S DOKONALÝM SRDCEM | World Challenge

S DOKONALÝM SRDCEM

David WilkersonMarch 3, 2015

Je možné chodit před Bohem s dokonalým srdcem! Bůh řekl Abrahamovi, "Já jsem Bůh silný všemohoucí, chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým" (Genesis 17:1)

Bůh také řekl dětem Izraele, "Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým" (Deut. 18:13) David se v srdci rozhodl tento příkaz poslechnout. Řekl, "Opatrně se míti budu na cestě přímé... choditi budu ustavičně v upřímnosti srdce svého i v domě svém" (Žalm 101:2).

Písmo také upozorňuje na Šalomouna, který v plnění Božího pokyni být dokonalý selhal: "...nebylo srdce jeho celé při Hospodinu Bohu jeho, jako bylo srdce Davida, otce jeho." (1. Královská 11:4-6)

Boží příkaz k dokonalosti vidíme i v Novém Zákoně. Ježíš řekl, "Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest". (Matouš 5:48)

Pavel napsal, "...abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši." (Koloským 1:28). A v tom samém listě: "...abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží" (4:12).

A Petr říká, "Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věční slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni a upevni" (1.Petr 5:10).

Dokonalost neznamená naprosto bezhříšné a bezchybné srdce. Člověk usuzuje na základě toho, co vidí zvnějšku. Ale Bůh soudí podle srdce, podle motivů, které nejsou vidět. (1.Samuelova 16:7). David měl prý dokonalé srdce "ustavičně", po všechny dny svého života, a přesto často selhal. Jeho život byl navěky poznamenán cizoložstvím a vraždou.

Základní definice slova dokonalý je celý, kompletní, zralý. V hebrejštině a řečtině jsou i tyto významy: být bez poskvrny, bez vady, naprosto oddaný. Znamená to dokončení započatého díla. Wesley to nazýval " neustálou poslušností".

Dokonalé srdce je srdce, které odpovídá. Rychle a cele reaguje na Boží pokyny, šeptání i varování. Takové srdce vždycky odpoví, "Mluv, Pane, tvůj služebník slyší. Ukaž mi cestu a já se po ní vydám."
 

Download PDF