TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÝ KRISTŮV PŘÍCHOD | World Challenge

TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÝ KRISTŮV PŘÍCHOD

David WilkersonApril 21, 2015

V nadcházejících dnech uslyšíte neuvěřitelné zprávy o milujícím Ježíši. Budou se jevit jako svaté a kristovské, budou však poskvrněny svodem, který křesťany oloupí o jejich pevný základ. Tyto zprávy budou postrádat naléhavost k přípravě na Kristův příchod či touhu po Kristově příchodu! Jejich kazatelé odstraní slavnou pravdu o této události a přimějí vás očekávat pozemské království. A pokud budete dychtivě vyhlížet Kristův příchod, dostanete nálepku snílka!

Dnes existuje nové evangelium, hlásající, že Ježíš přichází pouze do srdce – a že jeho druhý příchod je zvláštní zjevení v mysli! Že se ukáže pouze vnitřnímu člověku!

Stoupenci hnutí New Age oznamují, že se jejich Kristus objeví v celosvětové televizi. Naráz celý svět uvidí jeho příchod. Jakmile uvidí tuto událost, dostane se do jejich myslí vnitřní zjevení - „poznání.“

Pro některé nynější křesťany není tento svět potápějící se lodí či světem zasluhujícím si oheň. Je pro ně mezinárodní hlavní budovou ovládanou nežádoucími osobami, jež budou těmito věřícími vyhozeny. Zaujmou jejich místo a všechno sami zrenovují a ovládnou. Toto uvažování je příznačné pro chladnoucí lásku k Ježíši a lnutí k tomuto světu! „Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu“ (2. Petr 3:17). Nikdo nemůže být více duchovně slepý, než ten, kdo říká: „Můj Pán se svým příchodem otálí.“

Juda řekl: „Henoch … prorokoval … Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud“ (Juda 14-15). Pavel řekl: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte“ (1. Tesalonickým 4:16-18).

Toto není poselství snílka. Je to poselství přinášející potěšení! Ježíš, který je stále živý, si nejvíc ze všeho přeje, abychom byli stále s ním!
 

Download PDF