NÁSLEDUJÍCÍ ZNAMENÍ | World Challenge

NÁSLEDUJÍCÍ ZNAMENÍ

Jim CymbalaJanuary 10, 2015

Získat svět pro Krista stojí více než akademickou přísnost. Správná doktrína sama o sobě nestačí. Prohlášení a vyučování nestačí. Bůh musí být pozván, aby „potvrzoval svědectví znameními“ (viz Židům 2:4). Jinými slovy, evangelium musí být kázáno v síle Ducha Svatého seslaného z nebe.

Apoštolové se modlili, aby Bůh činil nadpřirozené věci. Chtěli se přesvědčit, že jejich víra je více než póza či pustá teorie. V této víře byla moc. „Ó Bože, natáhni svoji ruku – pracuj v tom s námi.“ Chtěli víru živou, založenou nejen na kříži, ale také na prázdném hrobě. Kříž je dojímavý a z lidského pohledu srozumitelný: nevinný muž byl zavražděn nepoctivými politiky a náboženskými vůdci. Ale prázdný hrob – co můžete říci? To mohl způsobit jen nadpřirozený Bůh.

V mnoha dnešních církvích lidé nevidí projevy Boží moci jako odpověď na vroucí modlitby. Místo toho slyší teologické argumenty, kterým rozumí jen pár lidí. V křesťanském rádiu a televizi často hovoříme pouze sami o sobě.

To s čím v dnešní době zápasíme, je „náboženství slibu“ Starého zákona, který neustále opakuje příkazy ke konání správných věcí. Moderní kazatelé stejně jako Mojžíš sestupují z hory a volají po věrnosti. Všichni, stejně jako tehdy řeknou ano, ale pak po dvou dnech slib rychle poruší. Jenom trocha závislosti na Boží moci by měla za následek pokračující změnu. Je třeba volat k Bohu, aby svou nadpřirozenou mocí měnil naše životy.

Ježíš dnes říká, tak jako řekl církvi v Sardách, „Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem … Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj …... Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ (Zjevení 3“1-3,6).

Nezastávám melodrama nebo představení, které probudí emoce. Dávám přednost tomu, co dělali apoštolové, totiž žádat Boha, aby vztáhl svoji ruku a zjevil sebe Samého.

 

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.

Download PDF