OBMYTÍ JEHO SLOVEM | World Challenge

OBMYTÍ JEHO SLOVEM

David WilkersonMarch 5, 2015

Mnoho křesťanů chce být dnes přikryto krví – ale ne být očištění! Jasným příkladem toho, jak by měla církev kráčet s Bohem, je obřad ve starozákonním stánku úmluvy.

Stánek úmluvy měl vnější prostranství, kde byla zabíjena obětní zvířata. To zajistilo krev k přikrytí hříchu. Ale venku bylo také umyvadlo, kde probíhalo očišťování. Žádný kněz nemohl vstoupit do svatyně svatých a komunikovat s Bohem tváří v tvář, aniž by byl očištěn.

Někteří křesťané, kteří toto myšlení ochotně přijímají, věří, že mohou obejít umyvadlo – které tu stojí pro nás, abychom byli obmyti vodou Slova. Věří, že se mohou protlačit na svaté místo s hříchem, který na nich visí jako škraloup, s hříšnými zvyky hluboko zapuštěnými v jejich srdcích. Prostě si jen tak vkráčet dovnitř a chlubit se: „Jsem spravedlnost Boží v Kristu.“

Dokonalé srdce je mnohem víc než bezpečí nebo přikrytí hříchu! Usiluje o to, být v Jeho přítomnosti a mít tak společenství!

Společenství je mluvení s Pánem, sdílení něžného přátelství, hledání Jeho tváře. A právě tohle můžeš získat ve svatyni svatých! A přichází to v tomto pořadí: přikrytí, očištění, závazek, společenství.

Mnoho věřících však nechce nic víc, než být přikrytí – rychlou vstupenku do slávy! Žádná bolest, žádný kříž, žádné očištění! Provolávají: „Jsem pod krví! Jsem v bezpečí!“

Ale tím citují jen jednu polovinu verše: „A krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu“ (1. Jan 1:7). Přečtěme to teď celé: „Řekneme-li, že s ním máme společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu“ (1. Jan 1:6–7). Ježíš řekl: „Vy jste již čistí kvůli slovu, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3).

Slyšíme kázání, které říká: „Nepotřebuješ být zkoumán. Všechny tvé hříchy jsou beztak pod krví Ježíše! Všechno to kopání a vyhledávání hříchu přináší jen odsouzení a vinu.“

Ve Zjevení 2:23 Ježíš říká: „A všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a odplatím vám každému podle vašich skutků.“ Milovaní, On se obrací na církev!

Download PDF