MYSL PRO PRÁCI | World Challenge

MYSL PRO PRÁCI

David WilkersonMarch 12, 2015

Modlitba a pokora společně s nenávistí ke hříchu přetvářejí „mysl pro práci.“ „Stavěli jsme hradby dále, byly již z poloviny hotovy, protože lid byl srdcem při práci“ (Nehemjáš 4:6). Pravé probuzení svatosti vždy vybudí pracovníky. Knihy, semináře a kázání je nevytvoří – takovou moc má pouze probuzení!

Když Bůh činí něco ryzího mezi Svým lidem, satan je vždy proti tomu. „Jakmile uslyšeli Sanbalat a Tobiáš, Arabové, Amonci a Ašdodané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek“ (Nehemjáš 4:7-8).

Nepřítel se velmi rozhněval a rozhodl se vytáhnout do boje a zabránit Božímu lidu v jeho práci! Taktikou nepřátel bylo tajně se přiblížit a nepozorovaně vtrhnout mezi Boží lid. Říkali: „Nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme“
(verš 11).

Plánovali přivést do jejich myslí v přestrojení tajnou armádu podvodníků. Nepřítel nezaútočil najednou, otevřeně, zepředu, ale raději řekl, „vtrhneme mezi ně!“

Taktikou byla vnitřní sabotáž! Nepřítel řekl: „Nic nepoznají a nic nepostřehnou.“

A satanova strategie se nikdy nezměnila. I v dnešní době posílá své „anděly světla“ do společenství lidí na celém světě s doktrinální sabotáží a sváděním.

Jak je můžeme odhalit? Co je naší ochranou? „Modlili jsme se ke svému Bohu a stavěli proti nim na obranu stráže ve dne v noci.“ (Nehemjáš 4:9). Klíčem je intenzivní nenávist ke hříchu, skutečné pokání, vášnivá modlitba a stálá bdělost – to vše, a navíc neustálé sycení se Božím Slovem.

Milovaní, dovolte Duchu Svatému, aby velmi hluboce a velmi důkladně prozkoušel Vaše srdce, tak abyste chodili před Hospodinem v tomto pozdním čase zcela bez viny.
 

Download PDF