PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE | World Challenge

PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE

Carter ConlonApril 4, 2015

Cítili jste někdy, že ve vašich modlitbách něco chybí – že jaksi nejsou tak hluboké nebo tak účinné, jak by měly být? Je prostě veliký rozdíl mezi modlitbou poháněnou lidským úsilím a modlitbou, která je Boží a On ji opravdu vede. Podívejme se například na modlitbu známého skotského reformátora, Johna Knoxe, když stál na vrcholku hory a volal, „Bože, dej mi Skotsko nebo zemřu!“ Zanedlouho potom už lidé začali vycházet do ulic vedeni Pánem.

Já se chci modlit tímto druhem modlitby! Chci něco víc než jenom každý den přicházet do Boží přítomnosti se seznamem: Bože, požehnej mému domovu, požehnej mým financím, požehnej mé matce, požehnej mému otci, požehnej mým dětem. Chci se modlit takové modlitby, které budou obracet lidi k Bohu, modlitby, které přivedou Církev Ježíše Krista zpátky k životu! Bůh nařídil Ezechielovi, aby se modlil takto: „Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu – Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ať ožijí!“ (Ezechiel 37:9) Tohle je ten typ modliteb, které se já chci modlit!

V Písmu Svatém vidíme, že sami Ježíšovi učedníci měli podobnou touhu. Jednoho dne, zatímco se Ježíš modlil, byli pohnuti v srdcích. „Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: ,Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.‘“ (Lukáš 11:1)

Mějme na paměti, že pro učedníky nebyla modlitba ničím neznámým. Viděli Ježíše, jak se pomodlil a zázračně rozmnožil bochníky chleba a ryby. Někteří z nich dokonce byli s Ježíšem, když se modlil na vrcholu hory a viděli Jeho úplně proměněnou tvář. I učedníci sami se bezpochyby modlili, když osobně chodili s Ježíšem. Avšak tentokrát viděli Ježíše jít se modlit na nějaké místo, a dospěli k závěru, že pořád o modlitbě ještě nevědí všechno. Dokážu si představit, že se shlukli a vzájemně postrkovali: „Zeptej se Ho!“ „Ne, ty se Ho zeptej!“ V Ježíšově modlitbě bylo něco, díky čemu si učedníci uvědomili, že modlitba je něčím mnohem hlubším, než dosud sami prožili.

„Pane, nauč nás modlit se!“ požádal Ho nakonec jeden z nich. Tak je Ježíš začal učit. Řekl: „Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Matouš 6:9-13)

 

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.

Download PDF