NEBOJ SE, JEN VĚŘ | World Challenge

NEBOJ SE, JEN VĚŘ

David WilkersonJanuary 23, 2015

Truchlící otec Jairos přišel k Ježíši s prosbou, aby uzdravil jeho umírající dceru: „Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: ‚Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!‘ Ježíš odešel s ním“ (Matouš 5,22-24).

Jairos představuje velkou část křesťanství. Víme, že Kristus je naše jediná naděje, a v krizové situaci běžíme k Němu, padáme Mu k nohám a hledáme Jeho pomoc a slitování. Jairos měl velkou víru. Prosil Ježíše, aby „šel, vložil na ni ruce, aby byla zachráněna a žila“ (verš 23). To byl důkaz opravdové víry: „Pane, ty jsi to jediné, co má dcera potřebuje. Ty máš všechnu moc! Ty ji můžeš zachránit před smrtí!“

Jako odpověď na mužovu víru „Ježíš odešel s ním“ (verš 24). Ježíš nechal čas vypršet, protože chtěl, aby jeho učedníci měli víru, že On může vzkřísit – víru, která přemáhá beznaděj i smrt. Věřící, kteří stáli u dívčiny postele, měli jen omezenou víru: Dokud zde byl ještě kousek života, ještě malá naděje, tak Ježíše potřebovali.

Nejspíše si tito lidé říkali: „Ano, Ježíši, věříme, že jsi velký lékař a že uzdravuješ. Nic pro tebe není nemožné. Víme, že máš veškerou moc. Ale prosíme tě, pospěš si – protože dívka může každou chvíli zemřít! Potom už nebudeš potřeba!

Co je toto za víru? Je to víra, která končí smrtí a hrobem. Když se zdá, že je vše ztraceno, taková víra umírá.

Jak se ukázalo, děvčátko zemřelo. Představuji si, jak lidé měří její tep a prohlašují ji za mrtvou. Ta malá víra, kterou měli, je pryč. Zařizování pohřbu začali tím, že řeknou lékaři, že už ho déle není potřeba. Vyslali k Jairovi posla se zprávou: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“ (Matouš 5,35).

Tato slova znějí tak definitivně: „Tvá dcera je mrtvá!“ Taková slova vám mohou znít v uších: „Vaše manželství je mrtvé – neobtěžujte Ježíše!“ „Vaše služba je mrtvá – neobtěžujte Pána“ „Vaše dítě je mrtvé ve svých hříších!“ „Váš vztah s tímto blízkým člověkem je mrtvý!“

Tato hrozná slova však neznamenala pro Ježíše vůbec nic. Nikdy to nevzdá s ničím a nikým mrtvým, protože On je vzkříšený život!“ V řečtině je nejpřesnější překlad verše 36 „Ježíš, jako by neslyšel poslova slova, řekl představenému synagogy ‚neboj se, jen věř.‘“
 

Download PDF