KRUTÁ VÁLKA VÍRY | World Challenge

KRUTÁ VÁLKA VÍRY

David WilkersonMarch 24, 2015

Milovaní, jsme v kruté válce, která je bojem na život a na smrt za naši víru. Satan je odhodlaný zničit a zahubit víru Božího vyvoleného a čím silnější je tvá víra, tím větší bude jeho útok.

Když je víra otřesena nebo ztracena, věřící se stanou slabšími a přejdou k modlářství a lehkomyslnosti. Pavel varoval, že někteří zavrhli svou víru. Kladl na srdce Timoteji, aby bojoval dobrý boj „a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře“(1. Timoteovi 1:19).

Také varoval Timotea, „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami“ (1. Timoteovi 4) Spolu s Timoteem Pavel varoval církev, že se satan bude snažit víru některých převrhnout. „Kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.“ (2. Timoteovi 2:18)

Petr utrpěl zuřivý útok satana proti jeho víře. Jeho víra rozzuřila peklo tak, že satan požádal o svolení ji prověřit, aby viděl, jestli i pak bude tak stabilní. „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“ (Lukáš 22:31-32)

Křesťan s neotřesitelnou vírou je označen v pekle jako „Nepřítel číslo 1“ a důvod je tento: Vírou a její uvolněnou mocí jsou království podmaněná; rodí se spravedlnost, sliby Boží se plní, ústa lvů jsou zavřena, satanův oheň je uhašen a existuje únik od meče. Z oslabených věrných se stávají silní a stateční v boji, zahánějíc satanovu armádu k útěku. Tito věrní probouzejí mrtvé a nepoddávají se, když jsou mučeni. S ochotou snášejí posměšky, porážky, kamenování a pokud jsou vězněni, zpívají.

Víra podpírá ty, kteří ji vlastní!
 

Download PDF