PŘÍPRAVA NA BITVU | World Challenge

PŘÍPRAVA NA BITVU

Gary WilkersonFebruary 2, 2015

Prvních šest kapitol knihy Jozue popisuje, jak velkými skutky se Bůh oslavil v Izraeli, když lid poprvé vstoupil do Zaslíbené země. Izrael byl osvobozen po čtyřech stech letech otroctví poté, když čtyřicet let putoval pouští.

Nyní však byli na hranici Kanaánu, země přetékající mlékem a medem. Tuto zemi jim Hospodin před mnoha lety zaslíbil. Izraelci vstoupili – a co se stalo? Jozue se hned obrátil na mladší generaci mužů a oddělil je pro Boha. V Písmu je použito slovo „obřezaný“, aby tak byla vyjádřena jejich příprava, ale hlubším smyslem je: „Byli připraveni“ (Jozue 5, 2-7).

Proč to Jozue udělal? Nyní, když překročili řeku Jordán, čelili totiž neproniknutelným zdem Jericha. A porazit nepřítele přirozeným způsobem nebylo v silách Izraelců. Bůh řekl Izraeli: „V uplynulých letech jsem tě požehnal neuvěřitelným bohatstvím, ale tvé dílo ještě není u konce.“

Jak se Izraelci na tuto bitvu připravovali? Nenaostřili svoje meče ani nenablýskali svá brnění. Místo toho se připravovali ve svých srdcích. Bůh jim přikázal, aby obkroužili město, zpívali písně, modlili se a čekali na Něj. Nakonec jim přikázal, aby pozvedli své trumpety a jednou zatroubili. V tom okamžiku se mohutné zdi Jericha s hukotem zřítily.

Jozue a jeho mužové potom dělali hrdinské činy - poráželi své nepřátele, dělili větší pozemky a zažili taková vítězství, jako nikdy dříve. Ve skutečnosti udělal Jozue něco, co ani Mojžíš neudělal: Porazil třicet jedna králů. To bylo desetkrát více, než porazil Mojžíš.

Věřím, že toto je obrázek toho, co vše chce Pán udělat v našich životech. Chce způsobit desetinásobný vzrůst. Chce vylít Svého Ducha úžasnými způsoby! Musíme věřit, že toto vše chce udělat i s námi.

Stručně řečeno - chce, abychom měli bláznivou víru.

„Jozue lidu řekl: „Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci.“ (Jozue 3:5)

Download PDF