)

„Ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona .......a že nebudou vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudou ženit své syny.“ (N 10:30-31).

Jak si udržet Hospodinovu radost? Stejným způsobem jako jsme ji na začátku získali: Zaprvé milujeme, ctíme a hladovíme po Jeho slovu. Za druhé chodíme stále v pokání. A za třetí se oddělíme od všech světských vlivů.
 

Download PDF