OTEVŘENÉ SRDCE | World Challenge

OTEVŘENÉ SRDCE

David WilkersonMarch 4, 2015

Při jedné dlouhé zpáteční cestě z farmy Teen Challenge v Pennsylvanii do New Yorku promluvil Bůh k mému vnitřnímu já: „Existuje něco jako dokonalé srdce. Chci ti ukázat, jaké je, abys o něj mohl usilovat!“ V tu chvíli zjevil Bůh mému duchu, že Kristus se vydává těm, kteří před Ním kráčejí s dokonalým, citlivým srdcem.

„Hospodin zkoumá srdce všech“ (1. Paralipomenon 28, 9). Dokonalé srdce volá spolu s Davidem: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě…hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení“ (Žalm 139, 23-24).

Bůh také řekl Jeremiášovi: „Já Hospodin zpytuji srdce“ (Jeremiáš 17,10). V hebrejštině tato fráze znamená „zkoumám do hloubky“. Písmo praví: „Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží“ (1.Korintským 2,10).

Ve Zjevení 2,24 mluví Ježíš o „satanových hlubinách“, o propadnutí se do hlubin hříchu. Mluvil o tom, že hřích se usazuje hluboko v naší duši; že má kořeny až v pekle. David řekl o zlovolnících: „hluboké je nitro člověka i jeho srdce“ (Žalm 64,6). „Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně“ (Přísloví 23, 27).

Tyto verše jsou svatá varování: „Neuvědomujete si, jak hluboce vás zasáhne, když se spolčíte se zlem. Uvrhne vás to přímo do Satanových hlubin, do záhadné, bezedné, hluboké propasti. Tahle cesta vede do pekla.“

V těchto posledních dnech se hřích stal komplikovanějším, rafinovanějším, sofistikovanějším a smyslnějším. Schovává se za umění, kulturu a vzdělání. Věřím, že teď existují nové hlubiny hříchu. Má silnější, hlubší kořeny. Naše děti musí čelit takové hloubce hříchu, kterou jsme my nikdy nepoznali a nikdy nepoznáme! „Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“ (Izajáš 29, 15).

Dokonalé srdce touží, aby přišel Duch svatý a prozkoumal i nejhlubší nitro člověka, všechna skrytá místa, aby prohledal, vylovil a odhalil vše, co se nepodobá Kristu.
 

Download PDF