VELKÝ OBLAK SVĚDKŮ | World Challenge

VELKÝ OBLAK SVĚDKŮ

David WilkersonMarch 25, 2015

Bůh nám dal mocnou zbraň, kterou máme používat proti jakémukoliv útoku na naši víru. „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo“ (Židům 12/1).

Nedívejte se na ty, kteří kolem vás padají. Místo toho upřete své oči na “ten velký oblak svědků“, kteří už přišli do slávy! Tento verš zobrazuje armádu vítězných svatých všech věků, kteří se nad námi vznáší tak, jako by byli posazeni na tribunách a usmívali se na ty svaté, kteří ještě běží ten závod! Naslouchej jejich naléhavým slovům: “Odhoď hřích, je zde vítězství! Zvítězili jsme! Bojovali jsme až do smrti a nepadli jsme – protože Bůh nás podržel! Naše víra se nikdy nezatřásla. Trpělivě běž, buď stále v pohybu – pravda pracuje! My jsme také překonávali překážky!”

Několik kazatelů padne. Několik tisíc kazatelů padne! Také ti, kterým důvěřujete, padnou! Znamená to, že ďábel získává moc? Znamená to, že bude jen několik málo vítězů? Podívej se nahoru a uvidíš velký oblak svědků a všichni jsou oblečeni v bílém rouchu!

Stálo to všechno za to? Zeptejte se Noeho. “Celá moje generace padla! Jen osm z nás si podrželo víru, ale my jsme vydrželi po 120 let navzdory násilí, bujícímu hříchu a výsměchu. Ty také můžeš zvítězit.”

Řekni ďáblu, “Pokud hřích je tak všemocný a ty říkáš, že všichni jsou pokrytci, tak co potom znamená ten velký oblak? Odkud přišla ta armáda svědků? Pokud je hřích tak silný, jak je možné, že tak mnozí byli vysvobozeni? Podívej se na ten triumfální oblak svědků, kteří mávají palmami a nosí koruny spravedlnosti. Jak dokázali dojít až sem?

“Satane, ty jsi vykradl a zničil jejich domovy. Poslal jsi své přisluhovače, aby jejich děti utopili v řekách. Mučil jsi je, odřezával jsi jim hlavy, probodl jsi je mečem, bičoval a bil– a přesto se nesehnuli. Jejich víra zvítězila.!”
 

Download PDF