ON STŘEŽÍ VRABCE | World Challenge

ON STŘEŽÍ VRABCE

David WilkersonApril 2, 2015

Když jsem šel po silnici mezi vesnicemi v New Jersey, hovořil jsem se svým Pánem: „Pane, nedokážu žít se strachem a starostmi. Chci přijímat všechno, co přinese budoucnost, v pokoji, s radostí a v prosté důvěře!“

Duch svatý mne povzbudil: „Klíč k osvobození od veškerého strachu a starostí je ve slově vrabci. Pamatuj si, že jsem ti řekl: A ani jeden z nich [vrabců] nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě“ (Matouš 10:29-30). Zní to tak jednoduše a velmi prostě – to, co nám ale Ježíš zde říká, má hluboký význam.

Ve Starém Zákoně se král David mohl chlubit: „Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal“ (Žalm 34:5). Jak mohl David nalézt takové osvobození od strachu? Dostalo se mu vidění velikosti „Toho, jenž učinil nebesa i zemi.“ Když David hleděl na Stvořitele všech věcí, zjistil, jak je Bůh veliký!

Chci být jako David – on je příkladem pastýře, který se naučil, jak být osvobozen od strachu a starostí, a který dokázal vést lid do té samé svobody.

Pozoroval jsem vrabce a začal jsem získávat zjevení o Davidovu nesmírném Stvořiteli – Bohu, jenž se zajímá o sebemenší detail svého stvoření!

Vrabci! Vrabci jsou, stejně jako všichni ptáci, utvořeni podivuhodně. Jejich tenké a malé kosti jsou silné a především sestrojené pro létání. Moderní věda stále ještě nedokáže napodobit složitý systém křídel, který jim umožňuje migrovat tři až pět tisíc kilometrů. Každý vrabec má 1 300 až 2 600 per. Jak jsou složitá a promyšlená! Náš Stvořitel – Bůh je vytvořil dokonale. Vytvořil každou kost, každé pírko – a všechny je má spočteny.

Většina vrabců si staví svá hnízda v zemi a za dnů Krista byli chytáni do nastražených sítí, do nichž padli, když si svá hnízda připravovali. V Jeruzalémě Ježíš viděl vrabce prodávané na jehlicích, dva za haléř. Všichni byli chyceni do sítí, protože Židé nemohli jíst uhynulé přirozenou smrtí.

O těchto ptácích Ježíš řekl: „Žádný z nich nebyl chycen bez vědomí mého Otce.“ Věděl o každém z nich, dokud nevydechli naposledy. Poskytoval jim potravu. I o těch nabodnutých na jehlice věděl a i s nimi byl...
 

Download PDF