ODOLNÝ VŮČI KÁZÁNÍ | World Challenge

ODOLNÝ VŮČI KÁZÁNÍ

David WilkersonFebruary 24, 2015

Být odolný vůči kázání znamená slyšet Boží Slovo, tvrdit, že je milujete, tvářit se, že jste poslušni slova, ale potom podle něho nejednat! Znamená to, že jste otrlí, se srdcem, které se již nedokáže dojmout a je naprosto nedotčené tím, co se káže. Někteří to nazývají „necitlivostí na evangelium.“

Zamyslete se nad všemi biblickými příběhy a postavami. O kom si myslíte, že byl odolný vůči kázání? Kdo slyšel nejjasnější a nejmocnější slovo, avšak nejednal podle něho?

Nebyl to Saul? Slyšel jasné a mocné slovo: „Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla“ (1. Samuel 15:3). Saul neuposlechl. Místo toho „Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu, a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného“ (1. Samuel 15:9). Potom se objevil Samuel a Saul začal pragmaticky lhát! „Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil: Buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se Hospodinovým slovem“ (1. Samuel 15:13). Samuel byl šokován, protože slyšel bečení ušetřených ovcí. „Proč jsi Hospodina neuposlechl, ale přisvojil sis kořist a tak se dopustil toho, co je v Hospodinových očích zlé?“ (1. Samuel 15:19).

Byl Saul otrlý? Byl odolný vůči kázání? Proč by jinak drze lhal do očí Božímu proroku? Znovu si uvědom jeho prokazatelnou lež: „Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal“ (1. Samuel 15:20). Když byl Saul usvědčen z tak ohromující neposlušnosti, svaloval vinu na druhé a pro svůj hřích si vymyslel neuvěřitelnou výmluvu: „Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, ... aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu“ (1. Samuel 15:21).

Samuel poznal, kde je jádro problému. Věděl, že je Saul odolný vůči kázání, protože Saulovo srdce propadlo okultnímu věštění. „Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe“ (1. Samuel 15:23). Saul, jenž popřel a vytěsnil Boží slovo, pak dal přednost magickým praktikám známé věštkyně a následně zemřel krutou smrtí.
 

Download PDF